Algemene Ledenvergadering 25 september 2016

vergaderingUITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 SEPTEMBER 2016

PLAATS: nog te bepalen en bekend te maken (o.a. via de website)

AGENDA  ALS HIERONDER VOLGT

 • 11.30 uur: Binnenkomst met koffie en/of thee
 • 12.00 uur: Opening door Alexander de Roo, voorzitter van de VBi
  Introductie van Marten Kramer (penningmeester VBi) door Marten Kramer zelf.
 • 12.10 uur: Afzeggingen, mededelingen, ingekomen stukken
 • 12.20 uur: Verslag jaarvergadering 25 mei 2016
 • 12.25 uur:
  • a. Financieel verslag VBI 2015 plus verslag kascontrole commissie
  • b. Begroting 2017
  • c. Voorstel door Marten Kramer m.b.t. contributieregeling en administratie daarvan
 • 12.45 uur: Evaluatie 9e internationale week van het basisinkomen
 • …….. uur: Extra mededelingen
  • 1. Werkplan 2017 (Willem) vanuit de basisteams (Willem)
  • 2. jongeren (Willem)
  • 3. Verkiezingscampagne tweede kamer der Staten Generaal in het licht van het basisinkomen?
  • 4. Niet tastbare effecten/imponderabilia tengevolge van invoering van het basisinkomen.
 • 14.00 uur: Pauze
 • 15.00 uur: World café (o.l.v. Yolande Zelders)
 • 17.00 uur: Sluiting

Het bericht Algemene Ledenvergadering 25 september 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Verslag 16e BIEN-congres Seoul 2016

BIEN_logo2016_horizontalTegen de verwachting in waren we toch met twee vertegenwoordigers van de Vereniging Basisinkomen bij het 16e BIEN (Basic Income Earth Network) Congres dat van 7 tot 9 juli 2016 plaatsvond in Seoul. Ad Planken en Alexander de Roo. Ad Planken kon slechts op het laatste moment de knoop doorhakken om te gaan, ook al voelde hij zich sinds het 15e congres in Montreal – twee jaar geleden – daar min of meer toe verplicht. Tijdens de stemming over de plaats waar dit congres zou gaan plaats vinden zorgde hij namelijk voor een verrassing door het kandidaatschap voor het organiseren van dit congres te geven aan de vertegenwoordigers uit Zuid Korea. Wat daarna door de vertegenwoordigster uit Finland ook werd gedaan. Hierna bleek men zich er zorgen over te maken of er wel genoeg deelnemers naar Seoul zouden komen. Dit bleek nu ongegrond. Ruim 300 mensen wederom uit alle windstreken namen eraan deel.

Het bijzondere van dit BIEN-congres was o.a. dat het voor het eerst in Azië werd georganiseerd. Eerder al meerdere keren in een Europese lidstaat en later in Zuid Afrika, Brazilië en Canada.

De ontvangst was overweldigend. Allereerst al het pontificale gebouw – de “Da San Building” – met een gevel als van een kathedraal. De hele campus en veel verwijzingen naar andere gebouwen verrieden de invloed van jezuïeten op het ontstaan van deze universiteit. Een maal binnen in de hal werden we begroet door studenten die een tafeltje bemanden en vouchers ter waarde van een bepaald basisinkomen uitgaven. Hiervoor konden versnaperingen worden gekocht aan een andere tafel: de basisinkomen markt. Gelukkig ook gekoelde dranken die bij de temperatuur de er heerste wel nodig waren. De sfeer was vanaf het begin opgetogen en druk. Veel mensen die elkaar weer met plezier ontmoetten. De inschrijving was goed geregeld en oals te verwachten kregen we vanzelfsprekend de bescheiden die bij zo’n congres horen. Verrassend was echter het grote boek met samenvattingen of meer van alle voordrachten die er gehouden zouden gaan worden, zowel in het Engels als in het Koreaans. Dik dus: 555 pagina’s bijna A4 formaat.

Dagelijks was het schema van de dag hetzelfde. Eerst twee plenaire zittingen waar wereldbekende sprekers voor waren uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld professor Evelyn Forget, die er gelukkig op tijd bij was om de gegevens van het Mincome project in Canada destijds aan de vergetelheid te ontrukken.

Magistraal vond AP weer de voordracht van Guy Standing met zijn krassende stem, die als zijn mening naar voren bracht dat de gevestigde orde het beste aanspreekbaar was op het punt van de dreiging die er van het door de heersende misstanden groeiende precariaat als bevolkingsgroep of zelfs als nieuwe klasse uitgaat.
Nieuw voor mij waren de workshops die waren gepland omin een wat groter verband dan het bestuur van BIEN met elkaar van gedachten te wisselen over beleidszaken. Daar was ik bij, omdat dit voor mij een van de belangrijkste reden was om aan het congres deel te nemen én aan de algemene ledenvergadering!

De eerste workshop ging over de visie van BIEN zo was de titel in ieder geval. Feitelijk ging het meer over de strategie met betrekking tot de core-business van BIEN namelijk het vormen van een link tussen individuen en groepen die het basisinkomen voorstaan en onderzoek ervan stimuleren en de resultaten ervan te publiceren en zo een op feiten gebaseerd publieke discussie hierover te bevorderen.

De tweede workshop ging over de definitie of beschrijving van wat het basisinkomen volgens BIEN is. Hieraan vooraf ging een motie ingediend door vertegenwoordigers van UBIE, die er voor pleitte om deze beschrijving exact zo te laten zijn als in het charter voor UBIE staat beschreven en destijds ook al in de tekst van het Europees Burgerinitiatief voor een basisinkomen (2013) was opgenomen. Het belangrijkste verschil met de tot nog toe door BIEN gehanteerde beschrijving betreft het hanteren van een vierde criterium waar het basisinkomen volgens UBIE aan moet voldoen namelijk dat het hoog genoeg moet zijn om in basisbehoeften te kunnen voorzien en het mogelijk moet maken volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Deze motie werd beantwoord met een tegenmotie Van Louise Haag namens het bestuur van BIEN,die in feite naar mijn mening niet wezenlijk verschilde van de eerste motie.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd uiteindelijk de volgende tekst geaccepteerd, die ver van volmaakt is en mijns inziens een contradictio in terminis bevat door de tweede alinea ervan. Niettemin – mede gezien de vermoeidheid en de lengte va de onderhandelingen hierover – toch maar akkoord gegaan en dit gezien als een eerste stap op de weg naar verdere ontwikkeling. Katja Kipping die deze ALV ook bijwoonde sprak zelfs van een reuze stap voorwaarts.

Andere officiële veranderingen die hun beslag kregen warenhet bekrachtigen van aanvraag van BIEN om in Europa als een AISBL (Association without lucrative purpose )[1] erkend te worden. De verandering van de statuten die in verband hiermee nodig waren.En het aannemen van een motie waarin “Zwitserland” werd bedankt voor het baanbrekende publicitaire werk dat zij hebben gedaan.

De ALV werd geopend met een korte presentatie door vertegenwoordigers van alle aanwezige afdelingen van BIEN over de hele wereld. Dit zijn er nu 26! Er werden maar liefst zes nieuwe afdelingen van BIEN erkend waaronder India en China. Volgend jaar zal er een BIEN-congres worden georganiseerd in Lissabon. In 2018 in Finland.

bien-seoul-1Foto hierboven: Vertegenwoordigers uit China, India, USA, Japan, Nieuw Zeeland, Mexico, Taiwan, Zuid Korea en 10 EU landen op het podium. In al deze landen is er meer en meer belangstelling en draagvlak voor het basisinkomen. NOT WINTER is COMING, BUT the BASIC INCOME IS COMING! Alexander zit precies in het midden.

Het was heel leuk voor hem om te kunnen aankondigen dat de Tweede Kamer heeft besloten dat de experimenten in Groningen, Utrecht, Tilburg en Wageningen in januari 2017 van start gaan. Alleen de PVV stemde tegen.

The Race is on: welk land gaat als eerste het basisinkomen invoeren, nu een gedeeltelijk basisinkomen al bestaat in Alaska en Macau. Ad’s guess is Finland waar een meerderheid van de bevolking en het parlement voor is. Daarom is het mooi dat BIEN in 2018 in Finland bijeenkomt.

Uw verslaggevers Ad Planken en Alexander de Roo

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Association_without_lucrative_purpose

Het bericht Verslag 16e BIEN-congres Seoul 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

In “Peel en Maas” start een nieuw basisteam

basisteams200In “Peel en Maas” start een groep mensen een nieuw basisteam.
Op dit moment zijn er op enkele plaatsen in het land meer initiatieven om tot de vorming van een basisteam te komen. Leden die elkaar opzoeken om in gezamenlijkheid te komen tot plannen om acties voor te bereiden of presentaties te verzorgen.

Lees meer via:https://npi.pleio.nl/groups/profile/42767282/experiment-basisinkomen-peel-en-maas

Mocht u als lid dat binnen uw gemeente ook willen, dan kunnen wij als bestuur u daarbij helpen. Laat het ons weten via het contactformulier naar Willem Gielingh.

Meer over basisteams via deze link: http://basisinkomen.nl/category/basisteam/

Voor mensen op facebook, kan hier verzameld worden https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.peelenmaas/

 

Het bericht In “Peel en Maas” start een nieuw basisteam verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Van de voorzitter augustus 2016

Net terug van Seoul waar ik samen met Ad Planken het 16e BIEN congres bezocht. Wat een verschil met 30 jaar geleden toen was er een bijeenkomst van 40 mensen uit West Europa. Daar heb ik samen met de Belgische filosoof Philippe van Parijs en de Britse econoom Guy Standing Basic Income European Network opgericht (en was 16 jaar penningmeester). Nu is het een wereldwijd netwerk geworden en heet het daarom ook Basic Income Earth Network. De foto hieronder is van van 25 jaar geleden.

bien-start

Guy Standing, Edwin Moreley-Fletcher, Philippe van Parijs, Alexander en Walter van Trier in Florence

Zelfs in de zomermaanden gaat de discussie over basisinkomen door. De enthousiaste vakbondsvoorzitter Reiner Castelein van de Unie publiceerde een aardig boekje Welzijn is de nieuwe Welvaart met daarin een pleidooi voor het basisinkomen. CNV voorzitter Doekle Terpsta sprak zich in de Volkskrant uit voor een onderzoek naar het basisinkomen. Kim Putters directeur van het Sociaal Cultureel Plan Bureau pleit in de NRC voor een nieuw sociaal contract en een discussie over basisinkomen. Een van de rijkste mensen van Nederland de Rotterdammer de Bruin zegt in een interview in het Financieel Dagblad dat hij voor een basisinkomen is en dat het logisch is dat mensen zoals hij daarvoor meer belasting gaan betalen.
Op de valreep besluit de Tweede Kamer in haar laatste vergadering voor de zomervakantie op initiatief van GroenLinks en D66 dat de gemeentelijke experimenten met de bijstand/basisinkomen in januari 2017 van start gaan. Daarmee krijgt Nederland waarschijnlijk de primeur voor de nieuwe experimenten in het rijke Noorden, want het experiment in Finland gaat pas in 2018 van start en de experimenten in Canada en Zwitserland zijn nog in een voorfase.

Er komen diverse actititeiten in het kader van de 9e internationale week van het basisinkomen in de derde week van september. Vaststaan op het ogenblik de bespreking van de Nota Klein in de tweede Kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, een debatavond op 21 september in de gemeente Peel en Maas. De ALV op 25 september. Gewerkt wordt nog aan een manifestatie op Prinsjesdag in Den Haag in samenwerking met Basisinkomen2018.

We verwelkomen alle acties in de derde week van het basisinkomen worden gepland en ondernomen en nodigen u uit deze via http://basisinkomen.net/obi/calendar/ en/of http://week-van-het-basisinkomen.nl/kalender/

In “Peel en Maas” start een groep mensen een nieuw basisteam.
Op dit moment zijn er op enkele plaatsen in het land meer initiatieven om tot de vorming van een basisteam te komen. Leden die elkaar opzoeken om in gezamenlijkheid te komen tot plannen om acties voor te bereiden of presentaties te verzorgen. Mocht u als lid dat binnen uw gemeente ook willen, dan kunnen wij als bestuur u daarbij helpen. Laat het ons weten via het contactformulier naar WIllem Gielingh.

Ook Europees gebeurt er het een en ander. In samenwerking met de samenwerkende organisaties in Duitsland en Oostenrijk die ook voor een basisinkomen pleiten hebben we naar aanleiding van BREXIT een verklaring gepubliceerd over het Europa dat wij willen.
Van de campagne QE for People campaign (which UBI-Europe is supporting) kregen we een update over de stand van hun zaken. (http://www.qe4people.eu/)

Het bericht Van de voorzitter augustus 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Krijgen de kiezers in 2017 de kans om te stemmen op OBI, een onvoorwaardelijk basisinkomen?

obi-basisinkomenVolgens kiezersonderzoek van Maurice De Hond is 40% van de Nederlandse kiezers voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen en is er in het Nederlandse parlement 1 partij waarvan de kiezers in meerderheid (60%) willen dat OBI ( onvoorwaardelijk basisinkomen) er komt, namelijk : GroenLinks. De GL fractie in de Tweede Kamer is overigens nog geen verklaard voorstander van OBI. De enige fractie in de Kamer die OBI voorstaat is de eenmansfractie Klein die de initiatiefnota “Zeker fexibel” (kamerstuk 34393 nr 2) heeft ingediend waarop minister Asscher op 31mei afhoudend reageerde, na wel gezegd te hebben dat hij het debat over onvoorwaardelijk basisinkomen zeer toejuicht. Dit debat vindt nu buiten het parlement al plaats. In de FD van 8 juni kwam vanuit de zeer verdeelde GroenLinks gelederen een pittige mening van Ben Ligteringen (secretaris werkgroep economie) : “BASISINKOMEN WAKKERT TWEEDELING ALLEEN MAAR AAN[1] Beter werken aan stelsel van basisbanen voor mensen die geringe kansen hebben op de arbeidsmarkt”.

Ligteringen zegt dat binnen GL de OBI voor- en tegenstanders het ongeveer eens zijn over de rekensom dat invoering van het OBI Nederland netto € 104 mrd a 107 mrd kost aan extra sociale uitgaven. Men wist blijkbaar niet dat mijn (ook aan GL gegeven) boek ‘Doe wel basisinkomen.nl’ voorrekent dat de extra kosten voor de overheid per saldo in feite veel lager kunnen zijn: een maandelijks OBI van € 800 kost de overheid jaarlijks € 10 a 20 miljard – afhankelijk van hoeveel bovenbasale sociale uitkeringen en toeslagen nog stand houden na OBI invoering.

Voor Ligteringen (en voor mij) is in dit debat trouwens de betaalbaarheid het minst interessant. Het kernbezwaar” (ik zou zeggen: het kernvoordeel) “is de onvoorwaardelijkheid van het OBI. Geld is een claim op de samenleving waarmee je kunt beschikken over producten en diensten die door anderen zijn voortgebracht. Waar is die claim op gebaseerd als die door de inspanning van anderen zijn voortgebracht? Waarop is die claim gebaseerd als je zelf geen bijdrage aan de samenleving levert?”.

Deze vragen suggereren dat geld altijd gebaseerd moet zijn op betaalde arbeid, maar het verleden en heden laten zien dat geld nooit helemaal en soms helemaal niet gebaseerd is op (door de geld-ontvangers verrichte) arbeid. In de loop van de geschiedenis wordt steeds meer geld (welvaart) gecreëerd door steeds minder arbeidende mensen.

De tijd is nu rijp voor wat historicus Bregman noemt “gratis geld”. De claim hierop wordt gebaseerd op het OBI recht dat vooruitstrevende partijen in Nederland kunnen vestigen, zodra een meerderheid van de kiezers hen hiertoe in staat stelt. Ze zien onder ogen dat de groei van het arbeidsvolume.nl al decennia achter blijft bij de groei van de potentiele beroepsbevolking.nl en dat in recente jaren het arbeidsvolume ook in absolute zin is gekrompen. Het miljoenen banentekort (dat meer omvat dan enkel geregistreerde werkloosheid) krimpt niet, het neemt toe. “Betaalde arbeid is steeds minder het cement van de samenleving” In dit citaat heb ik de woorden “steeds minder” ingevoegd, niet omdat ik steeds minder arbeid in de samenleving zou willen, maar omdat ik de realiteit onder ogen wil zien ook als het een ‘inconvenient truth’ is. Evenzo zou de politiek onder ogen moeten zien dat zij haar oude ideaal, de volledige werkgelegenheid, nooit zal kunnen realiseren of naderbij brengen. Het is spijtig, maar Basisbanen voor iedereen, de droom van Ligteringen, kan geen werkelijkheid worden.

Laten we ook positieve zaken onder ogen zien: het leven biedt zoveel meer dan alleen betaald werk en de samenleving omvat tegenwoordig zoveel meer mensen dan alleen de werkenden met een arbeidsinkomen. Mensen dragen bij aan de samenleving ook als ze geen werk hebben of buiten werktijd actief zijn. Hierop een doemscenario van toenemende tweedeling loslaten is onzin, het basisinkomen is er voor iedereen en verzacht alleen al daarom de bestaande maatschappelijke tweedeling. Als we in Nederland het OBI invoeren schenken we vertrouwen aan het Nederlandse individu en aan zijn deelname aan de samenleving . Er is in de huidige samenleving verminderd vertrouwen tussen het individu en het collectief, wat slecht is voor de kwaliteit van de samenleving. Vertrouwen kan weer toenemen als één van beide begint met de ander meer vertrouwen te schenken. Dan gaat ook vice versa de ander de één wel weer meer vertrouwen schenken, enz. Zo ontstaat een ontwikkeling ten goede.

Ligteringen ziet het verband tussen vertrouwen en gratis geld anders, vanuit de heersende ideologie: Wie je ook bent, wat je ook doet, werken is goed , werken moet ! Dit is de wantrouwige zienswijze van het “arbeidsfundamentalisme” (waarvan de aanhangers zichzelf nooit arbeidsfundamentalisten noemen. Zelf hangen we immers nooit een ideologie aan, het zijn altijd de anderen…)

Michiel van Hasselt, socioloog en auteur van “Democratie doe wel BASISINKOMEN.NL”

[1] http://fd.nl/opinie/1155073/basisinkomen-wakkert-tweedeling-alleen-maar-aan

http://basisinkomen2018.nl

Het bericht Krijgen de kiezers in 2017 de kans om te stemmen op OBI, een onvoorwaardelijk basisinkomen? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Gemeenten krijgen vrijheid om te experimenteren met bijstand

jettakleinsmaGemeenten krijgen de vrijheid om te experimenteren met een ‘regelluwe’ bijstand.Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil hiertoe de mogelijkheid bieden. Klijnsma heeft een algemene maatregel van bestuur geschreven die deze zomer aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wordt voorgelegd voor de uitvoeringstoets. Als na het zomerreces de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer snel akkoord gaan, kunnen de vier gemeenten mogelijk al in januari 2017 beginnen.

Het gaat om een experiment met meerdere controlegroepen. Een deel van de bijstandsgerechtigden hoeft dan in elk geval tijdelijk niet meer te solliciteren en een re-integratietraject te volgen. Anderen mogen bijverdienen zonder dat hun loon wordt gekort op de uitkering en er zijn mensen die juist meer begeleiding krijgen. Het bijverdienen is zeer beperkt. Klijnsma wil namelijk niet dat bijstandsgerechtigden meer geld overhouden dan mensen met een baan.

Klijnsma praat al sinds het najaar van 2015 intensief met Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen over de mogelijkheid om te experimenteren met een lichter bijstandregime, zegt ze tegen de krant.Volgens deze vier gemeenten zijn de huidige bijstandsregels veel te rigide en werken ze soms averechts. De creativiteit van bijstandsgerechtigden om zelf iets van hun leven te maken, wordt gesmoord in bureaucratie. Gemeenten zijn veel tijd kwijt met de controles en maatwerk is niet goed mogelijk.

Vertrouwen
Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen willen dan ook samen met hun universiteiten onderzoeken of bijstandgerechtigden juist sneller aan het werk gaan als zij minder achter de broek worden gezeten en meer “vertrouwen” krijgen. Het wetenschappelijk beoordelingskader van de vier universiteiten inmiddels klaar en is gecontroleerd. Voor haar was dit een voorwaarde om in te stemmen met de experimenten.

Bron: http://www.nu.nl/economie/4289844/gemeenten-krijgen-vrijheid-experimenteren-met-bijstand.html

Vier gemeenten klaar om op 1 januari 2017 aan de slag te gaan

De Participatiewet biedt via artikel 83 ruimte voor experimenten om de werking van de wet te verbeteren. We hebben experimenten voorbereid en staan klaar om vanaf 1 januari 2017 aan de slag te gaan. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en onderzoekers zijn de juridische grenzen verkend en is er een wetenschappelijke beoordelingskader gemaakt dat garandeert dat de resultaten van alle experimenten vergelijkbaar zijn en daadwerkelijk laten zien wat wel en niet werkt. Wij zijn dan ook zeer verrast dat de staatssecretaris in het AO van 29 juni 2016 heeft gezegd dat 1 januari 2017 niet gehaald wordt.

Lees meer: https://www.duic.nl/politiek/open-brief-gemeente-utrecht-aan-klijnsma-laat-2017-experimenten-regels-bijstand/

Het bericht Gemeenten krijgen vrijheid om te experimenteren met bijstand verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Verslag VBi jaarvergadering 2016 (22 mei)

vergadering’s Ochtends aanwezig: 5 jonge mensen en 30 mensen van boven de 50.

Verslaglegging: Adriaan Planken met dank aan Alexander de Roo en Marielle Jansen voor de ondersteunende manuscripten.

11.00 uur: Opening door Adriaan Planken, voorzitter van de Vbi, met een welkomstwoord en verslag van de verse ervaringen opgedaan in Hamburg tijdens de conferentie “Onvoorwaardelijk Basisinkomen en duurzaamheid” op de dagen voorafgaand aan deze jaarvergadering.

Vervolgens werden het verslag van de vorige ALV’s (29 januari 2015 en 20 september 2015) en het secretarieel verslag VBi  2015 bij stemming aangenomen.

De bespreking van het financieel verslag VBI 2015 plus verslag kascontrole-commissie namen wat meer tijd in beslag (zie voor de cijfers s.v.p. het toegestuurde document: “Jaarrekening Vbi 2015 vs 1.0”).  De vragen “Waarom is de Vbi niet klant van de TRIODOS bank i.p.v.  de ING?”, “Waarom ben ik niet eraan herinnerd dat ik een betalingsachterstand had/heb?” werden beantwoord door aan te geven dat voor de verandering van bankrekening verantwoordelijke persoon daar niet toe kon komen doordat hij ervan overtuigd is, dat de TRIODOS bank een bank is als elke andere bank. Met betrekking tot het uitblijven van betalingsherinneringen werd verwezen naar de gecompliceerde manier van contributie-inning sinds begin 2015 toen het vragen van een vast bedrag werd losgelaten en de wijze van betaling een chaotische vorm ging aannemen in de zin van (on)regelmaat en at random bedragen varierend van 1 tot 50 €/mnd of € 400/jaar.

De vraag wat er achter de post “reclame “ schuilgaat werd beantwoord met : promotiemateriaal zoals bijvoorbeeld de “knoopgat-pins” met het logo van de Vbi en flyers.

Zoals elk jaar werd ook nu de vraag opgeworpen of we niet een bepaalde reserve in kas moeten houden, zonder nu tot een definitieve uitspraak te komen. Ook de mogelijkheid om het begrotingstekort binnen de perken te houden en de mogelijkheid tot het doen aan crowdfunding werden aangeroerd.

Omdat de kascommissie bestaande uit Jan Engels en Marten Kramer door omstandigheden niet aanwezig konden zijn en ook de verklaring van de kascommissie nog niet ondetekend is hebben we de bespreking daarvan uitgesteld tot de ALV op 25 september 2016.  Dan kunnen wellicht ook de terecht gestelde kritische vragen met betrekking tot het negatieve saldo over 2015 en m.b.t. de begroting voor 2016 ook adequaat behandeld worden evenals een verandering in het contributiebeleid.

Dit gedeelte werd afgesloten met de benoeming van de kascommissie 2016, waarvoor Jan Maarten fernig en Meindert Brunia zich vrijwllig meldden. Dit werd met gejuich ontvangen.

Aan het eind van de ochtend kwam de bestuursverkiezing aan bod. Ariaan Planken leidde deze in met het geven van zijn terugblik over de periode dat hij voorzitter is geweest. Hij liet de veranderingen sindsdien de revue passeren, wees op het belang van een goede communicatie zowel binnen de vereniging tussen de leden en het bestuur en dat deze van beiden kanten moest komen, als tussen de vereniging en de internationale organisaties en hun leden.  Het belang om acte de presence te geven bij internationale bijeenkomsten die meestal toch door de locale voorstanders van een basisinkomen worden georganiseerd en hoe “je” aanwezigheid op prijs wordt gesteld en wordt ervaren als een steun in de rug en hoe enthousismerend en stimulerend deze ontmoetingen naar beide kanten werken. Tenslotte benadrukte hij dat een zaak als het basisinkomen en ook het wel van de Vereniging op zich valt of staat met de inzet die ieder persoonlijk er aan geeft.  Wil je het laten slagen dan moet je er feitelijk helemaal voor gaan.

Vervolgens leidde hij de overdracht van het voorzitetrschap aan Alexander de Roo in, evenals de overdracht van het penningmeesterschap en de overige bestuursveranderingen.  Voor de profielen van Alexander de Roo en Marten Kramer verwijs ik naar de eerder verzonden bescheiden en/of naar onze website, waar informatie/Vbi (Vereniging Basisinkomen)/Bestuursleden Vereniging Basisinkomen (http://basisinkomen.nl/bestuur/) alle gegevens te vinden zijn.

Aparte werd Anna Stolk nog bedankt voor haar werkzaamheden als als secretaris van onze vereniging. Deze functie heeft zij van mei 2014 bekleed tot in de loop van 2015 toen zij deze niet langer meer kon waarnemen in verband met persoonlijke omstandigheden waaronder later  haar zwangerschap. In februari 2016 is haar zoon geboren. In verband hiermee zullen we haar namens de vereniging nog bezoeken en een cadeautje aanbieden.  Vanaf de tijd dat Anna haar functie neerlegde heeft Marielle Jansen die functie bekleedt.  Alle scheidende en blijvende bestuursleden werden op passende wijze bedankt.

De uiteindelijke samenstelling van het bestuur is sinds 22 mei 2016 al volgt:

 1. Voorzitter: ……………………………….Alexander de Roo
 2. Vice-voorzitter: ………………………..Willem Gielingh (sinds mei 2012)
 3. Secretaris a.i. …………………………… Adriaan Planken
 4. Penningmeester ……………………….. Marten Kramer
 5. Lid …………………………………………… Marielle Jansen(sinds mei 2015)
 6. Lid …………………………………………… Syne Fonk (sinds mei 2012)
 7. Lid …………………………………………… Joeri Oltheten (sinds mei 2014)[i]
 8. Webmaster ……………………………… Robin Ketelaars (sinds 2010,
  met korte onderbreking in 2015)

 

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld:

 1. hoe wij staan in het burgerinitiatief “Basisinkomen 2018”: De Vbi ondersteunt het initiatief. Adriaan Planken is er ook ambassadeur voor. Ook is goede samenwerking met een van de initiatiefnemers binnen de “Doorrekengroep” die vanmiddag aan het woord komt.
 2. “Wat als dit burgerinitiatief mislukt?”: Vrolijk doorgaan op de ingeslagen weg. In ieder geval proberen het in de publiciteit te krijgen. Na elk evenment bestaat de kans dat de discussie over het basisinkomen echt begint. Alle middelen en wegen moeten geprobeerd blijven worden, zowel maatschappelijk als politiek.

 

12.45 uur: Pauze

13:30 uur: Vervolg van de ochtendsessie in verband met twee extra sprekersmeldingen. Allereerst krijgt Marjan van Parijs het woord.

Marjan is destijds in Delft afgestudeerd als industrieel vormgever. Daarna heeft zij al snel al weg gevonden als manager en adviseur van organisaties op maatschappelijk gebied. Omdat zij beroepsmatig  weer aan een switch toe is en zij enthousiast is geworden voor het ideaal van het basisinkomen wil zij hier graag haar steentje aan bij gaan dragen, bijvoorbeeld in de zin van het runnen van een kantoor met o.a. als doel fundraising ten bate van de VBi en het basisinkomen als zodanig. In het fundraisen is zij geschoold door opleiding en ervaring. Bij de tot stand koming van dit bureau laat zij zich ondersteunen door Mattie den Exter die “draagvlakcommunictieadviseur” is. Beiden namen aan de hele jaarvergadering deel. In september worden bijgepraat over de vorderingen. Marjan zal regelmatig aan de bestuursvergaderingen gaan deelnemen.

Vervolgens kwam Bram Visser aan het woord die pleit voor een “Deltaplan Basisinkomen”.  Hij krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Dit komt feitelijk neer op de lijn die al een tijd door het bestuur wordt uitgedragen en die door Bram op een speelse nieuwe manier onder woorden is gebracht, waarvoor dank.

Hierna volgt de nleiding door Alexander de Roo op het debat: “Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar” (Gespreksleider: Alexander de Roo.

 In de geplande volgorde komen de presentatie van het stappenplan BT Amsterdam door Reyer Bronsen vervolgens die van Michiel van Hasselt aan bod. Hierna wordt besloten in drie gelijk grote groepen uit elkaar te gaan en over de gepresenteerde plannen in gesprek te gaan. Dit gebeurt op intensieve en enthousiaste wijze zoals de mensen die er niet aan deelnemen kunnen waarnemen.

Na een korte pauze wordt overgegaan tot een plenaire afronding en peiling welk model de voorkeur krijgt van de aanwezigen.

Opvallend is dat de gesprekken – nu de plannen eenmaal waren gepresenteerd – minder de financiële aspecten van de realisering van een oBi betroffen als wel de humane, ecologische en wereldbeschouwelijke kanten van de zaak.

Toch werd in stemming gebracht welk model van de gepresenteerden de voorkeur heeft. Conclusie: de meerderheid van de aanwezigen kozen voor een oBi van € 1400,00/mnd. Op de details die daarbij in ogenschouw moesten worden genomen werd echter verder niet ingegaan.

Tijdens de rondvraag hierna kwamen de volgende punten aan bod:

 1. Hoe vind je het best aansluiting bij het publiek dat je wilt bereiken?
  1. Door te praten over de humane, ecologische en wereldbeschouwelijke kanten van de zaak?
  2. Door vooral in te gaan op wat iedere toehoorder er zelf aan kan hebben?

m.i. komen tijdens een presentatie altijd beiden ter sprake hoe j het ook wendtof keert.

 1. Is het mogelijk aansluiting te vinden bij kennis-instituten die kunnen onderzoeken wat de voordelen zouden kunnen zijn m.b.t. welzijn, rechtvaardigheid en dergelijke?
  Nadim Bou-Rached – docent aan het Instituut Financieel management van de Hogeschool Rotterdam- meldt dat het aan zijn instituut inderdaad mogelijk is dit soort onderzoek te doen. Wordt vervolgd.
 2. Zijn er mensen die argumenten voor en tegen op een rijtje kunnen zetten/hebben gezet?
  Wat brengt het op voor de wereld als we dit gaan invoeren?
 3. Komt er een vervolg op dit “debat”?
  Herbert Diemont en Eric Binsbergen lijken elkaar te vinden.
  Nadere berichten volgen t.z.t.

16.30 uur: Sluiting

Volgende ALV: zondag 25 september 2016

o.a. ter afsluiting van de negende internationale week van het basisinkomen.

PS: Neem alstublieft zelf het initiatief om uw contributie tijdig over te maken naar NL28 INGB 0001 8909 19

 De beste garantie voor een doorstart mogelijkheid!

 [i] Een dezer dagen zullen Joeri en zijn levenspartner Yara naar Curaçau verhuizen. Daar zal Joeri op ons verzoek proberen de vereniging vaste voet te laten krijgen.

 

Het bericht Verslag VBi jaarvergadering 2016 (22 mei) verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Waarom zijn er zoveel sites over Basisinkomen?

wwwVia de mail van de vereniging komt wel eens de vraag binnen “waarom zijn er zoveel sites over basisinkomen, ik zie door de bomen het bos niet meer”. Dat is heel wat anders als 6 jaar geleden, toen was er maar 1 website basisinkomen.nl en die was nauwelijks te vinden in Google. De term “basisinkomen” leverde maar enkele hits op.

In 2006 is de website door mij vernieuwd en is door veel zoeken en verzamelen van oude berichten is de inhoud leidend geworden in Nederland voor het basisinkomen. Toen in 2012 het idee voor een Europees Burgerinitiatief het licht zag, zijn door mij in 2013 de diverse mogelijke top-level domeinen voor basisinkomen vastgelegd en ben ik ook webmaster geworden voor de site van het ECI-UBI. Het verzamelen van een miljoen handtekeningen is toen niet gelukt, maar de 300.000 intekenaars in Europa hebben samen met de tegelijkertijd lopende inzameling van 120.000 intekeningen voor een Zwitsers referendum, toch wel zoden aan de dijk gezet.

De de diverse top-level domeinen voor basisinkomen zijn toen gevuld met informatie om de boel te stroomlijnen, hieronder zal ik een opsomming geven wat er zoal te vinden is op die sites. Voor menigeen die geen digibeet is, is dat natuurlijk geen probleem, je gaat er heen, klikt wat heen en weer en je weet of de informatie die je gevonden hebt aan je verlangens voldoet, of je klik door naar nog meer info.

Uiteindelijk is het effect dat, in tegenstelling tot 2006, er ongeveer 287.000 resultaten (0,54 seconden) in Google zijn over “basisinkomen”  met basisinkomen.nl bovenaan!

Niet alleen in Europa is er meer aandacht gekomen voor basisinkomen, ook in de rest van de wereld. Tijdens de inzameling voor handtekeingen van het ECI-UBI is er een crowdfundingcampagne geweest waar we ruim 20.000 euro hebben opgehaald voor advertenties in Facebook. Facebook was toen ons enige kanaal waar we ongeremd uitingen voor het ECI konden tonen. Samen met Twitter is dat goed gelukt. Daar de meeste uitingen in de Engelse taal waren, en we ook grote donaties kregen uit de VS, is daar de aandacht ook gevestigd op het fenomeen “Basic Income” Ongeveer 13.700.000 resultaten (0,56 seconden) in Google op dit moment.met basicincome.org bovenaan!

Een team van enthousiaste wereldburgers werkt er aan om over de hele wereld informatie over het basisinkomen te verspreiden via diverse websites en social media, met in het achterhoofd dat we pas stoppen als we het hebben.

De site van BIEN,basicincome.org is nu leidend op het gebied van basisinkomen in de wereld en de facebook pagina voor UBIE doet dat ook, met ten minste 2 berichten per dag met een bereik van 45.000 potentiele lezers per dag. En vergeet niet de “Daily Basic Income Paper’ een geautomatiseerde uitgave van een nieuwsbrief waar berichten in voorkomen in diverse talen.

Robin Ketelaars, webdinges

ps mocht je denken, waarom niet basisinkomen.com? nou die is door een commerciele partij geschaakt en heeft geen informatie

Basisinkomen Websites

 • http://basisinkomen.nl Website van Vereniging Basisinkomen, waar het 25 jaar geleden mee begonnen is
 • http://basisinkomen.org Over het jubileumcongres 2016 voor het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen
 • http://basisinkomen.nu Basisinkomen wiewathoe – Een kort en bondige site over basisinkomen opgericht toen met het ECI-UBI de website overbelast raakte en er snel een nieuwe platte site is gekomen. Nog steeds actueel.
 • http://basisinkomen.net Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen – Overzicht van organisaties, politieke partijen etc, die zich hard maken voor het basisinkomen, of die net doen alsof. en een overzicht van veel links naar websites en social media (aanrader)
 • http://basisinkomen.be Netwerk Basisinkomen België – hoe duidelijk kan dit zijn
 • http://basisinkomen.info Basisinkomen FAQ- veel gestelde vragen en antwoorden over basisinkomen
 • http://basisinkomen.eu Basisinkomen Europa- over europese aangelegenheden, tevens is hier de webwinkel van de Vereniging gevestigd.

 

Hierna nog websites die ook interressante info bevatten over het basisinkomen

 

hier nog een lijstje met facebookpagina’s over basisinkomen

 

 

Het bericht Waarom zijn er zoveel sites over Basisinkomen? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Oude tijden komen terug: PvdA denkt na over Basisinkomen

PvdADe PvdA schrijft in 1987 in het programma Schuivende Panelen dat “een arbeidsloos inkomen serieuze bespreking verdient.”
Juni 2016: PvdA spreekt zich uit voor een groot experiment met het basisinkomen.
Een meerderheid in de PvdA wil dat in het verkiezingsprogramma, dat bleek 4 juni op de politieke ledenvergadering van de PvdA. Dit gebeurde met een meerderheid van ruim 61 %. Het bestuur maakte enig voorbehoud, zo lopen de hazen nu eenmaal.
Zal er op de volgende vergadering een voorstudie getond worden? Is er op het congres in januari 2017 een plan over de duur en de omvang van het experiment basisinkomen?
Voor- of tegen basisinkomen is niet het enige punt.
Het sociaal democratische karakter zal vooral blijken uit de wetten die vervallen en erbij komen.
Daar is nog menige studie en discussie voor nodig en het kan ook een punt in de coalitie besprekingen worden na de verkiezingen. Basisinkomen als moderne verzorgingsstaat, dat is voor meer en meer mensen de stip op de horizon. Het maakt dat iedereen weer mee telt en kan bijdragen juist waar hij goed in is, werk of vrijwilligerswerk.
hans-lindeijerHans Lindeijer

Actief in zowel de PvdA als de Vereniging Basisinkomen

Het bericht Oude tijden komen terug: PvdA denkt na over Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Van de Voorzitter juli 2016

carre-alexanderVrienden en vriendinnen van het basisinkomen, sinds zes weken ben ik nu jullie voorzitter. Het basisinkomen staat enorm in de belangstelling. De Zwitsers zeiden met 23 % ja en dit referendum leidde tot een enorme publiciteitsgolf over de hele wereld. In Nederland schreef ik samen met Johan Luijendijk van de petitie basisinkomen2018 een opinie artikel in Trouw. Trouw ontwikkelt zich steeds meer tot het landelijke medium waar de discussie over basisinkomen wordt gevoerd. Ook Radio 2 interviewde mij over het basisinkomen.
De belangrijkste politieke ontwikkeling was de uitspraak van de ledenraad van de PvdA voor een groot experiment met basisinkomen. Hulde voor ons zeer actieve lid Hans Lindeijer uit Eindhoven, die de motor binnen de PvdA is voor het basisinkomen.
Belangrijk is ook dat de petitie basisinkomen2018 een succes wordt. Er zijn nu ruim 50.000 handtekeningen en we gaan er samen voor zorgen dat het er minstens 100.000 worden. Dat het thema basisinkomen gaat rondzingen bij de nationale verkiezingen! Nu al schakelt politiek Den Haag over op de verkiezingen over 9 maanden. Het kabinet Rutte-Samson is uit geregeerd.
Op Prinsjesdag bereiden we leuke acties voor in Den Haag. Schrijf die datum 20 september alvast in je agenda!
Verheugd ben ik dat de Vrijzinnige partij van Norbert Klein een initiatief nota basisinkomen heeft geschreven en dat die in september in de Tweede Kamer behandeld gaat worden.
Maar nu eerst naar Seoul voor het 16e BIEN congres. Ik zal daar onze Vereniging vertegenwoordigen en ik heb een Engelse paper gemaakt over de Nederlandse discussie over basisinkomen.
Iedereen een goede zomer toegewenst!

Alexander

alexanderderoo@gmail.com

Het bericht Van de Voorzitter juli 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.