Raad Leeuwarden stemt in met onderzoek naar basisinkomen

Unknown

Gemeenteraad L’warden heeft ingestemd met een onderzoek naar Basisinkomen

Maandagavond 27 juni 2016 is de motie ‘verkenning experiment basisinkomen’ met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de Raad van Leeuwarden aangenomen.
De motie was ingediend door PAL GroenLinks, samen met PvdA, D66 en Verenigd Links.

Een belangrijke motie. De kern van de motie is dat de volksvertegenwoordiging van Leeuwarden het College opdracht geeft om -samen met een universiteit en een klankbordgroep- te onderzoeken of er een experiment omtrent basisinkomen en participatie kan plaatsvinden in Friesland.f900e8d7d1.jpg.html

De Raad van Leeuwarden heeft hiermee de politieke wil uitgesproken dat zij iets wil met het middel basisinkomen in relatie met participatie. Dat zij wil onderzoeken, omdat dat nodig is. Omdat het systeem van sociale zekerheid op dit moment oneerlijk is. En dat kan ons wat schelen!

Het is volgens PAL GroenLinks belangrijk dat gemeenten dit signaal geven en deze opdracht geven aan het College.

Deze wil uitspreken is een goed begin van echte verandering, en een stap op weg naar echt lokaal sociaal beleid vanuit de Mienskip.

4aa86a8bba.jpg.htmlJan Atze Nicolai, fractievoorzitter van PAL GroenLinks begon zijn bijdrage maandag met de volgende inbreng:

“Het is niet eerlijk.
Er staan in Nederland teveel mensen aan de kant.
Er staan in Leeuwarden teveel mensen aan de kant.
Dat is onrechtvaardig. Sterker nog. Dat is onacceptabel!!”

 

Het bericht Raad Leeuwarden stemt in met onderzoek naar basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Het basisinkomen en de sociaal-democratie

philippevanparijs«Introductie van een basisinkomen is absoluut noodzakelijk. Helaas maakt het geen deel uit van de sociaal-democratische traditie. Laten we er over nadenken. In de naoorlogse consensus stonden de nationale verzekeringen centraal. Het basisinkomen was geen onderwerp. Het is nu tijd om in te zien dat het basisinkomen de grondslag moet worden van onze toekomstige samenlevingen. Doen we dat niet, dan moeten we rekening houden met ernstige sociale conflicten.» — Yanis Varoufakis, The Economist, 31 maart 2016.

Vaak voorkomende misverstanden

Wat is de oorzaak van het wantrouwen van sociaal-democraten ten opzichte van het basisinkomen? Voor welke aspecten van het basisinkomen loopt men wel warm? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om duidelijk te maken wat een basisinkomen is en wat het niet is.

Van de bestaande regelingen voor sociale bijstand kan worden gezegd dat ze onvoorwaardelijk zijn in drie betekenissen: uitkeringen worden betaald in contanten, ze zijn niet afhankelijk van eerder betaalde sociale zekerheidspremies en ze zijn niet beperkt tot de burgers van het betrokken land. Een basisinkomen voegt daar drie dimensies aan toe: het is individueel, dat wil zeggen onafhankelijk van de leefsituatie van de ontvanger; het is universeel, wat wil zeggen dat het recht op dit inkomen niet afhankelijk is van andere bronnen van inkomsten; en het is vrij van plichten dus niet beperkt tot hen die betaald werk hebben of die betaald werk willen doen.

Is het niet absurd om een dergelijk basisinkomen aan iedereen te geven, dus ook aan de rijken? Dat is het niet. Het ontbreken van een inkomenstoets maakt geen verschil voor de rijken. Het maakt een groot verschil voor de armen. Zeker, de rijken hebben een basisinkomen niet nodig, net zoals zij het niet nodig hebben, dat de laagste schijven van hun inkomen niet belast worden of slechts tegen hele lage tarieven, zoals tegenwoordig gebeurt bij de huidige systemen voor de inkomstenbelasting. Hoge inkomens zullen uiteraard hun eigen basisinkomen betalen en een deel van de basisinkomens bestemd voor anderen. Het grote voordeel van een inkomen dat automatisch uitbetaald wordt aan iedereen, ongeacht inkomsten, is dat het veel gemakkelijker terechtkomt bij de armen – en zonder stigmatisering – dan inkomensafhankelijke regelingen. Daarbij geeft het hen vaste grond waarop zij kunnen bouwen, omdat het kan worden gecombineerd met verdiensten, in plaats van een net waarin zij ongemerkt verstrikt kunnen raken omdat het wordt ingetrokken als arme mensen beginnen met verdienen.

Is het legitiem om het recht op betaalde arbeid te vervangen door een recht op een inkomen? Dat is niet wat het basisinkomen doet. Integendeel. Het biedt een flexibel, intelligent alternatief voor het delen van betaald werk. Het maakt het eenvoudiger voor mensen die te veel werken om hun arbeidstijd te verminderen of een loopbaanonderbreking te overwegen. Het stelt mensen zonder baan in staat om de vrijkomende werkplek in te nemen, ook zonder moeite als zij dat doen op parttime basis, omdat hun inkomsten worden opgeteld bij hun basisinkomen. En de stevige vloer waar het basisinkomen voor zorgt, maakt vloeiende overgangen tussen banen, opleiding en gezin mogelijk. De kans op een burn-out en vervroegde uittreding vermindert. Mensen kunnen betaalde arbeid over een langer deel van hun leven spreiden. Zoals sociaal-democraten terecht benadrukken, is toegang tot betaalde arbeid niet alleen vanwege het geld belangrijk, het is belangrijk om redenen die het inkomen dat dit werk oplevert, overstijgen. Zij die pleiten voor een basisinkomen zonder daar een werkverplichting aan te koppelen zullen dit niet ontkennen. Sterker nog, het wordt als iets vanzelfsprekends beschouwd zelfs door degenen onder hen die ervan overtuigd zijn dat een genereus onvoorwaardelijk basisinkomen duurzaam is: ondanks hogere belastingen en een comfortabele optie om ‘nee’ tegen betaalde arbeid te zeggen, gaan zij ervan uit dat mensen zullen blijven werken, juist omdat werk veel meer betekent dan enkel een inkomen.

Het einde van de verzorgingsstaat?

Zal de invoering van een basisinkomen het voortbestaan van onze verzorgingsstaten niet in gevaar brengen? Zeker niet, het zal ze redden. Misschien overbodig om te zeggen, maar een basisinkomen is absoluut geen alternatief voor de overheidsuitgaven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Ook is het niet bedoeld om inkomensgerelateerde sociale uitkeringen gefinancierd uit premies van werkenden geheel te vervangen. Omdat ieder gezinslid zijn of haar inkomen heeft, kan de hoogte van die uitkeringen en de benodigde financiering navenant verlaagd worden. Bestaande uitkeringen worden geïndividualiseerd en vereenvoudigd, terwijl de tegenslagen waarmee ze verbonden zijn minder ingrijpend zullen zijn. Men verwacht zelfs op de langere termijn niet dat alle sociale zekerheidsregelingen helemaal zullen verdwijnen. Ondanks het feit dat het basisinkomen individueel en universeel is, en voldoende hoog moet zijn, zullen we het niet kunnen stellen zonder inkomensafhankelijke aanvullingen voor mensen in bijzondere omstandigheden. Ik wil nogmaals benadrukken dat door de constructie van een onvoorwaardelijke bodem plotselinge tegenvallers zullen afnemen. Het aantal mensen afhankelijk van deze voorwaardelijke uitkeringen zal dalen en de belangrijke taak van maatschappelijk werkers wordt verlicht. De aanleg van een onvoorwaardelijke vloer onder de bestaande verzorgingsstaat zal onze goed aangepaste sociale zekerheidsregelingen en sociale verzekeringsstelsel niet ontmantelen, maar versterken.

Niettemin klopt het dat een basisinkomen een model van sociale bescherming biedt dat fundamenteel verschilt van onze huidige twee modellen. Daarom kan men verwachten dat mensen die diepgaand betrokken zijn bij het reeds bestaande systeem zich uitgedaagd zullen voelen, zich gaan verzetten en tegenstand zullen bieden.

Dit was het geval in de vroege 16de eeuw toen gemeenten met door haar georganiseerde sociale hulp het monopolie van de kerk op liefdadigheid trotseerde, en in de late 19e eeuw toen de staat begon met de opbouw van het stelsel van pensioen- en ziektekostenverzekeringen en daarmee de positie van instellingen voor armenhulp ter discussie stelde.

Het is niet vergezocht om te veronderstellen dat het gebrek aan enthousiasme voor het basisinkomen onder sociaal-democraten en in arbeidsorganisaties iets te maken heeft met de belangrijke rol die zij gespeeld hebben bij het initiëren, ontwikkelen en beheren van de sociale verzekeringsstelsels die nu het hart van het merendeel van onze verzorgingsstaten vormen.

Een dergelijke weerstand is volkomen begrijpelijk en zelfs lovenswaardig: onze welvaartsstaten – opgebouwd rond sociale verzekeringen – maken een enorm verschil in termen van sociale rechtvaardigheid en zijn het daarom waard om verdedigd te worden. Maar dit ontslaat sociaal-democraten er niet van om hun leerstellingen bij te werken, opdat de eisen die deze eeuw stelt, beter het hoofd geboden kunnen worden. Een eeuw waarin zonneklaar de wenselijkheid en mogelijkheid van oneindige groei – waar de sociaal-democraten in het verleden vanuit een vanzelfsprekendheid op vertrouwden – voorgoed achter de horizon is verdwenen, een eeuw waarin full-time levenslange loonarbeid slechts haalbaar en gewenst zal zijn voor een minderheid, een eeuw waarin links het thema vrijheid niet over zou moeten laten aan rechts.

Het derde model

Wat sociale bescherming aangaat, dit vereist ruimte maken voor een derde model dat fundamenteel verschilt van het oude model van sociale bijstand — door de overheid geregelde sociale zekerheid — en het sociale verzekeringsmodel — onderlinge werknemerssolidariteit — waarmee de sociaal-democratie nauw verbonden is geweest en waar zij zich verplicht voor voelt om die te verdedigen. Om hedendaagse problemen te kunnen aanpakken, moet links de focus van “arbeiderisme” naar “socialisme” verleggen door zich te ontdoen van een illusie, die de kern van het gedachtegoed van veel linkse denkers vormde sinds Marx’ theorie over uitbuiting. Het moet volmondig erkennen dat het grootste deel van ons reële inkomen niet de vrucht van inspanningen van hedendaagse werknemers is (laat staan door ’t afzien van kapitalisten van nu), maar een geschenk van de natuur in toenemende mate gecombineerd met de opeenhoping van kapitaal, technologische innovatie en institutionele verbeteringen, een historisch gegroeide situatie geërfd van het verleden.

Zij die vanuit een arbeideristische optiek moreel recht hebben op deze gift — hetzij rechtstreeks in de vorm van loon, hetzij indirect in de vorm van sociale, werkgerelateerde uitkeringen – zijn de huidige generatie werkenden, samenhangend met de marktwaarde van hun vaardigheden, de omvang van hun arbeidsduur en hun onderhandelingspositie. In een werkelijk “socialistisch” perspectief, zijn zij die recht hebben op dit geschenk alle leden van de samenleving man en vrouw in gelijke mate, ongeacht de omvang van hun deelname aan goed beschermde voltijdse banen en in betaald werk in het algemeen.

Dit perspectief – gelijkwaardiger, meer op emancipatie gericht, minder gemodelleerd naar de man – impliceert een beweging die ijvert voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het is niet iets waar links bang voor moet zijn. Het is iets wat links enthousiast zou moeten omarmen. Is er iets dat daarop wijst?
Hier is er een. Andy Stern was tot voor kort de voorzitter van de Service Employees International Union (Internationale Bond van Service Medewerkers), met bijna twee miljoen leden één van de grootste vakbonden in de Verenigde Staten. De titel van zijn nieuwe boek spreekt voor zich: Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream. [Een stevige basis voor allen: hoe een universeel basisinkomen onze economie kan vernieuwen en de Amerikaanse Droom nieuw leven kan inblazen (New York: Public Affairs, uitgave juni 2016).

Lezing door Philippe van Parijs gehouden op 30 januari 2016 tijdens het jubileumcongres van de Vereniging Basisinkomen te Maastricht.

Philippe van Parijs is hoogleraar aan de Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke wetenschappen van de Université de Louvain (UCL), waar hij sinds 1991, het jaar van haar oprichting, de Hoover Chair voor Economische en Sociale Ethiek bekleedt.

Een uitgebreidere versie werd op 11 april 2016 gepubliceerd als Basic Income And Social Democracy op https://www.socialeurope.eu/2016/04/44878/

Vertaald uit het Engels door Florie Barnhoorn

 

[1]

Het bericht Het basisinkomen en de sociaal-democratie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

BT Assen ‘met zin op pad’

BT Assern

Hieronder een verslag van Geert over het Zingevingsfestival van 21 juni 2016. Is volgens mij een mooi evenement geweest, dat weer wat extra bekendheid aan het BI en aan het symposium (21 september a.s. organiseren wij een mini-symposium over het basisinkomen in de Adventskerk Dennenweg 9, Assen) heeft gegeven: “Met het weer hebben wij het getroffen. In de morgen werd het druk na tien uur daarna liep het met de bezoekersaantallen terug. Om drie uur op tijd voor de regen aan opgeruimd.

Ik heb van tevoren thuis nog 32 stuks vooraankondigingen over osn minisymposium van 21 sept mee genomen en verspreid. Denis bleek later nog meer bij zich te hebben in zijn tas. Ook zijn twaalf ‘bulldozers’ plaatjes verspreid, door mij geprint. Ik denk dat we veel toeloop krijgen in de adventskerk. Hans had wel verschillend folders meegenomen maar die zijn niet op geraakt. Jan Tingen had zij partytent meegenomen waar ik mijn prikbord aan kon hangen. Verder was mijn haspel nuttig. En er was eten en drinken van de organisatie te krijgen, regelmatig kwamen ze langs om water te bezorgen. Veel van de festiviteiten hebben we niet mee gemaakt. Denis en Rob waren aan het begin en eind het verkeer aan het regelen.”

Aldus Petra Hoetz van het actieve BT Assen

Het bericht BT Assen ‘met zin op pad’ verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Verzin een slagzin voor de Week van het Basisinkomen 19-25 september 2016

onelinerDe Week van het Basisinkomen is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Dit jaar is de 9e keer alweer dat de week wordt georganiseerd.

Er is geen wereldwijde slagzin of motto voor dit jaar. Dat kan elk land, stad, groep of organisatie zelf verzinnen. Leuk is het wel om de beste zin uit te gaan kiezen. Slagzinnen kun je insturen via de website http://week-van-het-basisinkomen.nl/verzin-one-liner-9e-week-basisinkomen/

De week begon 9 jaar geleden in Duitsland en is uitgegroeid tot een internationaal evenenment, waaraan in landen over de hele wereld basisinkomenactivisten meedoen om het basisinkomen te promoten. [1]
Voor activiteiten in Nederland en België kun je de kalender bezoeken [2] en voor de rest van de wereld ga je naar http://basicincomeweek.org

 

[1] http://week-van-het-basisinkomen.nl/geschiedenis-van-de-week-van-het-basisinkomen/

[2] http://week-van-het-basisinkomen.nl/kalender/

The post Verzin een slagzin voor de Week van het Basisinkomen 19-25 september 2016 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen als de realisatie van de idealen van de verlichting

voordelenbasisinkomenIn dagblad trouw van donderdag 9 juni staat een stuk door Esther Schulte getiteld “Basisinkomen aantasting van autonomie”. Hierop valt een hoop af te dingen.[1]
Mevrouw Schulte schildert het basisinkomen af als de tralies van een kooi waarachter de ontvangers opgesloten zouden worden. Zij schildert het af alsof je met een basisinkomen altijd genoeg zou hebben. Een basisinkomen zou “de zin van het bestaan” wegnemen. Wat zij ziet in wijken waar de werkeloosheid overgaat van vader op zoon en van moeder op dochter stelt zij als voorbeeld voor de manier waarop de wereld eruit zou gaan zien.

Het hebben van een ideale baan , het ontbreken van sollicitatieplicht, het wegvallen van fouten bij het uitbetalen van uitkeringen, het oneerlijk vinden dat je eerst je spaargeld moet gebruiken voor je een uitkering kan krijgen brengt zij allemaal onder in één alinea. Over alles bij elkaar vegen gesproken …..
Een basisinkomen zou geen oplossing zijn voor de werkeloosheid.

Neen niet voor het gebrek aan banen in loondienst. Voor eigen initiatieven zou het echter de deur openen. Inderdaad: “Mensen willen werken en in hun eigen levensonderhoud voorzien” stelt zij terecht. Dat is het ‘m nu juist. Niet iedereen is daar toe in staat. Werk in loondienst is er al decennia niet voor iedereen Door de voorwaarden die aan het krijgen van bijstand verbonden zijn wordt het de ontvangers ervan vrijwel onmogelijk gemaakt om eigen initiatieven te ontwikkelen. Het instellen van een basisinkomen vanuit het eerlijk delen van de meerwaarde die er dankzij iedereen in de loop der eeuwen tot stand is gekomen zou daar verandering in aan kunnen brengen. Het zou iedereen die financieel van een bedrag rond of onder de armoedegrens moet rondkomen (wat niet mogelijk is!) elke keer als het uitgekeerd wordt de mogelijkheid bieden om een doorstart te maken. Of dit nu is van het bedrijf dat hij of zij al had, of van de onderneming die hij of zij op wilde zetten of van zijn/haar poging om uit de goot – waar hij of zij om wat voor redenen dan ook in zit – te komen.

Een basisinkomen zou “de zin van het bestaan” wegnemen. Alsof de zin van het bestaan bestaat uit het proberen te verdienen van geld! Ook dit zullen veel mensen tegenspreken. Gaat het niet eerder om het realiseren van je dromen? Gaat het ook bij het streven naar een basisinkomen niet eerder om het realiseren van broederschap, waar we het al sinds de verlichting over hebben? Vrijheid om je eigen initiatieven te ontplooien? Gelijkberechtiging voor iedereen.

Zij schildert het af alsof je met een basisinkomen altijd genoeg zou hebben. Dit is in deze algemeenheid vanzelfsprekend niet zo. Sommige mensen wel. Gun het ze. Anderen – en waarschijnlijk de meesten van ons – zullen zich niet met een bedrag dat “niet veel maar toereikend” is niet tevreden stellen en op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten (die dan niet in mindering zullen worden gebracht op het basisinkomen, want volgens de wereld-, europese- en nederlandse organisaties voor een basisinkomen zou dit moeten beantwoorden aan de volgende criteria: universeel, individueel, niet gekoppeld aan verplichtte tegenprestaties en/of toetsen en hoog genoeg om als volwaardig burger aan de samenleving te kunnen deelnemen )

Zij verklaart het basisinkomen als een aantasting van autonomie. Over wat voor autonomie heeft zij het dan? Autonomie ten opzichte waarvan of waarin? Autonomie in de zin van de eigen regie over de keuzes die je maakt in je leven kan zij hier niet mee bedoelen.

Zij schildert de toekomst na het invoeren van een basisinkomen af naar wat zij ziet in wijken waar de werkeloosheid overgaat van vader op zoon en van moeder op dochter. Heeft u zich weleens gerealiseerd wat het effect van de neergaande spiraal van generatie op generatie zich voortslepende werkeloosheid, bijstand en armoede is? Sociologen, medici en criminologen kunnen u er alles van vertellen . Het dringt kennelijk alleen nog maar niet door tot de beleidsmakers in de politiek.

Een basisinkomen zou een aanzuigende werking hebben. Ja, als je een en ander niet goed regelt. Je kunt er voorwaarden aan verbinden, zoals de duur dat iemand legaal in Nederland moet hebben verbleven voordat deze voor een basisinkomen in Nederland in aanmerking komt. Of wat er gebeurd als iemand voorgoed het land verlaat.

Het zwarte financiële circuit zou blijven bestaan. Waarschijnlijk wel. Zeker voor wat betreft dat deel wat zich in de zwaardere criminaliteit afspeelt. Ook voor wat betreft het wegsluizen van vermogen naar belastingparadijzen zolang daar geen juridische en politieke oplossing voor wordt gevonden. Voor wat betreft de burgers die daar geen deel aan hebben kan ook weer een regeling in het leven geroepen worden waarmee zwart werken uit te sluiten is.

Het gaat dus maar om wat voor een basisinkomen je voor ogen hebt en hoe je een en ander realiseert.
Het opschrift boven het artikel waarop ik met deze brief reageer namelijk: “BASISINKOMEN: Het loskoppelen van inkomen en werk is geen idee” vind ik niet terug in het artikel van mevrouw Schulte. Het zal u duidelijk zijn. Onder andere juist voor het loskoppelen van inkomen en werk is het basisinkomen bedoeld. Juist voor het uit de wereld helpen van het kunnen kopen van mensen voor een bepaalde tijd en het op die manier van jou als “hoogste bieder”(werkgever) afhankelijk maken. Juist oor het uit de wereld helpen van dit soort slavernij!

Auteur: Adriaan Planken

Helaas alleen voor abonnees van het dagblad de link:

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4316775/2016/06/09/Basisinkomen-aantasting-van-autonomie.dhtml

Het bericht Basisinkomen als de realisatie van de idealen van de verlichting verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen Zitserland: 77% te hoog, te duur, te veel

rbi-ubi-nonHet zwitserse referendum voor een onvoorwaardelijk basisinkomen is op 5 juni geëindigd in een 23% #YES . De organisatoren hadden op 20% gerekend, dus het was tijd voor een feestje.
Bij een opkomst van slechts 47% relativeert de uitslag tot een feit dat er 53% is die het geen ene reet kan schelen of er wel of geen basisinkomen komt.

Tegenstanders probeerden ook goed aan de weg te timmeren, er was voldoende geld beschikbaar tot het vervaardigen van billboards met daarop de vooroordelen breed uitgemeten. Veelal gaat het over geld, terwijl de Zwitsers het eigenlijk te doen was om bewustwording.

VEEL TE HOOG

In het buitenland zijn er veel tegenstanders die denken dat ze er voldoende van weten om commentaar te leveren. Zo gaat een discussie over het bedrag waar ze in Zwitserland mee rekenden SFR 2500. Dat is volgens sommigen erg veel als het direct wordt omgerekend in bijvoorbeeld Euros (€2250) of Dollars ($2577) echter er komt meer bij kijken. Het bedrag hangt af van de levensstandaard van de Zwitsers, maar dat wordt er dan bij verteld.
De kosten van levensonderhoud zijn 68.87% hoger dan in Nederland[1], dus for 2500 SFR komt dan neer op 1480 Euro, en dat is nou net ongeveer het bedrag dat we in Nederland ook nodig hebben.[2]

Big Mac in Nederland 3€70, Duitsland 3€90 in Bazel 5€95 [3]

Een simpel kaartje voor een ritje met het openbaar vervoer kost in Parijs 1€80/trip , Hamburg 1€50/trip, Rome 1€50/trip, Amsterdam 0€89+0€154/km, New York 2$65/Trip
maar een kaartje in Bazel 3€10/1zone/1hour, Zurich 2€60/1zone/1hour [4]

Noten

Zie ook:

http://basisinkomen.nl/2500-zwitserse-frank-is-hier-maar-1000-euro-waard-en-geen-2080/

Mediane inkomens in Europa

The post Basisinkomen Zitserland: 77% te hoog, te duur, te veel appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Kabinet vindt basisinkomen niet passen bij verhoging werkgelegenheid

Nobert-Klein
Minister Lodewijke Asscher (Sociale Zaken) heeft gereageerd op de initiatiefnota over het basisinkomen van Tweede Kamerlid Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij. “Open de ogen voor het basisinkomen”, betoogt Klein in de nota. “De arbeidsmarkt verandert daar passen nieuwe concepten bij”.

Het kabinet vindt een basisinkomen daarnaast niet passen bij de breed gedeelde politieke ambitie om de arbeidsparticipatie en werkgelegenheid te verhogen, en als een overheid maatwerk te leveren.

Om het basisinkomen op de agenda te zetten heeft Norbert Klein afgelopen januari de initiatiefnota “Zeker Flexibel” naar de Tweede Kamer gestuurd. Een basisinkomen is een vast (maand)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Klein gaat graag de open discussie aan met de Tweede Kamer en het kabinet hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Norbert Klein: “De economische crisis, de vele bezuinigingen die hierop volgden en de steeds verdergaande automatisering en robotisering zijn van grote invloed op de arbeidsmarkt.Daarop zullen wij met een antwoord moeten komen. Het basisinkomen biedt daarvoor een oplossing.. Het grote voordeel van een basisinkomen is ook dat mensen hiermee meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien in de richting die zij zelf kiezen, een zeer belangrijk uitgangspunt voor vrijzinnige politiek.” Daarnaast zijn de zorglasten aanzienlijk lager wanneer het armoede-spook geen vat krijt op het individuele leven.

Het verleden laat zien dat door technologische ontwikkelingen de arbeidsproductiviteit en lonen stijgen, waardoor op de lange termijn welvaart en de werkgelegenheid groeien, al is het niet zeker dat dit in de toekomst ook zo blijft

Minister Asscher schrijft in zijn reactie op de initiatiefnota dat een maatschappelijk en politiek debat over de vormgeving van de sociale zekerheid van belang is en daarom waardeert de minister het dat Norbert Klein hieraan een bijdrage heeft geleverd. Wel laat hij weten graag door te willen gaan met het bestaande beleid, omdat er geen zekerheden zijn af te geven omtrent gezondheid en maatschappelijke participatie bij invoering van een basisinkomen.

Norbert Klein: “Angst is altijd al een slechte raadgever geweest. Het basisinkomen niet invoeren, omdat je het eng vindt, vind ik een gemiste kans. De reactie van de minister sterkt mij in de overtuiging dat we met een basisinkomen op het goede spoor zitten.” De initiatiefnota en de reactie van de minister wordt nu voorgelegd aan de andere fracties van de Tweede Kamer voor een reactie. Diverse fracties hebben eerder al aangegeven graag te willen reageren na ontvangst van de kabinetsreactie en de discussie verder te voeren.

Het bericht Kabinet vindt basisinkomen niet passen bij verhoging werkgelegenheid verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Uitgebreide literatuurlijst over Basisinkomen

santensIn de loop der jaren is er veel geschreven over Basisinkomen, maar een uitgebreide literatuurlijst ontbreekt voor Nederland.

Voor het Engelstalige gebied heeft de Amerikaan die zijn eigen basisinkomen heeft gecrowdfund een lijst samengesteld over boeken die met het basisinkomen te maken hebben.

Het is een uitgebreider lijst en Scott zal de lijst bijwerken als er nieuwe boeken worden vrijgegeven. Als u een boek hier niet ziet en denk dat het moet worden opgenomen, laat het hem weten zodat hij het kan toevoegen.

View story at Medium.com

https://medium.com/basic-income/the-big-library-books-about-basic-income-b9763071b987

http://www.scottsantens.com/

Op onze eigen website kun je diverse geschriften vinden via http://basisinkomen.nl/category/bibliotheek/

Het bericht Uitgebreide literatuurlijst over Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Haagse Anne ontvangt tweede publieks-basisinkomen

annevandalenIn Den Haag werd op 31 mei 2016 tweede publiekelijk bijeengebrachte basisinkomen[1] van Nederland uitgereikt aan de Haagse Anne van Dalen. Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, overhandigde haar een symbolische plaque. De ontvanger van Nederlands eerste basisinkomen, Frans Kerver, was ook aanwezig.

Het komende jaar zal de website Haagspraak[2] met enige regelmaat een update geven over Anne en haar basisinkomen. Zij vragen zich met ons natuurlijk af hoe het haar zal vergaan. Zal zij net als Frans Kerver, initatiefnemer van Tuin in de Stad[3] en Burgerbegroting[4] in Groningen, zich drie slagen in de rondte gaan werken, of gaat zij bier drinken in de voortuin van haar nieuwe woning? Het komende jaar zullen wij dit leren.

Beide opties zijn mogelijk, een basisinkomen is immer onvoorwaardelijk.

Het gecrowdfunde basisinkomen is een initiatief van Stichting MIES[5], Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving, en ontstaan na een debat over het basisinkomen in Groningen twee jaar geleden.

Noten:

Links:

Ook op deze website:

The post Haagse Anne ontvangt tweede publieks-basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.