Een feministische reflectie op het basisinkomen

“Vaarwel aan de dubbele dienstbaarheid van baan en mannelijke bescherming” [1] – een feministische reflectie op het basisinkomen Het basisinkomen wordt door het loskoppelen van inkomen en arbeid vaak gezien als een kans om werk opnieuw te definiëren. Op het…

Read more →

Open brief Frans Timmermans van 21 Europese Burgerinitiatieven #savetheECI

timmermansbriefOp 13 April 2015 is ter gelegenheid van de Dag van het Europees Burgerinitiatief (ECI-Day) 2015 in Brussel, onderstaande brief[1] aan de eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, overhandigd.  De brief, ondertekend door 21 ECI-campagnes, roept de Commissie op een diepgaande en fundamentele wijziging van Verordening 211/2011 inzake het ECI door te voeren. [2]

We roepen iedereen op ons te helpen deze brief op grote schaal te verspreiden #savetheECI!

Hier de brief: http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/

 

Geachte commissaris Timmermans,

We geloofden in de belofte van het Europese Burgerinitiatief (EBi). We geloofden dat we een krachtig wapen in handen hadden dat Europa ten goede zou komen. We geloofden dat minstens een miljoen Europeanen het met ons eens zou zijn. Wij dachten dat, als dat inderdaad het geval was, de Europese Commissie actie zou ondernemen. Deze overtuiging verleidde ons er toe een EBi te beginnen. Niemand van ons kreeg wat hen voor ogen stond. Wij ontdekten allemaal dat het EBi in zijn huidige vorm niet werkt. Toch denken we nog steeds dat het mogelijk is en ook mogelijk moet zijn.

Nu meer dan ooit heeft de Europese Unie nodig wat het EBi kan bieden: de ideeën en betrokkenheid van haar burgers, gedeelde Europese doelen om nationale verdeeldheid te beteugelen en het bewijs dat EU-leiders alles zullen doen om de democratie te versterken.

Wij verzoeken u dringend om een grondige en fundamentele herziening van Verordening 211/2011 voor te bereiden. Het moet voor burgers gemakkelijker worden om een EBi uit te voeren of te ondersteunen. Zo niet, dan zal het EBi buiten gebruik raken.

Sommige van onze EBi’s eindigden voortijdig, ondanks zorgvuldige voorbereiding en deskundig juridisch advies. Meer dan 40% van alle aangeboden EBi’s werd niet geregistreerd omdat ze “aantoonbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie” zouden vallen. Juridische experts zeggen dat dit soms duidelijk zo was, maar vaak was dat ook niet zo. De wet laat veel ruimte voor interpretatie. Een beroep op de rechter is een lange en gecompliceerde weg. Wij dringen er bij u op aan om alle EBi’s, die menens zijn en binnen de waarden van de EU vallen, in te schrijven en een niet-bindend advies betreffende juridische bevoegdheden aan te bieden. Laat iedere campagne zelf beslissen wat haar te doen staat. Sta ook Europese Burgerinitiatieven toe die oproepen tot verdragswijzigingen. Deze veranderingen zullen EBi’s helpen om de publieke en politieke dialoog aan te zwengelen, waar u ook voorstander van bent.

Alle geregistreerde EBi’s hadden grote moeite om handtekeningen te verzamelen door de ingewikkelde en bureaucratische procedures. Slechts enkele kregen meer dan 100.000 aanhangers, de meeste veel minder. Veel burgers worden afgeschrikt door de eisen die het EBi stelt aan persoonsgegevens, met name de ID-nummers. De software voor de digitale inzameling van handtekeningen en de papieren formulieren zijn niet geschikt voor transnationale campagnes. Het is ons zelfs niet vergund om in contact te komen met onze achterban! Sommige van deze problemen zijn eenvoudig op te lossen. Andere vereisen politieke wil. Wij verzoeken u bovenal om de lidstaten te houden aan hun belofte om in 2015 de gestelde eisen met betrekking tot ID-nummers te schrappen.

Slechts drie van onze EBi’s zijn formeel geslaagd. We hebben hard gewerkt om bondgenoten en aanhangers ervan te overtuigen dat het Europees Burgerinitiatief de moeite van hun inspanningen waard was. Ze verwachtten actie. Ze kregen holle frasen. Succesvolle Burgerinitiatieven verdienen welgemeende aandacht, met inbegrip van beraad en overleg in het Parlement en de Raad via de gewone wetgevingsprocedure. Zonder uitzicht op een vervolgactie, zal niemand gebruik maken van het EBi. Het zal een loze belofte blijken. Als u oprecht toegewijd bent aan de voortzetting van het Europees Burgerinitiatief, moet de Commissie toezeggen dat zij als reactie op iedere succesvolle EBi met een zinvolle actie zal komen. Er is veel dat de Commissie kan doen, terwijl ze nog steeds binnen de grenzen van de EU-verdragen handelt.

Zie 12 Ways to Build an ECI that Works  http://www.citizens-initiative.eu/12-ways-to-build-a-european-citizens-initiative-that-works/ (12 manieren om een werkbaar EBi vorm te geven) voor een lijst met noodzakelijke hervormingen. U kunt onze verhalen ook lezen in An ECI that Works  http://ecithatworks.org/ (Een EBi dat werkt)

Ondertekend door 21 Europese Burgerinitiatieven:

 1. Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe [http://www.fraternite2020.eu/ – Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa]
 2. Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity! [http://www.right2water.eu/ – Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!]
 3. One of us [http://www.oneofus.eu/ – Eén van ons]
 4. Stop vivisection [http://www.stopvivisection.eu/nl – Stop vivisectie]
 5. High Quality European Education for All [http://www.euroedtrust.eu/ – Onderwijs in Europa: voor iedereen en van hoge kwaliteit]
 6. Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs [http://ice.id.st/ – Voor een verantwoord beheer van afvalstoffen, tegen verbrandingsovens
 7. Central public online collection platform for the European Citizen Initiative [http://www.citizen-e.info/5-2-12—ecis/central-public-online-collection-platform-for-the-european-citizen-initiative – Centraal openbaar online collectie platform voor het Europees Burgerinitiatief]
 8. 30 km/h – making the streets livable! [http://nl.30kmh.eu/ – 30 km per uur – maak onze straten leefbaar!]
 9. Single Communication Tariff Act [http://www.onesingletariff.com/ – Eén wettelijk tarief voor Communicatie]
 10. Unconditional Basic Income (UBI) [http://basicincome2013.eu/ – Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi)]
 11. End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights [http://www.earthrightswalker.org/wish-2020/ – Stop Ecocide in Europa: een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven]
 12. ACT 4 Growth [ http://www.act4growth.org/ – Actie voor Groei]
 13. Teach for Youth – Upgrade to Erasmus 2.0 [http://teachforyouth.wix.com/teachforyouth – Onderricht voor Jongeren – upgrade naar Erasmus 2.0]
 14. European Initiative for Media Pluralism [http://www.mediainitiative.eu/ – Europees Initiatief voor Pluralisme in de Media]
 15. Weed like to talk [http://weedliketotalk.wix.com/wltt – Wiet wil meepraten]
 16. European Free Vaping Initiative [http://vaperanks.com/if-youre-a-european-vaper-you-have-to-know-about-this/ – Europees Initiatief om Vrij te Dampen]
 17. New Deal 4 Europe – For a European Special Plan for Sustainable Development and Employment [http://www.newdeal4europe.eu/en/ – Een Nieuw Akkoord voor Europa – Een Bijzonder Europees Plan voor Duurzame Ontwikkeling en Werkgelegenheid
 18. An end to front companies in order to secure a fairer Europe
  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000009/public/index.do – Maak een einde aan dekmantelbedrijven om een eerlijker Europa veilig te stellen]
 19. For a socially fair Europe! Encouraging a stronger cooperation between EU Member States to fight poverty in Europe
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000005 – Voor een sociaal rechtvaardig Europa! Stimuleer nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten om armoede in Europa te bestrijden]
 20. «On The Wire»
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000001
 21. One million signatures for
  http://www.fuen.org/key-topics/european-citizens-initiative/ Een miljoen handtekeningen voor (?)]

Noten:

The post Open brief Frans Timmermans van 21 Europese Burgerinitiatieven #savetheECI appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

UBI-Europe zet strategie uit voor de komende jaren

newleelogoubie

newleelogoubieOp 19 en 20 maart vond een inspirerende openbare conferentie plaats in Maribor, Slovenië onder het thema: ‘Onvoorwaardelijk Basisinkomen als Antwoord op Ongelijkheid in Europa’, die meer dan 80 deelnemers trok uit 17 landen. In de twee daarop volgende dagen kwam Unconditional Basic Income Europe bijeen om het eens te worden over een gemeenschappelijke strategie om de Europese beweging voor een basisinkomen uit te breiden en concrete resulaten te laten zien tegen 2020.

Unconditional Basic Income Europe, dat in 2013 is voortgekomen uit het European Citizens Initiative for Unconditional Basic Income, vierde vorig jaar haar oprichting met een grote conferentie in Brussel. Sindsdien zijn we druk in de weer geweest met de officiële registratie van UBI-Europe als een non-profit vereniging onder Belgische jurisdictie en met het versterken van onze achterban. Intussen is de beweging blijven groeien via het netwerk van landelijke organisaties, waarop de energie van meeste van onze activisten is gericht.

Het werd weer eens tijd om onze gemeenschappelijke visie voor Europa samen te bespreken en een strategie te bepalen voor het bereiken van onze doelen. Daarom werd de bijeenkomst georganiseerd die in maart 2014 in Maribor, Slovenië is gehouden.

Doelstelling voor 2020: Het OBi is ingevoerd in ten minste één Europees land en er wordt een EU-brede stap gezet in de richting van een emancipatoir OBi.

Zo’n stap zou kunnen bestaan uit de introductie van een gedeeltelijk basisinkomen, zoals geschetst in het voorstel voor een Eurodividend, dat is uitgewerkt door de vooraanstaande voorvechter van het OBi, Philippe van Parijs, of uit alternatieve voorstellen zoals een basisinkomen voor kinderen.

Welke voorstellen er ook gedaan mogen worden, in de bijeenkomst was men het erover eens dat stappen in die richting geen schade mogen toebrengen aan de huidige sociale beschermingsmaatregelen en die de omstandigheden van de meerderheid zouden verslechteren, met name van de armsten. In tegendeel: ze zouden de sociale beschermingssystemen moeten verbeteren om een bijdrage leveren aan het verminderen van sociale ongelijkheid in de landen en binnen de Europese Unie.

UBI-Europe heeft 4 strategische oriëntatiepunten vastgesteld voor 2015:

 • Maak van het basisinkomen een ‘trending topic’ in Europa;
 • Intensiveer onze lobby- activiteiten om steun te zoeken onder EU beleidsmakers – en faciliteer hun onderlinge samenwerking
 • Presenteer de haalbaarheid van en de argumenten voor een OBi als een aantrekkelijk alternatief voor Europa
 • Breid UBI-Europe uit tot een ‘grassroots movement’ van diverse samenstelling.

Verschillende projecten die een bijdrage aan deze doelen kunnen leveren zijn op de bijeenkomst in Maribor besproken. We zijn nu bezig met een meer gedetailleerd actieplan. Onze volgende stappen zullen worden onthuld naar gelang de uitvoering vordert.

UBI-Europe is tegen bezuinigingsmaatregelen en ondemocratische Verdragen

UBI-Europe is zich ervan bewust dat het crisis management van de EU met haar bezuinigingspolitiek een ernstig obstakel vormt voor het OBi. We vormen dus onderdeel van de strijd om dit obstakel te overwinnen. Daarom heeft UBI-Europe besloten om zich aan te sluiten bij de campagne tegen het TTIP-Verdrag. Stop-TTIP campaign.

“De TTIP overeenkomst is een gevaar voor de levensstandaard in de EU. De EU moet iets doen aan haar eigen problemen op het gebied van medemenselijkheid en sociaal en economisch bestuur alvorens meer handelsvrijheden toe te staan.  Door multinationale ondernemingen het recht te geven om besluiten van Europese regeringen nietig te verklaren, staat het ook de pogingen om Europa meer democratisch te maken in de weg”, zei Klaus Sambor, mede-oprichter van UBI-Europe en lid van ATTAC in Oostenrijk.

UBI-Europe ondersteunt pogingen om het European Citizens Initiative te verbeteren

Om de EU tot nieuwe radicale oplossingen zoals een basisinkomen te kunnen brengen, constateert UBI-Europe ook een behoefte aan meer democratische instituties binnen de EU.

Een van de belangrijkste pijlers voor een betere Europese Unie zou bestaan uit een aanzienlijke verbetering van het instrument van het Europees Burgerinitiatief ofwel European Citizens’ Initiative (ECI). “Onze eigen ervaring met de organisatie van een van de eerste ECI’s laat zien dat het ECI nog niet burger-vriendelijk is en dat het heeft te kampen met vele onnodige obstakels, vooral wat betreft de verstrekking van gegevens. Daarom ondersteunen wij van harte de ECI Campaign in hun poging om het ECI te hervormen. Hun voorstellen zijn volkomen redelijk en dringend gewenst om te kunnen voorkomen dat burgers het ECI de rug toekeren” zei Stanislas Jourdan, voormalig coördinator voor het ECI voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, waarvoor 300,000 handtekeningen werden gezet in 2013.

Welkom aan ons nieuwe bestuur

Onze algemene vergadering was ook een goede gelegenheid om het nieuwe bestuur van UBI-Europe te kiezen. Onze felicitaties aan de nieuw gekozen leden:

 • Voorzitter: Barbara Jacobson (Verenigd Koningkrijk)
 • Vice Voorzitter: Lena Stark (Zweden)
 • Vice Voorzitter: Vahur Luhtsalu (Estonia)
 • Penningmeester: Quentin Fabri (België)
 • Secretaris: Marlies Kunnen (Nederland / VK)
 • Coördinator: Stanislas Jourdan (Frankrijk)

Volg in ons voetspoor!

Als jij je ook wilt inzetten voor het verwezenlijken van een OBi in Europa, meld je dan aan via deze link: signup as a supporter here en houd de aankondigingen in de gaten.  Donaties krijgen een warm onthaal, als middel om de lopende zaken in gang te houden en onze projekten in de toekomst te kunnen organiseren en uitvoeren! Als alle 40.000 supporters vijf Euro zouden doneren ( donate 5 euros ), zou dat ons in staat stellen om alle activiteiten van UBI-Europe voor het komende jaar veilig te stellen en meer dan dat.

Unconditional Basic Income Europe

 

Het bericht UBI-Europe zet strategie uit voor de komende jaren verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Voorstanders #basisinkomen halen bakzeil; slavenarbeid maakt gelukkig!

29fema.600Na uitgebreid non-onderzoek door de autoriteiten blijkt dat de ontvangers van een onvoorwaardelijk basisinkomen zich gelukkiger voelen met daarbij behorende slavenarbeid.

Sinds de werkeloosheid de 1 miljoen genaderd is en het basisinkomen is ingevoerd, blijken mensen toch meer tevreden wanneer ze verplicht worden gesteld om vrijwilligerswerk te doen.

kruiwagengravenEen van de projecten is het graven van een kanaal door de Flevopolder om de Oostvaardersplassen te ontlasten van het overtollige water. Het oude handwerk van 100 jaar geleden wordt weer opgevat; met kruiwagens en schoppen wordt immens veel werk verzet. De vrijwilligers krijgen hiervoor een ruim maandbedrag aan onvoorwaardelijk basisinkomen, voedsel en onderkomen.

Er gaan nu stemmen op om deze vrijwillige slavenarbeid op te nemen als voorwaarde voor het onvoorwaardelijke basisinkomen.

Bron: http://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/een-basisinkomen-bevordert-de-individuele-vrijheid-en-een-betere-verdeling-van-betaald-en-onbetaald-werk/

The post Voorstanders #basisinkomen halen bakzeil; slavenarbeid maakt gelukkig! appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.