Waarom verdedigen de vakbonden het onvoorwaardelijk basisinkomen niet (Dat zouden ze juist wel moeten doen)?


[Het debat] over het ogenschijnlijk eenvoudige idee van een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen is erg ingewikkeld geworden. Hoe meer het idee wint aan populariteit, hoe meer verwarring er over is. Hoewel tenminste iets duidelijk geworden is. Eén van de belangrijkste oorzaken van de warboel is dat, naast vijanden, het zowel op links àls op rechts aanhangers heeft. Dit wordt ook erkend in het rapport met de titel “Artificial Intelligence, Automation, and the Economy” (Kunstmatige intelligentie, automatisering, en de economie), dat in December 2016 door het Uitvoerend Bureau van de President (VS) werd gepubliceerd. Ondanks de bedenkingen die het tegen het universeel basisinkomen (UBI) – zoals het ook genoemd wordt – formuleert, stelt het dat, “… de exacte contouren van verschillende UBI modellen variëren. Het idee is bij rechts naar voren gebracht door Charles Murray (2006) en bij links door Andy Stern en Lee Kravitz (2016) … De motivering achter de verschillende modellen loopt uiteen […].”

Een basisinkomen, dat op de juiste manier wordt gedefinieerd en ingevoerd, kan enorme positieve gevolgen hebben, niet in de laatste plaats door armoede definitief uit te bannen. Het moet serieus overwogen worden, duidelijk omschreven en op weldoordachte gronden verdedigd. Om tot de kern van de zaak door te dringen is het nodig om twee vragen te stellen en te beantwoorden: een normatieve en een praktische. Is het rechtvaardig? Is het te betalen?

De definitie waaraan wij de voorkeur geven (met elementen van Thomas Paine’s idee voor een nationaal fonds waarbij ieder individu vanaf de leeftijd van eenentwintig jaar “een gedeeltelijke compensatie [zal ontvangen] voor het verlies van zijn of haar natuurlijke erfenis door de invoering van het systeem van grondbezit”) belichaamt het idee van republikeinse rechtvaardigheid. De definitie is overgenomen van de Universal Declaration of Emerging Human Rights [1], artikel 1, lid 3, welke tijdens het tweede Universal Forum of Cultures in 2007 in Monterrey is aangenomen en ondertekend.

Het basisinkomen is een betaling

… die ieder individu, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of arbeidssituatie, het recht garandeert om in waardige materiële omstandigheden te leven. Daartoe wordt het recht op een onvoorwaardelijk, regelmatig, geldelijk inkomen, betaald door de staat en gefinancierd door fiscale hervormingen, erkend als een recht van burgerschap, aan elk inwonend lid van een samenleving, onafhankelijk van andere bronnen van inkomsten, en voldoende om zijn of haar eerste levensbehoeften te dekken.

waarom verdedigen vakbonden het OBi niet De haalbaarheid van de financiering van een basisinkomen is in uitgebreide studies naar progressieve belastinghervormingen aangetoond voor Catalonië, Spanje en elders, waarbij ongeveer 80 procent van de bevolking er op vooruit bleek te gaan, maar de rijkste 20 procent zou inleveren. Een dergelijke herverdeling van rijkdom zou het tegenovergestelde zijn van wat er de afgelopen decennia is gebeurd.

In veel vakbonden is het basisinkomen niet erg goed ontvangen door de leiding en leden. Deze terughoudendheid legt meerdere ernstige misvattingen over het basisinkomen bloot. Natuurlijk zijn er ook heel wat waardevolle uitzonderingen zoals Unite in Groot-Brittannië, bestuurders van de AFL-CIO in de Verenigde Staten, sommige groepen en militanten van de Spaanse vakbonden CCOO en CGT, en de Baskische Ezker Sindikalaren Konbergentzi. De bezwaren van de vakbonden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op zes argumenten, die we hieronder met onze reacties zullen samenvatten.

Ten eerste: het basisinkomen zou de macht van de vakbonden ondermijnen en zijn vermogen voor collectieve actie verzwakken, omdat het de individuele onderhandelingsmacht van werknemers vergroot. Zo kan een situatie ontstaan waarin het recht van de sterkste zegeviert.

Het klopt dat werknemers die een basisinkomen krijgen meer ruimte zullen hebben om individuele beslissingen te nemen, als hun arbeidsomstandigheden onverdraaglijk zijn, maar dat betekent niet dat de collectieve machtspositie van de vakbond zal afnemen. Zoals veel vakbondsleden (in tegenstelling tot de vakbonden als instelling) begrepen hebben, zou een basisinkomen functioneren als een weerstandskas bij langdurige stakingen, die anders heel moeilijk vol te houden zouden zijn.

Ten tweede: Omdat de meerderheid van de vakbondsleden bestaat uit fulltime werknemers met vaste contracten en redelijk goed betaald in vergelijking met het gemiddelde inkomen (met name in Spanje waar de chronische werkloosheid rond de 19,4 procent schommelt), zouden zij er financieel op achteruit kunnen gaan vanwege de belastinghervormingen, die nodig zijn voor de financiering van het basisinkomen.

Fulltime vaste contracten zijn een zeldzaamheid geworden. In tegenstelling tot het conservatisme van een paar relatief goed betaalde werknemers (“Die durven! Die mensen doen niets, maar willen wel geld vangen, terwijl ik om zes uur op moet staan om de kost te verdienen!”) zijn er grote aantallen mensen die onder precaire omstandigheden werken en die veel te winnen hebben bij een basisinkomen. Dit soort vijandigheid tegenover zwakkere groepen is niet exclusief voor het basisinkomen.
Neem bijvoorbeeld het “Barcelona Solidaria” project. Nadat de gemeente Barcelona kaarten begon uit te geven voor een maandelijkse betaling van € 100 aan ieder kind onder de zestien uit gezinnen onder de armoedegrens (20.000 uit een totaal van 225.000 kinderen in deze leeftijdsgroep), belde een verkoopmedewerker van een warenhuis op om te klagen. Zij en haar collega’s waren het “spuugzat” met de manier waarop mensen de kaarten gebruikten om make-up, parfum, alcohol, grote tv’s en dergelijke in te slaan in plaats van noodzakelijke levensbehoeften.
De verkoopmedewerkers verdienen zelf heel weinig. Dit zou de oorlog van de verliezers tegen de echte verliezers genoemd kunnen worden, de kiem van het rechtse populisme, gevoed door hersenspoeling en een “barmhartigheids” mentaliteit van monotheïstische oorsprong: de armen moeten dankbaar zijn voor de kruimels die van de tafel van de rijke man vallen en mogen niet begeren wat op die tafel staat. Met een basisinkomen hebben deze winkelbedienden de keuze om te blijven werken en zich te ergeren aan de aankopen van arme mensen, of om iets doen wat zij misschien liever zouden willen, of om gewoon de hele dag op de bank te hangen.

Ten derde: Het basisinkomen is slechts een voorwendsel om de duur bevochten verzorgingsstaat te ontmantelen, met name het onderwijs en de volksgezondheid, een habbekrats “om af te vinken” in ruil voor de privatisering en afbraak van wat eens goede publieke diensten waren.

Ja, inderdaad, rechtse aanhangers van een “basisinkomen” willen de welvaarts- en verzorgingsstaat vernietigen in “ruil” voor een basisinkomen, en meer dan een paar mensen aan de linkerkant beweren dat dit het resultaat zal zijn. De gemeenplaats over de vernietiging van openbare voorzieningen is inmiddels zo algemeen en schadelijk geworden, dat op het laatste Internationale Congres van BIEN (Seoul 2016) de volgende resolutie [http://basicincome.org/news/2016/10/international-biens-clarification-ubi/] om de statuten te wijzigen is aangenomen, zodat er nu staat:

Een meerderheid van de leden, aanwezig op BIEN’s Algemene Vergadering in Seoul op 9 juli 2016, heeft ingestemd met een basisinkomen, dat – in combinatie met andere sociale diensten – solide is wat betreft grootte en frequentie en hoog genoeg. Het maakt deel uit van een beleidsstrategie om materiële armoede te elimineren en geeft ieder individu de mogelijkheid om sociaal en cultureel te participeren. Wij verzetten ons tegen de vervanging van sociale voorzieningen of rechten, als die vervanging de situatie van relatief achtergestelden, kwetsbaren, of mensen met lagere inkomens verslechterd.

Een basisinkomen gefinancierd door middel van een systeem van progressieve belastingheffing zou de verzorgingsstaat verduurzamen en versterken. Een samenleving met een basisinkomen zou – zonder de logge en opdringerige bureaucratie, die nodig is voor het stelsel van voorwaardelijke uitkeringen – ook veel efficiënter functioneren.

Ten vierde: werkgevers zullen het basisinkomen gebruiken als excuus om de lonen te verlagen. Dit gebeurde ook toen jonge mensen op enig moment huursubsidie kregen. Onmiddellijk verhoogden de eigenaren de huurprijzen. Het zelfde gaat dus gebeuren met de lonen.

Het argument dat werkgevers het basisinkomen zullen gebruiken als excuus om de lonen te verlagen, herhaalt de redenering die gebruikt wordt om het verzet van sommige Italiaanse vakbondsleden tegen een nationaal minimumloon uit te leggen (hoewel deze visie niet alleen niet gedeeld wordt door vakbondsleden in staten waar deze wel bestaat, maar in feite grondig weerlegd is). Echter, als het “verhaal” luidt dat de huurprijzen worden verhoogd en de lonen gekort, gebruiken ze eenzelfde redenatie voor de omgekeerde gevolgen. Het punt is dat eigenaren/werkgevers in beide gevallen proberen te profiteren. Des te meer reden voor een basisinkomen om de onderhandelingspositie voor arbeiders te versterken.

waarom verdedigen vakbonden het OBi niet
waarom verdedigen vakbonden het OBi niet

Ten vijfde: het basisinkomen zet vraagtekens bij de cultus van werk van de vakbond, omdat het de materiële zekerheden en de rechten die samenhangen met betaald werk, loskoppelt. Philippe Martínez, secretaris-generaal van de Franse Confédération Générale du Travail (Algemene Confederatie voor Werk/CGT) stelt dit duidelijk in een recent interview gepubliceerd in de krant La Vanguardia: “Wij geloven dat – zolang de werkomstandigheden redelijk zijn – werk structuur geeft aan het leven, dat het een plaats is waar je leert omgaan met anderen en sociale relaties aangaat. Het biedt mensen iets wat hen behoedt voor een geïsoleerd bestaan waarin zij volledig op zichzelf teruggeworpen zijn. Daarom hebben we een aantal bedenkingen bij het basisinkomen.” Het belangrijkste doel is volledige werkgelegenheid omdat loonarbeid waardigheid geeft. Al het andere is onzin.

Vragen rond basisinkomen en werk zijn veel complexer en interessanter dan de uitspraken van de vakbondsman suggereert. Het is waar dat, met een basisinkomen, het fysieke voortbestaan niet langer afhankelijk is van het hebben van een baan, maar dit wil niet zeggen dat het strijdig is met werk. Het is eerder een creatievere manier om taken te delen in alle domeinen waarin mensen werk vinden. Philippe Van Parijs licht deze ruime toepasselijkheid toe:

[Het basisinkomen] biedt een flexibele, intelligente vorm voor het delen van werk. Het maakt het makkelijker voor mensen die te veel werken om hun werktijd te verminderen of hun loopbaan te onderbreken. Het geeft werklozen de gelegenheid om de vrijkomende arbeidsplaatsen in te nemen, zelfs gemakkelijker als ze dat op een parttime basis kunnen doen, omdat de verdiensten worden opgeteld bij hun basisinkomen. En de stevige vloer die het basisinkomen biedt, zorgt voor een meer vloeiende overgang tussen werk, opleiding en gezin waardoor burn-out en vervroegde uittreding wordt voorkomen en mensen werk over een langer gedeelte van hun leven kunnen uitsmeren.

Door haar preoccupatie met betaald werk ziet de vakbond bovendien twee andere essentiële domeinen waarin mensen bezig zijn, namelijk vrijwilligerswerk en huishoudelijk (reproductief) werk, volledig over het hoofd. Een standpunt wat het onmogelijk maakt om te begrijpen welke gevolgen een basisinkomen zou hebben voor de meeste mensen. Onze definitie van werk zou veel breder zijn: “een verzameling van betaalde of onbetaalde activiteiten met als opbrengst goederen en diensten ten bate van het mensdom.”

De op werk gebaseerde tegenwerping kan ook feitelijk en moreel betwist worden. Feit is – bijvoorbeeld in het geval van het Koninkrijk Spanje – dat uit cijfers van de OESO blijkt dat de werkloosheid in meer dan vijfentwintig jaar tussen 1978 en 2015 hoger was dan 15 procent. Ierland neemt met afstand een tweede plaats in op deze troosteloze lijst met negen jaar. Volledige werkgelegenheid lijkt misschien een heroïsch doel, maar de belangrijkste vraag is: onder welke voorwaarden? Semi-slavernij of fatsoenlijke, goed betaalde banen? De gegevens laten zien dat semi-slavernij de trend is. Wat betreft werkende armen, cijfers van Eurostat uit 2015 tonen aan dat hun aantal ongeveer 13,2 procent uitmaakt van alle werkenden. Dat percentage is gestegen van 8,4 procent in 2009, voordat de crisis en de daarmee gepaard gaande beleidsmaatregelen de niet-zo-bevoorrechte burgers van Europa in haar greep kreeg. Aan de 13,2 procent moeten de zelfstandigen nog toegevoegd worden. Daarnaast, wat het beeld nog slechter maakt, verbergt dit getal grote verschillen tussen de EU-lidstaten. Het stijgt bijvoorbeeld naar bijna 20 procent voor Roemenië en meer dan 15 procent voor Griekenland. En, als puntje bij paaltje komt, concludeerde Michał Kalecki in 1943, kapitalisten zijn fel gekant tegen volledige werkgelegenheid. Werkloosheid dient hun economische en politieke belangen. Zo wordt het project van volledige werkgelegenheid een doodgeboren kindje.

De bewering dat (bezoldigd) werk waardigheid geeft, is een kwestie van normatieve aard. Niet het werk als zodanig geeft echter waardigheid. Je hoeft alleen maar te denken aan lopende bandwerk in grote fabriekshallen, kinderarbeid, schoonmaakwerk in hotels en een groot aantal andere ondergeschikte, vernederende banen. Maar datgene wat er uit voortvloeit: bestaanszekerheid en het recht om als vrije mensen te leven. Veel denkers, van Aristoteles tot Marx, die zich bezighielden met vragen rond vrijheid – de oorsprong van waardigheid – hameren er voortdurend op dat werk voor een deel slavernij is.

Zesde: als hun bestaanszekerheid gewaarborgd is, zullen werknemers hun vechtlust verliezen, waardoor werkgevers helemaal de vrije hand krijgen met als gevolg lagere lonen en afbraak van sociale voorzieningen.

De disciplinerende werking van grote aantallen werklozen, zoals economen als Michał Kalecki hebben opgemerkt, is meedogenloos. Het betekent steeds snellere acceptatie van dalende lonen en verslechterende omstandigheden vanwege de “grote angst” voor het verlies van je baan. Een basisinkomen zou deze disciplinerende werking doorbreken, een zeer belangrijk politiek punt waar de vakbonden rekening mee zouden moeten houden.

Deze zes punten zijn niet uitputtend. Ze bestrijken de redenen, die vakbondsleden wereldwijd meestal opvoeren om hun afkeer van het basisinkomen kenbaar te maken. We denken dat ze de moeite waard zijn om te bestuderen en te weerspreken, want dit is niet alleen een poging om meer voorstanders achter het idee van een basisinkomen te krijgen. Ze stellen ook fundamentele kwesties aan de orde over wat voor soort samenleving we willen en kunnen hebben, omdat de onderliggende mensenrechten die ermee gemoeid zijn altijd en voor iedereen hetzelfde zijn: vrijheid, rechtvaardigheid en waardigheid.


1. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met nieuwe aanvullende rechten voor iedere wereldburger noodzakelijk voor en aangepast aan een complexe, geglobaliseerde wereld (bijvoorbeeld omdat de natiestaat faalt in de bescherming van burgers).

Dit artikel werd op 11 januari 2017 gepubliceerd op CounterPunch als Why Don’t Trade Unions Support an Unconditional Basic Income (Precisely When They Should)?

Auteurs: Daniel Raventós en Julie Wark

Daniel Raventós is docent Economie aan de Universiteit van Barcelona en auteur van onder andere Basic Income: The Material Conditions of Freedom (Pluto Press, 2007). Hij is redactielid van het internationale, politieke tijdschrift Sin Permiso. Julie Wark is adviserend bestuurslid van het internationale, politieke periodiek Sin Permiso. Haar laatste boek is The Human Rights Manifesto (Zero Books, 2013).

Vertaling: Florie Barnhoorn, 26-01-2017

Met dank aan Scott Santens voor illustraties Nations A en B!
Foto UTUC | Boedapest | Habeebee | Flickr.com Creative Commons

Het bericht Waarom verdedigen de vakbonden het onvoorwaardelijk basisinkomen niet (Dat zouden ze juist wel moeten doen)? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Steun voor experiment met gift Gezond in de Stad Terneuzen

Het basisteam Amsterdam van de VBi betuigt steun aan de wethouder van Terneuzen die een plan ingediend heeft bij de gemeenteraad onder de titel Gezond in de Stad, om 20 burgers een gift te doen van € 1.000.

Geachte heer Liefting, wethouder Terneuzen,

Bij deze spreek ik als voorzitter van het Basisteam Amsterdam Basisinkomen, onderdeel van de landelijke Vereniging Basisinkomen, onze welgemeende steun uit voor het door Uw college aan de gemeenteraad – en vanavond te behandelen – voorgelegde besluit betreffende het basisinkomen experiment voor 20 Terneuzenaarse burgers zonder betaald werk.
Wij hebben begrepen dat Uw experiment in ieder geval op landelijk nivo, bij het Ministerie van Sociale Zaken, de ambtenaren, en wellicht ook bij de bestuurder, Staatssecretaris Jette Kleinsma, vanwege regels in de Participatiewet, op de nodige weerstand moet rekenen.

Indien ook de gemeenteraad met Uw voorstel akkoord gaat, wat wij van harte hopen, wensen wij U, het hele college en de gemeenteraad van harte steun toe in het gevecht met de landelijke overheid. Naar onze mening zou Uw voorstel Basisinkomen juist op stevige steun vanuit die landelijke overheid moeten kunnen rekenen.
Uw experiment is een lokaal initiatief m.b.t. het door ons zeer gesteunde en te promoten basisinkomen idee. Weliswaar zien wij het basisinkomen breder, d.w.z. dat iedere Nederlander een dergelijk inkomen dient te hebben, maar Uw voorstel hiermee te starten voor een groep van 20 burgers zonder betaald werk, maar zonder andere beperkende regels, beoordelen wij wel degelijk als een zinvolle eerste stap.

Succes met Uw voorstel,

Met vriendelijke groet,
Eric Binsbergen, voorzitter basisteam Amsterdam Basisinkomen

PS
Inmiddels van 10 leden van ons basisteam – binnen een halfuur – instemming per mail ontvangen voor deze steunbetuiging aan Uw voorstel. Daarom, doe Uw best en vanzelfsprekend mag U deze steunbetuiging inbrengen in Uw onderhandelingen, beraadslagingen met de gemeenteraad van vanavond en bij de landelijke overheid.
Laat ook de andere gemeenten in Nederland die basisinkomen experimenten overwegen, moed putten uit Uw activiteiten de landelijke overheid tot een soepeler opstelling te bewegen m.b.t. basisinkomen experimenten. Houdt U mij, ons op de hoogte van Uw vorderingen.
Dank bij voorbaat.

Geplaatst door Reyer brons (redactie), 26-1-2017

Het bericht Steun voor experiment met gift Gezond in de Stad Terneuzen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Meest bekeken berichten in 2016 op basisinkomen.nl

Meest bekeken berichten en bezichtigingen over 180 dagen, eindigend op 2017-01-25 (Samenvatting)

 Bezichtigingen in: Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
2016 7.798 10.918 14.701 22.948 17.808 14.818 88.991
Titel pagina of bericht Aantal views

Voorpagina Vereniging Basisinkomen
22.737

Wat is een Basisinkomen? En waarom eigenlijk?
10.159


Homepage / Archief
2.006

pamflet-betaalbarheid-bi
333

84185-hygiene-en-sanitaire-voorzieningen-vanaf-de-18e-eeuw
15

50plus
11

SP tomaat – Spanning
4

wrc
1

be
1

hoermann-franz
1

grondinkomen-smal
1

hand-groen
1

De vier criteria voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
1.961

Veel gestelde vragen
1.647

Informatie over het Basisinkomen
1.540

Betoog Economie Basisinkomen
1.457

Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in
Canada
1.295

Basisinkomen: haalbaar en betaalbaar
1.269

Gemeenten krijgen vrijheid om te experimenteren met bijstand
1.259

Expertmeeting in Den Haag: de zin (en onzin) van het basisinkomen
1.237

Nuggers verdienen een basisinkomen!
1.220

Overzicht berekeningen basisinkomen expert-meeting 11-9-2016
1.162

Nederlands politieke partijen: standpunten over het basisinkomen
1.044

22 partijen doen mee, 2 zijn voor een onvoorwaardelijk basisinkomen
(zomer 2012)
1.018

Pamflet betaalbaarheid basisinkomen
1.001

Pleidooi voor invoering van een basisinkomen in Nederland
991

Welke politieke partijen hebben een Basisinkomen in het partijprogramma?
988

Periodieke peiling basisinkomen helpt
980

Macht, Onmacht, Inzicht – een verplichte UWV ontmoeting
951

Het Nieuwe Gratis
832

Steden mogen experimenteren met bijstand; nog lang geen basisinkomen
823

Participatie – Neem deel aan de beweging voor Basisinkomen
765

Voor het eerst staat het basisinkomen op de agenda in de Tweede Kamer.
718

Modellen
649

Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen
veranderen
649

Woord van de voorzitter: het politieke seizoen is begonnen
631

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 naar de Tweede Kamer
631

Rekenmodel basisinkomen van Arjen Jansons, ambassadeur Basisinkomen2018
614

De Politieke Haalbaarheid van het Basisinkomen in Nederland
596

Agenda
588

Krijgen de kiezers in 2017 de kans om te stemmen op OBI, een
onvoorwaardelijk basisinkomen?
576

Overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen op website VBi
550

Wat kost Basisloon voor *iedereen* ?
549

Basisinkomen vergroot duurzaamheid samenleving
532

Basisinkomen tegen de armoede en de ongelijkheid
512

Den Haag start met discussie basisinkomen
507

Contact
506

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 van start
494

Een serieus debat is nodig over de voor- en nadelen van het basisinkomen
480

Is het basisinkomen betaalbaar?
477

Basisinkomen volgens FNV Uitkeringsgerechtigden
459

Basisinkomen en inkomstenbelasting gaan niet samen
429

Denkt de SP zo over sociale zekerheid en het basisinkomen?
425

Hoe Nederland stiekem het basisinkomen invoert
425

Achterban GroenLinks meer voor basisinkomen dan partijleiding
419

Een Onafhankelijk Basisinkomen in combinatie met de Coöperatieve
gedachte
412

Verslag Bijeenkomst rekenaars basisinkomen op 11 september 2016
404

Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt?
403

Uit het moeras met een onvoorwaardelijk basisinkomen
397

Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag
375

Basisinkomen: Rotterdam zet door!
367

Het Basisinkomen, volle kracht vooruit !! Symposium in Rotterdam, 23
januari 2017
367

Dertig jaar basisinkomen in Nederland
364

Initiatiefnota Klein: sociale zekerheid met onvoorwaardelijk
basisinkomen
359

Pleidooi II voor een stelsel Basisinkomen in Nederland
350

Debat over basisinkomen wint aan interesse in EU
348

D66 voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen!
335

Om wat voor basisinkomen gaat het in Finland en daarbuiten?
329

Alternatieve geldschepping ECB: basisinkomen voor de armste landen in de
EU
314

Zwitserland: waarom krijgt iedereen evenveel basisinkomen?
309

D66 zet basisinkomen op de agenda van het kabinet, volgen GroenLinks en
de PvdA?
308

Doe Inspiratie op over het Basisinkomen
302

Basisinkomen is een mythe
296

Publicaties
293

De I-alles – Robert Reich over het basisinkomen
292


Basisinkomen: De grondslag eener nieuwe samenleving [1933]
291

Basisteams Vereniging Basisinkomen
282

Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981]
276

Berichten op de website
271

Betrokkenen kritisch over het Ontwerpbesluit Experimenten
Participatiewet
269

Zwitsers referendum over 2500 Franken basisinkomen
267

Twee van de drie moties over basisinkomen aangenomen op congres PvdA
265

Dood door schuld, te voorkomen door invoering van basisinkomen
264

Pers strooit gemakzuchtig met de term basisinkomen
258

Panorama, Iedereen een basisinkomen
254

Het politieke debat komt op gang
253

Kabinet vindt basisinkomen niet passen bij verhoging werkgelegenheid
248

Aanvraagformulier Onvoorwaardelijk Basisinkomen
237

Lorenz Curve en Gini Index voor basisinkomen
233

Het basisinkomen: gaat Zwitserland ons voor?
221

Basisinkomen: oogmerken, arbeidsmarkteffecten en financiering
219

Tegenstanders van het basisinkomen weten van wanten
208

Bestuursleden Vereniging Basisinkomen
207

Van de Voorzitter juli 2016
204

Wereldbasisinkomen (UNO-inkomen), een 25 jaar oud idee
201

Utrecht
197

Basisinkomen maakt arbeid goedkoper en vooral flexibeler
195

NPI voorstel voor een onderzoekprogramma in hoofdlijnen m.b.t. de
invoering van een basisinkomen
193

Stelling FNV: Basisinkomen moet ingevoerd
189

Peiling de Hond over Basisinkomen – 40 van de 100 voor!
186

Denktank Basisinkomen
186

In “Peel en Maas” start een nieuw basisteam
179

De vier bezwaren van Andreas Tirez tegen het basisinkomen op hun plaats
gezet.
176

Wordt lid van de Vereniging Basisinkomen
162

Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
161


Aanmeldingsbevestiging
159

Van de voorzitter – December 2016
158

Motie GroenLinks over basisinkomen unaniem aangenomen
154

Basisinkomen de film (vertaling van Grundeinkommen der Film)
153

Contactformulier Basisteams
152

Philippe Van Parijs: “Basisinkomen: een middel om armoede en
werkloosheid te bestrijden”
151

Geld voor Allen – het Economic Security Project
147

Een Fundamentele prikkel tot Misleiding
146

Het basisinkomen is dus een heel goed plan!
142

BASISINKOMEN: liberaler dan de VVD en socialer dan de PvdA!
142

Wie was Pieter Kooistra?
140

PvdA leden roepen op tot amenderen Basisinkomen
140

Contactformulier Bestuur
138

Waarom een basisinkomen een beter idee is
138

Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positieve effecten op de
samenleving
136

10 redenen om het basisinkomen te steunen
136

D66 wil onderzoek naar de effecten van een basisinkomen
136

Van de voorzitter augustus 2016
134

Nijmegen
127

65-plussers starten eigen bedrijf met AOW (basisinkomen) als vangnet
127

Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos
124

Steun ons
124

Vereniging Basisinkomen
122

Interview met Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn
118

GroenLinks over basisinkomen Nijmegen
117

Vooroordelen vieren hoogtij bij SP over het basisinkomen
116

Met een basisinkomen wie betaald dat en gaan de mensen dan nog wel
werken?
115

De penningmeester maakt ook wel eens een foutje
114

Basisinkomen als de realisatie van de idealen van de verlichting
110

Uitgebreide literatuurlijst over Basisinkomen
108

Waarom zijn er zoveel sites over Basisinkomen?
107

Basisteams On The Move
107

CPB maakt gehakt van basisinkomen, maar dan wel van plofkip!
107

Groningen
106

Mondiaal basisinkomen
106

BREXIT maakt duidelijk: De Europese Unie moet democratisch​, soci​a​al
en ​duurzaam zijn.
104

Algemene Ledenvergadering 25 september 2016
103

DWARS tegen basisinkomen!
102

Eindhoven
101


Korte berichten over Basisinkomen uit Noord-Nederland
100

Teken de petitie voor een Onvoorwaardelijk BasisInkomen OBI
99

De “spirituele” kant van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
99

De geschiedenis van het basisinkomen door Walter van Trier – Who framed
the ‘social dividend’
97

10 redenen waarom we niet willen geloven in een onvoorwaardelijk
basisinkomen #OBi
96

Beeld en geluid over Basisinkomen
96

Debat: Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar – Utrecht 22 mei 2016
96

Het basisinkomen en de sociaal-democratie
94

Den Haag-Zoetermeer
93

Oude tijden komen terug: PvdA denkt na over Basisinkomen
93

40% haalt het niet-veel-maar-toereikendcriterium niet
92

Financiering is haalbaar, daar hoeven we het niet meer over te hebben!
91

Verslag 16e BIEN-congres Seoul 2016
91

Rotterdam
91

Hoe een basisinkomen ons welzijn verbetert
89

Verslag VBi jaarvergadering 2016 (22 mei)
89

Alexander de Roo, kersverse voorzitter Basisinkomen op Radio2 NL
89

Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen
88

Geschiedenis van basisinkomen (1969 – 1994)
88

De sociale effecten van een basisinkomen
88

Onderzoek: Europa in meerderheid voor een Basisinkomen!
88

Inschrijven Nieuwsbrief
86

Gratis Boek Gratis Geld! – Van 27 december tot en met 31 december 2016
86

Arnhem
86

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken
85

Basisteams Basisinkomen in actie! Initiatieven vragen om support!
85

Basisteam Assen met het OBi in de kerk
85

Basisinkomen: Een nieuwe weg uit de crisis
82

Basisinkomen voor Dummies
82

UBIE (Unconditional Basic Income Europe)
81

Boekbespreking: Democratie doe wel Basisinkomen
81

Heeft u uw contributie al betaald, of wilt u gewoon doneren?
80

Win-for-Life winnaars blijven werken met hun basisinkomen!
79

Basisteam Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit
75

Het moment van Marco Wilke draait om een basisinkomen! #divosa
75

De SP verwart nog steeds het basisinkomen met bijstand
75

Basisinkomen Achter de Duinen
74

Wadapartja: een basisinkomen, maar wel logisch
73

D66 kent het basisinkomen ook!
71

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland gaan voor een
Onvoorwaardelijk Basisinkomen #SOPN
70

Een idee voor financiering Basisinkomen: Microbelasting op transacties
70

Expertmeeting: de zin (en onzin) van het basisinkomen – Den Haag 1 sept.
2016
69

Jonge democraten moedig voorwaarts met stelselherziening
69

Leeuwarden
69

Het basisinkomen kan kostenneutraal worden ingevoerd
68

Basisinkomen als bestaansminimum
66

BIEN (Basic Income Earth Network)
66

Het basisinkomen is in Duitsland al bijna ingevoerd
65

Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem
64

Het Basisinkomen: een weldaad voor de samenleving
64

Waarom wachten tot ons pensioen met een basisinkomen?
64

Het basisinkomen, een oplossing?
63

Raad Leeuwarden stemt in met onderzoek naar basisinkomen
62

Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici
62

Basisteams worden bevoorraad met PR-materialen
62

Eindelijk discussie over het idee van een basisinkomen?
62

Basisinkomen onder de loep bij Café Weltschmerz
61

Laten we het idee van een basisinkomen voor iedereen opnieuw bekijken
61

Maastricht
58

Basisinkomen: Wat jij een ander gunt, gun je jezelf ook!
57

Juncker: We hebben in Europa een basisinkomen nodig
56


#12518 (laadt titel)
56

Basisinkomen en de geperverteerde wereld-arbeidsmarkt
56

De Groenen: “Het basisinkomen: de brandstof van de economie”
55

De nieuwe penningmeester introduceert zich
55

Gemeente Assen heeft werkgroep Basisinkomen
55

Rutger Bregman in Tegenlicht over vooruitgang en het basisinkomen
54

Friesland gaat voor echte pilot basisinkomen
54

De fraudegevoeligheid van een basisinkomen
54

Reactie op de discussie tussen Marcel Canoy en Bas Jacobs
54

Bram van Ojik over het basisinkomen: het ideaal van een ontspannen
samenleving
53

Armoede kun je bestrijden door een basisinkomen in te voeren!
53

Ik wil actief worden
52

PvdA zet stapje richting basisinkomen, SP laat het afweten en grote
Meet-Up in Rotterdam
52

De Vereniging Basisinkomen en politiek
51

Hoe kan het basisinkomen worden gefinancieerd?
51

Financiering basisinkomen volgens Nieuw Nederland Nu
51

Amsterdam
50

Iran voert basisinkomen in
49

Wat kost zo’n basisinkomen (en is dat wel de juiste vraag)
49

Interview met Lijsttrekster Vrouwenpartij over Basisinkomen
49

Waarom armen verstandige dingen doen met gratis geld
48

Wat is een fatsoenlijk basisinkomen?
48

De vergeten strijd van alleenstaande moeders voor het Onvoorwaardelijk
Basisinkomen
46

Zonder basisinkomen geen participatiesamenleving
46

Stadjers rijp voor een basisinkomen
45

Martin Luther King over het onvoorwaardelijke basisinkomen
45

Nieuwsbriefarchief
45

Basisinkomen, simpel en eerlijk
44

Waarom een basisinkomen?
44

Grundeinkommen, ein Kulturimpuls
44

Basisinkomen van idee naar praktijk
44

Wat motiveert ons echt om te werken?
43

Basisinkomen: gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en
solidariteit
43

2500 Zwitserse Frank is hier maar 1000 Euro waard en geen 2080!
42

Pleidooi voor de 24-urige werkweek
42

Het basisinkomen bepleit in Frankrijk
41

Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
41

Belasting Ontrokken Waarde en Basisinkomen in de Nederlandse economie
41

Afkicken van onze obsessie met groei
40

Europees Burgerinitiatief voor een basisinkomen ook van start in
Oostenrijk
40

Teken de petitie voor een Europees Basisinkomen
39

Armoede leeft niet – Eric Rugebregt Quiet500 – Tilburg
39

Congres Basisinkomen Maastricht goed bezocht door Internationaal publiek
39

Het succes van een burgerinitiatief
39

Partij van de Uitkering of een basisinkomen?
39

Je moet werken voor je geld
38

CBS 2010 (overheidsuitgaven) in het licht van het basisinkomen
38

Waar blijven de lokale OBi groepen?
38

Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt
38

Het gaat er niet om of een basisinkomen een goed idee is, maar hoe het
in te voeren!
38

Commissie van aanbeveling onderzoek Basisinkomen ingesteld
38

Het basisinkomen: Een ethische beschouwing (2009)
37

Verslag Eric Binsbergen juni 2016
37

Participatie voor allen gaat nog niet samen met welvaart voor allen
37

Reactie op Bregmans “Moet je een bedelaar geld geven?”
37

Feminisme en het Onvoorwaardelijk Basisinkomen
37

Basisinkomen als toekomst (1998)
37

Bibliotheek
37

Welke impact heeft een Basisinkomen op werk en uw eigen leven?
37

Basisinkomen; Vechten tegen de bierkaai?
36

De robots nemen ons werk over
36

Volg ons op social media
36

Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?
36

Een onvoorwaardelijk basisinkomen heeft een positieve invloed op de
wereldwijde arbeidsmarkt
35

Het Basisinkomen, een ethische beschouwing
35

Crisis voobij. Banengroei. Dromen in de Nederlandse politiek
34

Guy Standing: “Elke sociale politiek is uiteindelijk een kwestie van
prioriteiten” – ook het basisinkomen
34

GroenLinks belooft niet veel goeds voor het Basisinkomen, geen woord,
het taboe gaat door!
34

Opinie
34

Dertig jaar discussie basisinkomen – maak er veertig van!
34

Cyprus komt met minimum uitkering, van basisinkomen is geen sprake!
34

De morele aspecten van het basisinkomen
34

Basisinkomen in Nederland: luilekkerland voor iedereen
34

Grote Meet-Up Basisinkomen -Rotterdam
34

Het basisinkomen als tegenlicht
33

Gratis boek Gratis Geld bij Vereniging Basisinkomen
33

Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden
33

Het basisinkomen: gisteren een utopie, revolutionair vandaag, morgen
normaal?
33

Term basisinkomen vaak fout gebruikt
33

Tien arbeidsmarkt-sprookjes; Waar blijft dat basisinkomen?
33

Basisinkomen als pensioenvoorziening
32

Halfjaar (jan-juli 2016) bericht BT Den Haag-Zoetermeer
32

Wat nu als er geen werk meer is? Oproep aan Minister-President Rutte!
32

Hoe kan een basisinkomen gefinancierd worden zonder een schrikeffect te
veroorzaken?
32

Basisinkomen als nieuwe zekerheid – onze versie
31

Basisinkomen: Zijn er niet te veel mensen die liever lui zijn dan moe?
31

EAPN Nederland heeft zicht op basisinkomen voor armoedebestrijding
31

Rutger Bregman: Gratis Geld Voor Iedereen
31

Basisinkomen positief getoetst aan de Grondwet en artikel 1 EP EVRM
31

Gelijkheids Geld Systeem – Basisinkomen en minimumloon
30

Een schatting van de kostprijs van een basisinkomen voor alle Belgen
30

Manifestatie Basisinkomen Centrum Nijmegen – 17 sept 2016
29

Basisteam Assen 1ste halfjaar activiteiten-overzicht 2016
29

ChristenUnie moet gaan geloven in het basisinkomen
29

Professoren volstrekt naast de pot over Basisinkomen
29

Basisinkomen heeft positief effect op inkomen en gewerkte uren
29

Stichting ZZP wijst samenwerking af
29

Basisinkomen, de oplossing voor een dreigende deflatie?
28

Basisinkomen: oplossing voor economische en sociale problemen
28

De devaluatie van het begrip Basisinkomen door meeliften
28

Werk moet een keuze worden, niet een plicht. Briljant plan of
krankzinnig idee?
28

Basisinkomen, toekomstige oplossing of merknaam voor het precariaat?
28

kosten basisinkomen ten opzichte van staatsschuld en BNP in Europa
28

GroenLinks Leeuwarden ziet brood in basisinkomen
28

Basisinkomen en directe democratie
28

Het Sociaal Krediet: economische democratie
28

Basisinkomen en kapitaaltaks: een droomhuwelijk
27

Deltaplan van Sadet Karabulut of een Basisinkomen?
27

Interview met VBi ere-voorzitter Saar Boerlage [2007]
27

Het “Equal Money System” geeft een onvoorwaardelijk basisinkomen
26

Het hek is van de dam: tamtam over basisinkomen
26

Boekbespreking: Dick Pels – A Heart for Europe
26

Waarom het tijd is voor een basisinkomen voor iedereen
26

Lezingen over het Basisinkomen (engels-video)
25

Vivant: Een basisinkomen voor iedereen
25

Basisinkomen 2.0 (Bandbreedtemodel)
25

Enno Schmidt over het basisinkomen
24

Het basisinkomen bekeken vanuit een economisch perspectief
24

25 jarig jubileumcongres Vereniging Basisinkomen – Maastricht 29-31 jan.
2016
24

Basisinkomen opent nieuwe horizonten; een sociale innovatie!
24

BT Assen ‘met zin op pad’
23

Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30
jan 2016
23

Fiscaal gefinancierd Basisinkomen
22

Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen
22

Barrières voor Basisinkomen eerder politiek dan economisch
22

De invoering van een universeel inkomen
22

Belastinghervorming maakt basisinkomen mogelijk
22

GroenLinks ontwikkeld visie op sociale zekerheid, zit het basisinkomen
er bij?
22

Het Basisinkomen in de visie van NieuwNederland
22

Weg met de toeslagenfabriek. Leve het basisinkomen!
22

Schenkgeld en het basisinkomen – er staat niets meer in de weg!
22

Basisinkomen in Duitsland in beweging
21

De Blije Bank en SOPN willen een basisinkomen uit Onderneming Nederland
21

Thema Week van het Basisinkomen: een sociaal vangnet voor het leven
21

basisinkomen, de beste manier om de arbeidsmotivatie te verzwakken
21

Europa is klaar voor het onvoorwaardelijke basisinkomen
21

MIESlab met onsbasisinkomen.nl op naar tweede jaarinkomen via
crowdfunding
21

Netwerk Politieke Innovatie gaat voor eenvoud met een basisinkomen
20

Michiel van Hasselt over het basisinkomen (video)
20

Economisch model onvoorwaardelijk basisinkomen (Engelse film)
20

Basisinkomen: Minimale overheidsinmenging als wezenskenmerk (puur
liberaal)
20

285.000 Europese burgers willen dat de EU een basisinkomen overweegt
20

Ad Planken over het basisinkomen
20

Hoe kun je het Onvoorwaardelijke Basisinkomen invoeren?
20

Een basisinkomen voor kinderen
20

Onvoorwaardelijk basisinkomen is gewoon een initiatief tegen luiheid!
20

Alternatieve Prinsjesdag – Putten 20 sept 2016
19

Apostel Paulus was ook voor een basisinkomen!
19

Akkoord van Wassenaar keerpunt in relatie regering en sociale partners:
taboe op basisinkomen
19

Voorbeelden uit Zwitserland
19

Alles draait om zelfbeschikking – Semler en Basisinkomen
19

Waarom tekenen voor basisinkomen belangrijk is
19

Basisinkomen voor Vrijheid!
19

Model Heffing Toegevoegde Waarde – PROHEF
19

Over vooroordelen, misverstanden en verkeerde inzichten betreffende het
basisinkomen
19

Drie misverstanden opgehelderd over basisinkomen
19

Partij voor de Toekomst: Wie heeft baat bij een basisinkomen?
19

Zuidelijk Afrika debatteert over universeel basisinkomen
19

Speech over basisinkomen voor AbvaKabo/FNV
19

Joeri Oltheten over het basisinkomen – UAB Congres Rond Geld
19

De betaalbaarheid van het basisinkomen (1995)
18

Basisinkomen experiment in Dauphin, Canada
18

Pleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp
18

Een eerbetoon aan Bernard Maris, avant-gardistisch supporter van het
Basisinkomen.
18

Armoede en ongelijkheid in mensenrechten: een paradox
18

PvdA Gouda kijkt vooruit: Basisinkomen
18

Is een basisinkomen het antwoord op armoedebestrijding?
18

Sinterklaaskado van 50plus voor Basisinkomen
18

Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief
18

Verslag 1 maart 2015 Basisteam Amsterdam
18

Welk politiek standpunt neemt de Vereniging Basisinkomen in?
18

Groenlinks gaat voor ‘lichte plicht’ als voorwaarde voor basisinkomen
18

Jongeren D66 pleiten voor basisinkomen (1987)
18

Basisinkomen, de film – nu nederlands ondertiteld
18

Het ecovaproject pleit voor een universele sociale zekerheid en een
universeel basisinkomen
18

Belasting Onttrokken Waarde en zijn geschiedenis
18

Ja, ook wij hebben geld nodig, doneer!
17

Strategie van het Basisinkomen
17

Zonder basisinkomen geen einde aan de schuld-dynamiek
17

Een basisinkomen – Genoeg om van te leven (2009)
17

India zet vaart achter basisinkomen voor 720 miljoen mensen!
17

Op grond van EU-Verdragen een Basisinkomen in heel Europa!
17

Een groot voordeel van het onvoorwaardelijk basisinkomen is dat het NIET
differentieert tussen burgers
17

Een experiment met een basisinkomen (1795)
17

Bezuinigen door elkaar een basisinkomen te gunnen!
17

Inspirerende avond D’66 over het basisinkomen
16

Het basisinkomen als basis voor ondernemerschap
16

Appelbomen en Basisinkomen: snoeien of investeren?
16

Een handreiking voor het voeren van de discussie bij de komende FNV
avonden
16

Halsema: basisinkomen zo snel mogelijk invoeren
16

Liever een basisinkomen dan hogere boetes sociale uitkeringen
16

Waar Gaan We Van Hieruit Naartoe: Chaos of Gemeenschap?
16

De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen.
16

Basisinkomen in de vorm van complementaire valuta
16

Hoe kun je nou voorwaarden stellen aan je bestaansrecht?
16

Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving hebben – sociale hygiene
16

Eerste grote conferentie waarbij de Europese Unie praat over een
Onvoorwaardelijk Basisinkomen
16

Bijeenkomst werkgroep financiering Basisinkomen.
16

Basisinkomen loopt stuk op taboe (2004)
16

Ja, actief deelnemen aan Vereniging Basisinkomen lijkt me wel wat!
15

Geschiedenis van de vereniging (tot 2011)
15

Een quantumsprong is nodig
15

Het Grote Bedrog of de evolutietheorie van arbeid
15

Tegenlicht MeetUp over basisinkomen
15

Fundamentele discussies over basisinkomen worden in de dagelijkse
politiek nauwelijks gevoerd
15

Bestaat het basisinkomen al?
15

Overzicht geschriften over het basisinkomen en daarmee verwante zaken
15

Gevolgen van financiering OBI met BTW
15

Voorstander Basisinkomen benoemd tot minister voor Armoedebestrijding in
Namibië
15

Statuten Vereniging Basisinkomen 2013
14

Niet-werken is in toenemende mate het voorportaal geworden van
uitsluiting, armoede en sociaal isolement
14

bent u voor een basisinkomen 69% ja, 31% nee ‪#grundeinkommen‬
14

Naar het recht op een basisinkomen
14

Binnen Europa en toch een eigen verzorgingsstaat met Basisinkomen
14

Partij voor de Dieren niet vies van een basisinkomen
14

De robotonomie: een hernieuwd pleidooi voor een basisinkomen
14

Verslag bijeenkomst BT Assen 14 maart 2016
14

Elf minuutjes om het basisinkomen te verdedigen
14

Vrije Republiek Limburg voert basisinkomen in!
14

Elf redenen om geen baan te willen
14

Alternatief geld
14

Het omvallen van pijler welzijn resulteert altijd in revolutie
13

Towards a Basic Income Association in Italy
13

Een feministische reflectie op het basisinkomen
13

Basisinkomen doet recht aan vrouwen
13

Ook in Spanje gaan ze voor een basisinkomen – Renta Basica
13

basisinkomen en focussen op vervroegde uittredingsregelingen die
toelaten te stoppen met werken
13

We zouden kunnen denken aan een Europees Basisinkomen voor alle
EU-burgers.
13

Onvoorwaardelijk basisinkomen… wat, waarom en hoe? – Rotterdam 11 jan
2016
13

A rule-of-thumb Basic Income model for the UK
13

Basisinkomen is de oplossing
13

Lezing over een Positief Geldsysteem te Londen (engels)
13

Concept Stappenplan invoering van een volledig basisinkomen in Nederland
13

Basic Income Proposals in Finland, Germany and Spain
13

Gaat de 50+ partij ook aan het basisinkomen?
13

Berekeningen van Centraal Planbureau gaan uit van illusoire
uitgangspunten (2010)
13

ROND het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen
13

Financiële onderbouwing basisinkomen SOPN-partijprogramma
13

Wat we nodig hebben zijn BNers voor het Basisinkomen!
13

De film “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls” nu vertaald in boekvorm
12

Een impressie van een openbare avond over basisinkomen
12

Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positive effecten op de
samenleving
12

De ECB zou geld moeten uitdelen: € 5000 voor iedereen!
12

Wanneer is de Vereniging Basisinkomen eindelijk niet meer nodig?
12

Belasting Onttrokken Waarde, WTF is dat?
12

Virale Facebookactie van start voor promotie Basisinkomen in heel Europa
12

Vereniging in beweging: naar een Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen
12

Gesprek met Sadet Karabulut (SP) over basisinkomen
12

UBI or not UBI that is the question
12

Collectie Bibliografie Basisinkomen in Nederland
12

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 2012 – Nog geen ingang voor
Basisinkomen
12

Diverse berekeningen voor het basisinkomen in Duitsland #BGE
12

Het wordt tijd het thema basisinkomen eens serieus op de
maatschappelijke agenda te plaatsen
12

GroenLinks organiseert politiek cafe met thema: “Basisinkomen”
-Dordrecht
12

Overleg gaande tussen partijen over invoering Basisinkomen
12

De kracht van het basisinkomen ligt in de volledigheid daarvan
12

Open brief aan de kandidaten voor het Europees Parlement
12

De VVD antwoordt gewoon, zonder de vraag te lezen
11

Basisinkomen – van wie is de aarde? – Etten (Gld) 23 sept 2016
11

Kan een basisinkomen in contant geld India veranderen?
11

Vereniging Basisinkomen bestaat 20 jaar, is er wat veranderd de
afgelopen 5 jaar?
11

VPRO’s Tegenlicht over Basisinkomen
11

Bijeenkomst basisinkomen GroenLinks Amstelveen 21 sept 20162016
11

CONFERENTIE: Op naar een Onvoorwaardelijk BasisInkomen!
11

The Need for Basic Income: An Interview with Philippe Van Parijs
11

Een waarschuwing voor Europa: Begin snel aan een basisinkomen!
11

Alle burgers zullen een basisinkomen ontvangen!
11

Nieuws over basisinkomen in Japan
11

Het denkbeeld van een basisinkomen is voor het eerst in 1793 geopperd
(1995)
11

Succesvolle dag VBi in De Balie Amsterdam
11

Nieuwjaarsborrel 21 januari 2012 Utrecht
11

Basisinkomen actueel 8 augustus 2014 week 32
11

Basisinkomen pilot in India
11

Wijffels nog steeds sympathiek ten opzichte van basisinkomen
11

Leden D66 voelen voor basisinkomen voor allen (1995)
11

Rechtse libertariërs zijn ook voor een basisinkomen!
10

Politiek in verzorgingsstaat Nederland: misrepresentatie en civiele
reconstructie
10

SOPN wil openlijke discussie over het onvoorwaardelijke basisinkomen
10

Piratenpartij krijgt voorlichting van Vereniging Basisinkomen
10

40.000 euro per maand is genoeg, zeker met een basisinkomen
10

Wederom wil een nieuwe politieke partij een basisinkomen
10

De “Kanslozenkaravaan” van De Telegraaf en de oplossing: Een
Onvoorwaardelijk BasisInkomen
10

Een mening over het basisinkomen (filmpje)
10

Het ultieme voorbeeld van een universele welvaartsstaat is een
basisinkomen (2005)
10

koning, keizer, admiraal, boeren, burgers, buitenlui: basisinkomen
allemaal!
10

Het vervolg op: Basisinkomen de toekomst? FNV – 8-25 feb 2016
10

Basisinkomen gunstig voor marktpositie arbeidsintensieve product en
dienstverlening
10

Kan een basisinkomen echt onvoorwaardelijk zijn?
10

Veel sympathie van SP’ers voor basisinkomen!
10

Nieuwsbrief Vereniging Basisinkomen nummer 54 is uit! download en lees!
10

Interessante discussie op GroenLinks-forum over het basisinkomen
10

Nieuwe EVP ook voor basisinkomen
9

Vereniging Basisinkomen neemt deel aan nieuw Platform Basisinkomen
9

Het Onvermijdelijk Basisinkomen? Over de haalbaarheid van het
Basisinkomen
9

Zwitserse generatie Basisinkomen dumpt 8 miljoen stuivers!
9

Aan alle mensen in de EU dient een inkomen te worden gewaarborgd dat
boven de armoedegrens ligt
9

Een basisinkomen kweekt passiviteit
9

Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
9

Basisinkomen: de aanval is de beste verdediging
9

A possible road map to Basic Income
9

Onderneem de toekomst!
9

Ad Planken op het Malieveld over het Basisinkomen!
9

Hoe staat het met het basisinkomen? (2007)
9

Het bericht Meest bekeken berichten in 2016 op basisinkomen.nl verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Over onze internationale betrekkingen

BIEN: Basic Income Earth Network
In Seoul zijn in juni 2016 tijdens 16e BIEN-wereldcongres door het bestuur van BIEN verschillende “Task Forces” ingesteld. Een daarvan heeft betrekking op het verbeteren van de communicatie tussen de aangesloten partijen binnen BIEN en tot een nauwere samenwerking te komen met organisaties die werkzaam zijn op het basisinkomen waar ook ter wereld: de “BIEN outreach to affiliates and to non-affiliated organizations”. Dit probeert zij allereerst te bereieken door het samenstellen van een lijst van organisaties die dit doen, en proberen om hen te helpen informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen. Zij zal de organisatiecomités van de verschillende aangesloten partijen helpen om tijdens de volgende BIEN congressen een sessie te verzorgen, waarin zij verslag uit kunnen brengen over hun activiteiten om deze ook met elkaar te bespreken. Voor Nederland zal Alexander de Roo als contactpersoon fungeren.

UBIE: Unconditional Basic Income Europe
Op stapel staan diverse activiteiten

 • De “Future Lab” conferentie, 3-5 februari in Brussel die inspirerende initiatieven, georganiseerd door de Groenen in het europarlement, met elkaar in contact wil brengen. UBIE is officieel uitgenodigd om een workshop te organiseren samen met “Mein Grundeinkommen”, het Duitse basisinkomenloterij project van Micha Bohmeyer.
 • UBIE en de Franse beweging (MFRB), zijn officieel uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting voor de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, eind januari.
 • UBIE is uitgenodigd bij het Sociaal Platform, de grootste burgebeweging voor sociale rechtvaardigheid en participatieve democratie in Europa, bestaande uit 48 pan-Europese netwerken van NGO’s. Als onderdeel van een van hun campagnes, we pleiten ze de oprichting van goede regelingen voor minimuminkomens in alle lidstaten van de Europese Unie en zijn daardoor ook zeer geïnteresseerd in het debat over de kwestie van het basisinkomen.
 • Follow-up van onze bijdrage aan het Europese sociale pijler Commissieverslag door middel van uitwisseling en lobbyen in de EU-instellingen.
 • Initiëren van een discussie met de vakbonden, via de Europese vakbonden verbond van Vakverenigingen (EVV).
 • Verbetering van onze externe communicatie, met name de UBIE website.
 • Voorbereiding van de volgende vergadering van de UBIE in Londen (24-26 maart)

Daarnaast wordt ook weer een vervolg geven aan de UBIE projecten die al waren gestart en willen we opnieuw proberen om een beter beeld van de leden van de UBIE te krijgen door een online enquête en telefoongesprekken. Laat het ons weten als u aan deze activiteiten wilt meedoen, (D.w.z. Stuur een mail naar board[]ubie.org) en we zullen u uitnodigen voor onze SLACK-groep, waar we een en ander in meer detail bespreken.

Voor Nederland zal Willem Gielingh als contactpersoon fungeren.

Het bericht Over onze internationale betrekkingen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

[video] De toekomst is NU! De toekomst is Basisinkomen!

Heb jij weleens gehoord van het basisinkomen? Of vraag je je af hoe dit nu precies zit? Deze korte, creatieve Cut Motion Video zet jou aan het denken, en praten over de voor- en nadelen van het idee van het basisinkomen. Ga jij ook het gesprek hierover aan?   Dit is een Cut Motion Videoproductie van 4 enthousiaste, creatieve professionals. Gemaakt in samenwerking met de stichting http://www.Basisinkomen2018.nl.

The post De toekomst is NU! De toekomst is Basisinkomen! appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisteams Basisinkomen in actie! Initiatieven vragen om support!

Nadat we net getuige hebben kunnen zijn van de inauguratie van Donald Trump, zijn we nu in min of meer stille afwachting van de komende verkiezingen in Nederland. ‘In stille afwachting’, omdat er nauwelijks enig wapengekletter is te bespeuren op het verkiezingsfront. Waar is het wachten op? Het is verdacht stil.

Zo niet bij de VBi. Lara Beentjes van BT Nijmegen heeft een prachtig affiche ontworpen, waarmee kiezers opgeroepen worden vooral te gaan stemmen op een partij die positief over het basisinkomen schrijft in haar verkiezingsprogramma. Een duidelijk signaal.
Want er valt wel degelijk te kiezen voor een betere wereld. Belangrijk is dan dat we laten horen en zien dat introductie van het basisinkomen de samenleving echt een dienst zal bewijzen. Dat er niemand meer uitgesloten wordt en dat de inkomensongelijkheid daadwerkelijk wordt aangepakt.
Het zal ongetwijfeld een spannend jaar worden met verkiezingen in meerdere landen op het Europese continent.

 • Zijn er verkiezingen, maakt een BT een leuk affiche dat door het hele land verspreid kan worden.
 • Wordt er ergens een ‘kritische’ film gedraaid, staan VBi-leden na afloop te flyeren met onze folder!
 • Is een VBi-lid tevens lid van een politieke partij, organiseert deze een bijeenkomst voor de partijleden.
 • Onze folders neerleggen op leestafels of folderrekken in openbare gelegenheden: huisartsenposten; bibliotheken; gemeentehuizen; dorpshuizen; wijkcentra; etc.
 • Zijn er banenbeurzen: ontlopen de werkzoekenden onze VBi-leden niet.
 • Stelt één van onze leden een prachtige brief op met een oproep toch vooral het basisinkomen tot een belangrijk politiek streven te maken; zijn er anderen die deze brief naar diverse parlementariërs toesturen.
 • Er wil een Italiaanse studente stage lopen bij onze vereniging! Zij is helemaal vol van het basisinkomen. Prachtig om haar een plek te kunnen aanbieden en te begeleiden.

Het zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die onze ondersteuning meer dan waard zijn.

De oproep moge duidelijk zijn:

Wees alert op verzoeken van ondersteuning; start zelf een initiatief; wijs andere op wat er zoal gaande is en stimuleer om mee te doen.

Het bericht Basisteams Basisinkomen in actie! Initiatieven vragen om support! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Over de financiering van een film en het innen van de contributie

Beste leden, het bestuur heeft besloten in gesprek te gaan met een regisseur over het opstellen van een script voor een korte film over het basisinkomen.
Om de financiering te vergemakkelijken willen we leden en belangstellenden vragen mee te doen met de financiering ervan. De precieze condities moeten nog worden bepaald en meer details over het betrekken van andere leden bij het opstellen van het script volgen nog in een latere nieuwsbrief. Maar doneren kan nu natuurlijk al wel. Zie webwinkel

Contributies

Naar aanleiding van de oproep en de verstuurde herinnering voor het betalen van de contributie van 2016 zijn veel reacties binnengekomen bij het bestuur waarvoor dank.
De vereniging rekent erop dat alle leden naar draagkracht bijdragen met hun contributie.
Sommige leden beroepen zich op het feit dat ze veel tijd investeren ( of hebben geïnvesteerd) in de vereniging en deze keer niet betalen of nu niet bij machte zijn te betalen.
Ook al heeft bet bestuur statutair het recht om op individueel niveau af te wijken en mensen te ontheffen van betaling, toch heeft het bestuur besloten dat niet te willen doen. Het leidt namelijk altijd tot lastige discussies en kost ook weer extra tijd. Juist voor de mensen die het financieel (even) zwaar hebben heeft de vereniging een minimum tarief van € 1 per maand ingesteld.

Zorgelijk is nog dat veel leden in het geheel nog niet gereageerd hebben op de oproep om hun contributie te betalen over 2016. Graag wil ik ze langs deze weg verzoeken om dat alsnog te doen.

Ik wens jouw en je dierbaren weer een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen bij het basisinkomen.

Marten Kramer
Penningmeester

Het bericht Over de financiering van een film en het innen van de contributie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

PvdA zet stapje richting basisinkomen, SP laat het afweten en grote Meet-Up in Rotterdam

De PvdA maakte een stapje door te pleiten voor gemeentelijke experimenten met het basisinkomen. Verdergaande voorstellen van ons lid Hans Lindeijer haalden het niet. De SP zwijgt in alle talen over het basisinkomen, terwijl een  meerderheid van haar kiezers ( net als die van de PvdA) voor het basisinkomen is….Te veel blijven hangen in het verleden…

De economische en politieke elite van de wereld kijkt wel vooruit naar een basisinkomen. In het Zwitserse Davos World Economic Forum mocht BIEN oprichter Guy Standing een pleidooi voor het basisinkomen houden en zelfs ex-politica Neelie Kroes (VVD) toont interesse, al hikt ze wel tegen de financiering aan. Klik hier voor een uur discussie!

In Frankrijk kiezen de sociaaldemocraten Benoit Hamon, die voor een basisinkomen van 750 € pleit tot hun Presidentskandidaat en in
Nederland haalt Terneuzen dat een basisinkomen proef met 20 mensen wil het 8 uur Journaal.

Ruim 200 enthousiaste mensen discussieerden in Rotterdam tijdens grote Meet-up over het basisinkomen. Positief is dat eindelijk ook werkgevers uit de kast komen en vertellen waarom zij voor het basisinkomen zijn.

Op hetzelfde moment spreekt Guy Standing in Amsterdam een groep ondernemers toe over het basisinkomen.

2017 is begonnen en wij gaan voluit voor het basisinkomen!

Alexander de Roo ( voorzitter), 23-1-2017

Het bericht PvdA zet stapje richting basisinkomen, SP laat het afweten en grote Meet-Up in Rotterdam verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

2017 begint goed! Basisinkomen op NOS journaal

De gemeente Terneuzen wil als eerste Nederlandse gemeente beginnen met een experiment met zo’n ‘gegarandeerd inkomen’. De geplande proef is kleinschalig. In totaal kunnen twintig inwoners zich aanmelden. Ze mogen niet ouder zijn dan 63 jaar, al drie jaar of langer een uitkering krijgen en geen andere inkomsten of schulden hebben. Als ze meedoen aan het experiment, krijgen ze twee jaar lang 993 euro per maand. Voor dat geld hoeven ze niets te doen, behalve meewerken aan een paar interviews waarin ze vertellen hoe het met ze gaat. De gedachte achter het experiment is dat mensen die deelnemen aan de samenleving, al dan niet via betaald werk, zich gezonder voelen […]

The post 2017 begint goed! Basisinkomen op NOS journaal appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Gratis boek Gratis Geld bij Vereniging Basisinkomen

Gratis Boek Gratis Geld! Vanaf 23 Januari 2017

De vereniging Basisinkomen geeft 20 gratis boeken weg van Rutger Bregman met de titel Gratis Geld (nieuwe editie) De exemplaren zijn door het bestuur ter beschikking gesteld voor de eerste 20 nieuwe leden die zich aanmelden als lid en hun contributie hebben betaald.

Wat kun je doen om in aanmerking te komen?

Ga in de periode die start op 23 januari 2017 (0:00 u) naar de website van de vereniging en meld je aan als nieuw lid van de vereniging en betaal vervolgens ook via de webshop uw eerste contributie ( met een minimumbedrag van € 12,-).

Waarom per se via de website?
Omdat het secretariaat op deze wijze precies kan bepalen welke nieuwe leden bij de eerste 20 horen en in aanmerking komen voor het genoemde boek.
Een voorwaarde daarbij is dat je zorgt dat uw naam, adres en woonplaats en email adres ingevuld worden in het webformulier.

De winnaars krijgen vanaf begin februari 2017 bericht van de penningmeester en ontvangen het boek uiterlijk 2 weken daarna op het adres dat opgegeven is bij de betaling. Er valt per uniek adres maar maximaal één boek te winnen.

Het bericht Gratis boek Gratis Geld bij Vereniging Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.