GroenLinks over basisinkomen Nijmegen

Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte, waar uiteindelijk veel mensen de weg naar gevonden hebben, was er een gemoedelijke ontspannen sfeer. Samen met de coördinator van het Basisteam Nijmegen was ik naar het stadhuis getogen en had op alle tafels onze blauwe OBi-folder neergelegd. Ook GL had informatie over de concrete situatie in Nijmegen op de tafels gelegd.

Uiteindelijk kwamen ca 80 geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden van andere politieke partijen, luisteren en praten over een experiment rond bijstandsgerechtigden. Onder hen ook Alexander de Roo, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen en o.a. voorzitter van de Waddenvereniging en Johannes Borger, coördinator van Basisteam Zoetermeer-Den Haag!
In een vooraankondiging in De Gelderlander, stond ook het woord ‘basisinkomen’ genoemd. Reden waarom de GroenLinksfractie in Nijmegen Frans Zwitser, lid van de Vereniging Basisinkomen en GL-lid, als inleider gevraagd heeft, om de aftrap van die avond te verzorgen.

Frans sprak o.a. over lazy people en crazy people die met elkaar het land bewoonden.
Een fantastisch beeldend verhaal over hoe de samenleving zich sinds de industriële revolutie ontwikkelt en waarom een basisinkomen een logische stap in die ontwikkelingen betekent.

Na een korte toelichting, door de gespreksleider, een journalist van De Gelderlander, op het verdere verloop van de avond, ging iedereen in groepen van ca 15 mensen bij elkaar zitten en werd er na ongeveer 3 kwartier plenair verslag gedaan van de afzonderlijke groepsgesprekken.

Opmerkelijk was dat alle 5 rapporteurs de gemeente de suggestie meegaven om een experiment rond de bijstand vooral niet met zoiets als ‘basisinkomen’ te komen! Want daar had het helemaal niets mee van doen.

Wat ook opviel was, dat er vooral geen korting op de bijstand moest komen voor het experiment. Eerder nog werd er gepleit voor een bedrag richting de € 1.400,-. En natuurlijk zouden dan de huursubsidie en de zorgtoeslag niet meer verstrekt hoeven worden. Ook vond men dat eventuele bijverdiensten onder het normale loon- en inkomstentarief zouden moeten vallen en niet zoals nu dat er een marginale druk van tegen de 100% op rust.

Resultaat was dat de initiatiefnemers veel suggesties aan de hand werden gedaan. Overigens zouden veel mensen een pilot met een volledige OBi toejuichen, maar zagen daar ook de praktische toepassingsproblemen voor een lokaal bestuur van in.
Gemeenten mogen namelijk niet aan inkomenspolitiek doen, terwijl een experiment rond de bijstand binnen de participatiewet valt en daarom het ministerie van Sociale Zaken daar toestemming om gevraagd moet gaan worden.
Om toch een experiment met deelname van meer inkomensgroepen mogelijk te maken, is een bestuurlijke ‘status aparte’ nodig. Overleg met op het ministerie van Binnenlandse Zaken met minister Plasterk is daarom noodzakelijk. Lisa Westerveld zal om die reden volgende week Ronald Plasterk hierover gaan spreken.

Na afloop werden er de nodige interviews afgenomen en werd er nog lang nagepraat.
Een zeer nuttige bijeenkomst, waarbij burgers gevraagd werd hun inbreng te hebben in wat wellicht tot iets moois zou kunnen uitgroeien.

Willem Gielingh, Nijmegen, 03 februari 2015

Inspirerende avond D’66 over het basisinkomen

Het gonst in Leeuwarden! Het basisinkomen wordt alom besproken en bediscussieerd. En het ging daarbij vooral niet om zg regelarme bijstand experimenten zoals die in Tilburg, Wageningen, Utrecht en Groningen in de maak zijn. Niemand vond dat dat iets met het basisinkomen te maken had, behalve dat onvoorwaardelijkheid getest zou kunnen worden. Neen, in Leeuwarden ging om een zo volwaardig mogelijke pilot, voor alle inkomens-, beroeps- en leeftijdsgroepen.

In Grand Café De Walrus werd er door meer dan 30 belangstellenden van verschillende partijen over het basisinkomen gesproken.

IMG_7499Weliswaar in een bovenzaaltje, maar de dynamiek van de gesprekken waren er niet minder. En natuurlijk waren de bezoekers vooral van D’66. De gesprekken onder leiding van journalist Niek Donker waren levendig, kritisch, maar werden met respect gevoerd. Na en tijdens de presentatie van Willem Gielingh, vice-voorzitter van de Vereniging Basisinkomen werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het onderwerp is zo breed dat enige ongenuanceerdheid natuurlijk niet te voorkomen is. Terecht werden daar opmerkingen over gemaakt. Dat ‘de arbeidsmarkt slecht functioneert’ is zo’n uitspraak. Sommige bezoekers riepen de politiek op niet bang te zijn en het gewoon maar eens te proberen. En als Leeuwarden niet wil, dan kan het toch ook in Noord-Oost Friesland! Maar is 3 of zelfs 5 jaar niet te kort om de effecten goed te kunnen meten? Naar aanleiding van een voorgesteld experiment werden er door de fractievoorzitter Hilde Tjeerdema terecht ook vragen gesteld over de onderzoeksopzet en -protocollen. Duidelijk is dat het verstandig is om bijvoorbeeld eerst in een vooronderzoek alle mogelijkheden af te tasten en dan pas tot de opzet van een experiment te komen. Daar was men het wel over eens. Maar dan zou het wel om een echt basisinkomen experiment moeten gaan. Wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is in 2018 dan gaat het vooral erom in het sociale domein tot vernieuwingen te komen?! Wat is er dan niet uitdagender dan dat te doen met een pilot Basisinkomen!

imagesUnknown-2Unknown-1Unknown

                        Er waait nu al een frisse wind in Leeuwarden en Friesland!

 

 

 

Jubileumcongres 25 jarig bestaan Vereniging Basisinkomen – Maastricht 29-31 jan. 2016

Beste VBi vrienden,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen aan de viering van de 25ste verjaardag van de Vereniging Basisinkomen, die zal worden gehouden van 29-31 januari 2016 in Maastricht,

De laatste tijd is er veel controverse en misverstanden met betrekking tot de definities in Nederland over allerlei initiatieven met betrekking tot het universele basisinkomen (UBI) tussen groepen zo verschillend als activisten, burgers, leden van gemeenteraden, wetenschappers, politici, opinieleiders. Uiteraard is de belangrijkste kwesties voor het basisinkomen beweging in ons land – evenals voor Ubie en BIEN – zijn deze dagen vragen over de voordelen en nadelen van de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen en vragen rond de beloften en beperkingen van experimenten met een basisinkomen.We hopen een interessant programma te presenteren door het aanpakken van deze problemen in een bredere, internationale setting.Dus al onze vrienden uit Nederland en uit het buitenland worden uitgenodigd om deel te nemen, zodat wij deze vijfentwintigste verjaardag een echt internationaal evenement te maken. We presenteren het volgende programma:

29 januari
De nadruk zal liggen op de leden van onze vereniging en dan met name wat de verschillende Basisteams in diverse gemeenten hebben ondernomen tot dus ver en wat hun plannen voor de nabije toekomst zullen zijn. Daarmee is evenement in het Nederlands.
In de avond zal er een gezamenlijk een buffet zijn. Na afloop is er de mogelijkheid te dansen op een Salsa-avond.

30 januari
Er zal een internationaal congres in het Engels zijn. Alle leden van Ubie en BIEN zijn welkom net zoals alle leden van onze vereniging. De belangrijkste vraag die in de loop van de dag zal worden besproken is Welke rol voor een bescheiden deelname inkomen?. Korte inleidingen zullen worden gegeven door Guy Standing, Philippe van Parijs, Enno Schmidt en Sjir Hoeijmakers. Er zal voldoende tijd voor discussie zijn. Zie keynote spreker pagina.

In de avond zal de focus liggen op een andere dringende Beloften en beperkingen van de proefprojecten en gecontroleerde experimenten. Moeten we meer regelingen voor hen of niet? We hopen dat de kwestie een levendig debat tussen de dag keynote sprekers en deelnemers zal lokken.

31 januari
Vijfentwintig jaar geleden op deze zelfde dag, onze vereniging opgericht. Laten we vieren dit opmerkelijke begin / feite met de verhalen die we vertellen. Erica Scott, Sérgio Alvès en Wiebke Fercho zullen spreken over de rol van verhalen en vertellingen als cruciale ingrediënten in communicatie in het streven naar een duurzame samenleving, alsmede van het belang van het in acht nemen van persoonlijke waarden bij het ​​ontwerpen van een verhaal voor een initiatief met de bedoeling een maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Zij zullen ook de resultaten van hun studie presenteren met de analyse van het Europees burgerinitiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen van 2013 in samenspraak met de waarden van de bevolking van de Europese Unie . Ten slotte zullen zij kort presenteren hoe we  een beter verhaal voor het initiatief van een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen ontwerpen.  Zie keynote spreker pagina.

Na afloop is er een Ubie werkconferentie die open staat allen Uiteraard worden alleen Ubie leden bevoegd om definitieve besluiten te nemen.

Al deze activiteiten vinden plaats in Stayokay Hostel Maastricht.

Meer informatie in het engels en voorhet programma: http:/basisinkomen.org

Model Heffing Toegevoegde Waarde – PROHEF

Basisinkomen gecombineerd met een Heffing Toegevoegde Waarde (HTW – v/h Prohef) zorgt tegelijk voor reductie van loonkosten voor werkgevers. Dit in tegenstelling tot de bewering van meneer de professor die niet (lang) genoeg heeft nagedacht[1]. Ik verwijs eenvoudigerwijs naar de site van “economie op mensenmaat” waarin de conclusie luidt : “Het basisinkomen kan in combinatie met HTW dus kostenneutraal worden ingevoerd”.

De bijbehorende berekening volgt hier:

Dat maakt het basisinkomen betaalbaar en op termijn zelfs winstgevend voor de over-heid. (Zie tabel, peiljaar 2013/2014). Macro economisch kostenoverzicht basisinkomen (in miljarden) 
Individueel basisinkomen voor 18+, totaal 15,1 mln. inwoners €160,0 
inverdien effecten 
afschaffen AOW € 33,0
afschaffen WWB € 5,5
WWB re-integratie vervalt € 3,0
ambtelijke overhead WWB € 0,5
basisinkomen deel van WW, WAO etc. ca. 1,1 mln. gerechtigden € 12,0
kinderopvangvergoeding vervalt
BI experimenten tonen dat ouders zelf meer tijd aan kinderen geven
€ 2,5 
subtotaal besparingen  € 56,5 
BI is lastenverlichting werkgevers, die als HTW wordt terugbetaald.
6,9 mln. arbeidsjaren x BI = 82,8 miljard. Terug te betalen via HTW*)
€ 82,8
netto kosten bij aanvang  €20,7 

*) HTW-berekening
BNP is ca. 600 miljard. Kostenneutrale invoering vergt voor 82,8 miljard gemiddeld 14% HTW.

Productie toename
Het verleggen van loonkosten naar HTW levert alleen al een potentiële welvaartverbete-ring van 10% binnen enkele jaren (CREED onderzoek Prohef).
Dat is een BNP toename van 60 miljard. Daar houdt de overheid met alle bestaande hef-fingen normaal gesproken al 25 miljard aan over.
Invoering basisinkomen bevordert (zelf)werkzaamheid, maar ook deels terugtrekken uit banen. We veronderstellen dat deze effecten in evenwicht zijn.

Opmerkingen:

  • HTW verlegt de loonheffing in het productieproces van input naar output (omzet afhankelijk), dat vermindert het ondernemersrisico en vergt minder voorfinanciering; dit alleen al levert een (ba-nen)groei van ca. 10% in enkele jaren
  • HTW wordt afgerekend samen met de BTW op basis van dezelfde heffingsgrondslag en vergt dus geen nieuwe boekhouding
  • verschil tussen HTW en BTW: bij inkoop betaalde BTW is aftrekbaar, BTW schuift a.h.w. door naar de consument en is daarom een ‘consumentenbelasting’; betaalde HTW is niet aftrekbaar en schuift niet door, het is daarom een producentenbelasting (producenten krijgen daarvoor korting op loonkosten)
  • HTW belast daardoor ook het zogenoemde intermediaire verbruik
  • stimuleren duurzaamheid is eenvoudig in te bouwen door korting op HTW (= lastenverlichting) naar rato van duurzame inkoop en productie, aan te tonen met door overheid erkende certificaten
  • het lastenniveau blijft hetzelfde of wordt lager, dus geen concurrentie verstoringen t.o.v. buitenland
  • HTW kan onafhankelijk van het buitenland worden ingevoerd, zelfs naast bestaand systeem (regio-naal of op basis van vrijwilligheid)

Stichting Prohef, R’dam, april 2015

Prohef steunt het basisinkomen als dit ook leidt tot verlaging van de loonkosten voor de werkgever. Dat schept extra banen voor mensen die tegen hun wil werkloos zijn.

Een combinatie van basisinkomen met HTW maakt dat mogelijk. De loonkosten voor de werkgever gaan omlaag met het bedrag van het basisinkomen (stel €1000,- per maand). De werkgever betaalt dit terug in de vorm van heffing over toegevoegde waarde (HTW). Deze verlegging van loonkosten van ‘input’ naar ‘output’ van het productieproces, levert een (banen)groei op van 10% in enkele jaren.

Het laat zich uitrekenen dat de invoering van een basisinkomen de overheid ca. 20 miljard kost. Maar door de extra groei van 10% verdient de overheid dat ruim terug.
http://www.economieopmensenmaat.nl

Noten:

Netwerk Politieke Innovatie komt met Deltaplan voor invoering Basisinkomen

logo-npiNetwerk Politieke Innovatie komt met Deltaplan voor invoering Basisinkomen

We zien nu dat een aanzienlijk deel van de bevolking een inkomen rond het bestaansminimum heeft en door onze systemen weinig kans heeft daaraan te ontsnappen. Er hoeft maar weinig te gebeuren of men zakt door het ijs. Zie de vele schrijnende verhalen over het effect van het gedrag van bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst en CJIB als je als burger even iets fout doet of vergeet.

De hoofdlijn van dit concept-deltaplan voor bestaanszekerheid en deregulering is dat we de komende tien tot twintig jaar eens in de drie jaar een (extra) stap zetten door iedereen circa 250 euro per maand aan basisinkomen ter geven. Dus bijvoorbeeld in 2017 krijgt iedereen 250 euro per maand, in 2020 500 euro per maand etc.
Tegelijk bouwen we de huidige uitkeringen, belastingaftrekken en toeslagen af. We doen dat in beginsel over de hele linie, maar zullen vooralsnog voor individuen maatwerk moeten leveren om niemand er op achteruit te laten gaan.
Ook het minimumloon wordt met dezelfde stappen steeds verlaagd met 250 euro per maand.

https://npi.pleio.nl/blog/view/30056682/concept-deltaplan-voor-bestaanszekerheid-en-deregulering

Een schatting van de kostprijs van een basisinkomen voor alle Belgen

van: http://www.economieblog.be/wordpress/kostprijs-universeel-basisinkomen-belgie/ dd: 1/8/2014

1. Kost van Universeel Basisinkomen

Doordat het Universeel Basisinkomen zo een eenvoudig concept is (iedereen krijgt evenveel), is de kost makkelijk te berekenen: neem het aantal burgers/volwassenen in België en vermenigvuldig dat met het UBI. De figuur hieronder geeft de totale jaarlijkse kost van een UBI in België voor verschillende hoogtes van het UBI.

 

kostUBI

In deze blogpost krijgen enkel volwassenen een UBI. Er zijn ongeveer 8,7 miljoen volwassenen (ouder dan 18 jaar). Aangezien kinderen geen UBI krijgen, moeten de uitgaven voor kinderen behouden blijven, evenals de belasingsaftrekken (als ook kinderen een UBI zouden krijgen, worden de zaken complexer).

De kosten zijn enorm. Zelfs een lage maandelijkse UBI van 700 euro betekent al een jaalijkse uitgave van 72 miljard euro. Een UBI van 1000 euro, die me adequater lijkt, kost 103 miljard euro. Ter vergelijking: het Belgisch BBP is ongeveer 400 miljard euro, waarvan de staat meer de helft uitgeeft. Een UBI van 1000 euro zou de overheidsuitgaven met de helft doen toenemen.

2. Besparingen door Universeel Basisinkomen

De kosten zijn enorm, maar ook de besparingen zijn dat. Er wordt immers verondersteld dat alle uitkeringen op zijn minst deels worden vervangen door een UBI.

Stel dat iemand 1000 euro werkloosheidsuitkering krijgt en het UBI is 1000 euro, dan is het invoeren van een UBI voor de overheid geen extra uitgave. Dat geldt ook voor pensioenen, uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit, loopbaanonderbreking, leefloon,…

In wat volgt tracht ik hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Let wel, als de oorspronkelijke uitkering hoger is dan het UBI, dan moet de overheid toch nog het resterende bedrag bijpassen. Stel bijvoorbeeld dat een gepensioneerde 1500 euro netto per maand krijgt, dan moet de overheid bij een UBI van 1000 euro nog 500 euro bijpassen; er wordt dan maar 67% van de pensioenuitgave bespaard door de UBI van 1000 euro.

Ik heb geen gedetailleerde gegevens over wie welke uitkering krijgt. Ik moet het dus doen met grove schattingen en vooral vereenvoudigingen. Die tracht ik hierna zo duidelijk mogelijk te beschrijven.

Ik gebruik gegevens van 2012. Ze komen van de NBB.

– Werkloosheidsuitkering, Brugpensioenen en loopbaanonderbreking, Uitkeringen ziekte en invaliditeit

In 2012 gaven de Belgische overheden 6.8, 2.5 en 6.3 miljard euro aan respectievelijk Werkloosheidsuitkering, Brugpensioenen en loopbaanonderbreking, en Uitkeringen ziekte en invaliditeit. Ik veronderstel dat deze uitgaven volledig gedekt worden door het UBI (hoe hoog de UBI ook is) en de besparing hierdoor is dan ook 100%. Dit levert 15,5 miljard besparingen op.

Dat is wellicht een overschatting van de besparing, aangezien er ook wel uitgaven zijn die hoger liggen dan een UBI van bijvoorbeeld 1000 euro.

– Pensioenen

In 2012 gaf de overheid 24.2 en 14.7 miljard euro aan pensioenen van respectievelijk werknemers en ambtenaren. Een gemiddelde pensioen van een werknemer ligt op ongeveer 1100 euro netto per maand; dat van een ambtenaar 1500 euro. Er wordt verondersteld dat alle werknemers en ambtenaren effectief dit gemiddelde pensioen krijgen. Dit is eenoverschatting van de besparing (zie bijlage onderaan voor meer uitleg).

Voor een UBI van 1000 euro betekent dit dat 91% van de uitgaven voor de werknemerspensioenen gedekt is door het UBI; voor het ambtenarenpensioen is dit 67%. Dat zou een besparing opleveren van 31,6 miljard euro.

– Lonen ambtenaren

Door de vereenvoudiging van een UBI zou de administratie kunnen afgeslankt worden. Het is zeer moeilijk om hier een goede schatting te geven, omdat er in veel verschillende administraties kan bespaard worden (los van de vraag of dit effectief zal gebeuren). Om een grootte-orde te geven, veronderstel ik dat het equivalent van de volledige FOD Financiën afgeschaft wordt. Die zouden met 28.500 ambtenaren zijn. Ik veronderstel een totale kost van 100.000 euro per ambtenaar per jaar. Dat levert een jaarlijkse besparing op van 2.85 miljard euro.

– Afschaffing belastingsvrije som

Aangezien een Universeel Basisinkomen ook aan werknemers gegeven wordt, kan de belastingsvrije som van bijna 7000 euro afgeschaft. In de plaats wordt hier het geldende belastingstarief van 25% op betaald. De opbrengst van deze maatregel kan eenvoudig gesimuleerd worden dankzij Flemosi, een tool van KULeuven. Dit levert 10,2 miljard euro op.

– Overige sociale uitgaven

Er zijn nog negen andere overheidsposten onder ‘overige sociale uitgaven’ waarvan ik cijfers terugvindt op NBB. Het betreft arbeidsongevallen (204 miljoen euro), beroepsziekten (282 M€), leefloon (773 M€), inkomensgarantie voor ouderen (456 M€), gehandicapten (1850 M€), oorlogspensioenen (105 M€), fonds voor bestaanszekerheid (1467 M€), terugbetaalbaar belastingskrediet (216 M€) en overige sociale uitkeringen (1418 M€).

Samen geeft dit 6,8 miljard euro aan uitgaven. Ik veronderstel dat deze allen verdwijnen als een UBI wordt ingevoerd.

Overzicht

Het bovenstaande levert het volgende overzicht van besparingen op, voor een UBI van 1000 euro. Tegenover een kost van 103 miljard euro wordt er in totaal 67 miljard euro bespaard, waarvan 31 miljard op de pensioenen en 10 miljard door de afschaffing van de belastingvrije som. In totaal is dit een financieringstekort van 35 miljard euro.

UBIbesparing

Een tekort van 35 miljard euro is ongeveer 9% van het BBP. Dat zal door andere belastingen moeten gefinancierd worden. Het is bovendien wellicht een optimistische schatting, aangezien heel veel uitkeringen worden afgeschaft in de veronderstelling dat het UBI deze uitkeringen volledig compenseert, wat niet zeker is. Ook voor de pensioenen is een optimistische schatting gemaakt (zie bijlage hieronder).

Het bovenstaande is slechts een zeer grove schatting, maar het geeft toch aan dat de betaalbaarheid van een UBI een belangrijk obstakel kan zijn voor de invoering ervan. De betaalbaarheid van een universeel basisinkomen zou dan ook veel meer dan nu het geval is centraal moeten staan in de discussie. Meer gedetailleerde analyses dan de bovenstaande grove schatting lijken me hiervoor in ieder geval nodig.

Bijlage: overschatting van pensioenbesparing

Ik veronderstel dat elke gepensioneerde (privé of ambtenaar) het gemiddelde pensioen ontvangt. Daardoor is het besparingpotentieel van een UBI gelijk aan de verhouding van de hoogte van het UBI ten opzichte van het gemiddelde pensioen.

In werkelijkheid is er uiteraard een variatie in de pensioenen die uitbetaald worden. Hieronder wordt verondersteld dat er 9 verschillende pensioenen worden uitbetaald (de rijen van de tabel), van 700 euro tot 1500 euro netto per maand, met een gemiddelde van 1100 euro.

Het besparingspotentieel wordt berekend voor verschillende niveaus van het UBI (de kolommen van de tabel), van 700 euro tot 1200 euro.

De laatste rij van de tabel geeft het percentage dat het UBI bedraagt ten opzichte van het gemiddelde pensioen; dit is het besparingspotentieel die gehanteerd werd in de blogpost (met in de blogpost de correctie dat de besparing niet hoger kan zijn dan 100%). De voorlaatste rij geeft de werkelijke besparing van dit eenvoudige voorbeeld. De werkelijke besparing ligt onder deze die gebruikt werd in de blogpost, zij het slechts beperkt.

UBIbijlage

UBIbijlage

Permalink.

CANVAS Panorama

Stel: iedereen krijgt maandelijks 1500 euro op zijn of haar rekening. Onvoorwaardelijk, of je nu werkt of niet. Voor sommigen klinkt dat als muziek in de oren, anderen vinden het een belachelijk, onwenselijk en niet te realiseren idee. En dan vooral omdat het onbetaalbaar zou zijn.

Het is net die berekening die we hieronder maken.

http://basisinkomen.nl/wp/panorama-iedereen-een-basisinkomen/

Permalink.

Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015

fabiusplanken

Henrick Fabius proclameert het Platform Basisinkomen

Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een ‘dagje basisinkomen’. ’s Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen.
Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVredeNetwerk Politieke InnovatieDynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen.
Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed.

werkplan

bestuurslid Willem Gielingh presenteert het werkplan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd!’

Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede zaak. Er werd levendig gediscussieerd over de vraag of de Vereniging de nadruk zou moeten leggen op de maatschappelijke implicaties (o.m. verbreding van het begrip ‘werk’) boven de financiële onderbouwing van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De vergadering vond merendeels van wel.

De middag bestond uit een congres met de prikkelende titel ‘Het basisinkomen is te realiseren!‘ Onder leiding van bestuurslid Joeri Oltheten gaven drie sprekers hun visie op deze stelling.

Ger Jaarsma (Nederlandse Kredietbank) is naar eigen zeggen een van de weinige VVD’ers die voor een basisinkomen zijn. Hij plaatste tenzij’s bij de stelling. Zo vindt hij dat een rigoreuze wijziging van het sociale en fiscale stelsel nodig is. Het basisinkomen kan daarvan dan een uitvloeisel zijn. Langs politieke weg is die stelselwijziging alleen mogelijk wanneer er ruimte is voor visionaire, bevlogen mensen als Marga Klompé, de invoerster van de Algemene Bijstandswet. Deze is inmiddels ver verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. De meeste echte veranderingen beginnen echter ‘bottom up’.

Gerrit van der Meer (Landelijke Cliëntenraad) is ook voorstander van een basisinkomen. Hij vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en het maken van eigen keuzes (niet in het keurslijf van uitkeringsinstanties). ‘ ‘Met verstikkende bureaucratie duwen we mensen uit de maatschappij. Ik hoop dat het basisinkomen omgekeerde effect heeft.’
Hij noch Jaarsma geloven in de veelgehoorde tegenwerping ‘maar dan gaat niemand meer werken’. Werken zou sowieso moeten worden uitgebreid met mantelzorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Zonder zich daarvan bewust te zijn onderschreef Van der Meer de tendens van de ochtenddiscussie: ‘Begin de discussie over het basisinkomen niet bij de cijfers, want daar gaat die dan ook stoppen. Daar komen we namelijk niet uit.’

Joost van Tiel (schuldhulpverlener in Utrecht) schilderde hoe het huidige sociale stelsel tot veel betalingsproblemen en stress leidt. Hij zou zijn klantenkring graag zien verkleinen door invoering van het basisinkomen.

panelbalie2015

vnlr Van der Meer, Jaarsma, Van Tiel en discussieleider Oltheten

Op een vraag van VBi-voorzitter Ad Planken naar hoe men het onvoorwaardelijk basisinkomen bij de politiek op de agenda te krijgen gaven de heren het advies om de invalshoek aan te passen aan de politieke signatuur van de ontvangende partij.

Nieuwsgierig naar de stand van zaken in Leeuwarden – waar men een experiment wil doen met een doorsnee van de bevolking (i.p.v. de experimenten met een regelarme bijstand) – sprak ik onder meer met Petra Vlutters (steunfractie PAL Groenlinks). Zij is vol vertrouwen dat het experiment op voldoende politieke steun kan rekenen. Er wordt nu met name gezocht naar een goede manier om relevante en betrouwbare conclusies uit het experiment te kunnen destilleren.
Ik wens ze veel succes en blijf de ontwikkelingen volgen en verspreiden!

 Auteur: Eric van Balkum

The post Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.