Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van welzijn en gezondheid

Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een overzicht  van argumenten vóór basisinkomen.
Hieronder komen argumenten aan de orde onder het thema Welzijn en gezondheid.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) maak ik nu ook een overzicht van argumenten vóór basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.
In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Welzijn en gezondheid.

1.
De bestaanszekerheid wordt met een basisinkomen verbeterd, met gunstige gevolgen voor de gezondheid.
Veel van de huidige sociale verzekeringen zijn gebaseerd op tijdelijke arrangementen, wat nogal wat onzekerheid veroorzaakt. Dat kan leiden tot allerlei negatieve effecten, zoals ziekteverschijnselen als gevolg van stress, alcoholisme en drugsverslaving, vastlopen van relaties.
De verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen levert een hogere leefkwaliteit op met onder meer als resultaat een verbetering van de gezondheid en dus minder zorgkosten.

2.
Met de verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen wordt het welzijn van mensen met een laag inkomen vergroot. Er zullen minder daklozen/zwervers/bedelaars komen, armoede die alle energie opslorpt zal grotendeels verdwijnen, de criminaliteit zal verminderen, noodvoorzieningen zoals de voedselbank worden wellicht overbodig, slechte arbeidsomstandigheden zullen minder voorkomen, slecht passende arbeid hoeft niet langer te worden geaccepteerd, vernederende bureaucratie komt te vervallen.

3.
Het verschil tussen langdurig verlof en pensioen zal bij een basisinkomen in belangrijke mate vervagen. Mensen kunnen op elk gewenst moment een werkpauze nemen. Als zij bovendien hun eigen pensioenpot op elk gewenst moment zouden mogen besteden (zoals de levensloopregeling van een tijdje geleden), ontstaat er op dit punt optimale flexibiliteit. Ook deeltijdverlof en deeltijdpensioen zijn dan makkelijker te regelen. Daarmee kunnen burn outs worden voorkomen en kunnen mensen uiteindelijk veel langer blijven doorwerken, waarmee ze niet het gevoel hoeven te krijgen als nutteloos aan de kant te zijn gezet.

4.
Het ziekteverzuim zal een stuk lager worden doordat mensen met een basisinkomen beter in staat zijn om werk te kiezen dat hen goed ligt, met als gevolg een hogere werksatisfactie. Een hoge werkdruk kan dan makkelijker worden verdragen, baaldagen zullen minder worden opgenomen en als de werkdruk te lang hoog blijft is een overstap naar ander werk makkelijker dan in het huidige systeem.

5.
Met een basisinkomen zullen mensen minder zinloze banen aanvaarden (ook wel aangeduid als flutbanen of bullshit jobs), waarmee allerlei negatieve gevoelens m.b.t. de status van hun werk worden voorkomen, hetgeen zal leiden tot meer welzijn.

6.
De toekomstverwachtingen van mensen worden minder somber, omdat werkloosheid en/of onbetaalde arbeid tot de mogelijkheden gaat behoren, een verandering van beroep makkelijker wordt en deeltijdwerk minder zware inkomensgevolgen heeft.

7.
Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart, met positieve gevolgen voor de gezondheid, niet alleen omdat er meer en beter voedsel kan worden gekocht maar ook omdat de stress wegens bestaansonzekerheid zal verminderen. Bovendien zal de behoefte afnemen om veel kinderen te krijgen die voor bestaanszekerheid moeten zorgen, waarmee voedseltekorten nog makkelijker kunnen worden bestreden.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld, Maatschappijvisie en Ideologie,  Economie en Geografie.
Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld met argumenten vanuit de optiek Arbeidsmarkt en Overheid en bureaucratie.

Reyer Brons, november 2018
foto: Pixabay

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van welzijn en gezondheid verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Bregman’s burgerschapsdividend

In VPRO-Tegenlicht propageerde Rutger Bregman het burgerschapsdividend, een nieuwe term voor basisinkomen.
Eric Binsbergen vat zijn betoog samen en sluit af met wat kritische kanttekeningen.

Gisterenavond (25-11-2018) heb ik in Tegenlicht van de VPRO de one-man-show van Rutger Bregman bekeken over zijn burgerschapsdividend. Een term die hij wil gaan gebruiken in plaats van het veel meer gebruikelijke basisinkomen.
Vier jaar geleden startte Bregman zijn campagne voor het basisinkomen, toen met de term gratis geld, de titel van zijn boek over het basisinkomen. Met dit boek en zijn vele lezingen en ’pep-talks’ over zijn boek bracht hij wereldwijd nieuw elan teweeg over het inmiddels wat verstofte idee van een basisinkomen. Een prima initiatief. Achteraf, zo bekende hij gisteren, was de term gratis geld geen gelukkige. Of het met de door hem voorgestelde nieuwe term burgerschapsdividend (bsd) beter zal gaan?
Met de invoering van een bsd wordt bereikt dat de maatschappij gezonder wordt , minder ziektekosten maakt, de stress vermindert. Ook draagt het bsd bij tot meer en betere deelname aan onderwijs, tot innovatie en creativiteit. De burger zal meer initiatief en risico durven nemen: het bsd versterkt de arbeidsmarktpositie van lager- en middengroepen t.o.v. de hoogst betaalde salarisgroepen. Door de inkomensgarantie van het bsd hoeven die lager- en middengroepen zich minder afhankelijk op te stellen tegenover de machtigen der aarde die hun salaris bepalen.

Het zal allemaal wel wat extra kosten in den beginne, maar dat zal op den duur zich ruimschoots uitbetalen. Laten wij gaan investeren zoals Bregman poneert, investeren in een bsd. En daarbij, de huidige maatschappij kan blijkbaar met groot gemak financieren dat in deze tijd bijna 25% van de burgers zich bezig houdt –en betaald wordt- met bullshitbanen. Wat een geldverspilling en ook op andere manieren is geld voor financiering van het bsd te genereren: CO-2 belasting en torenhoge verhoging, tot 100%, van de erfbelasting. Dit laatste op grond van argumenten door Bregman ontleend aan de liberale voormannen van het eerste uur (eind 1800, begin 1900), die stelden dat het verwerven van welstand door keihard (betaald) werken door het individu bereikt moest worden en niet door erving van vermogen van ouders.

Tot zover naar mijn idee de essentie van het betoog van Rutger Bregman.
Ik vond de vorm van de Tegenlicht uitzending een soort one-man-show.  Zijn eerdere ‘gratis geld’ vervangen door een burgerschapsdividend, waarna hij meteen stevig verbinding maakte met voormannen van het liberalisme van meer dan 100 jaar geleden en bleef benadrukken dat het bsd de facto vooral liberaal zou zijn. Inderdaad, indien de erfbelasting naar 100% gaat, zullen de VVD stemmers voor  hun ‘heengaan’ er  uitstekend in zijn geslaagd hun vermogen voor die tijd naar hun kinderen te hebben overgeheveld, terwijl al die anderen hun bescheiden vermogens die vergaard zijn en in de meeste gevallen ook voor hun nageslacht  bedoeld, mogen zien verdampen.

Rutger voert in zijn one-manshow ook de bullshitbaan prominent op. Een kwart van de beroepsbevolking werkt betaald voor taken waar zij zich eigenlijk niet mee bezig willen houden. Zij gaan liever eigen bedrijfjes op richten en met de garantie van het bsd risico’s nemen, creatief en innovatief bezig zijn. Echter, het voorspellen van een massale overgang van burgers, nu met bullshit bezig en straks met hun dividend naar extra betaald zinvol, innovatief, creatief bezig zijn, is onzin en zal niet plaatsvinden. Het aantal burgers dat hecht aan structuur, zekerheid, niet te veel verandering tegelijk, behoud van het bekende is aanzienlijk en mag er ook zijn.

Ik begrijp niet waarom Rutger Bregman in zijn uitzending enkel  verbinding maakt met het liberalisme van 100 jaar terug.. Omdat dat liberalisme  voor gemotiveerd, veel en hard betaald werken zou zijn en afschaffing van het recht op vermogenserving door kinderen van ouders? Waarom wordt door hem geen hand uitgestoken naar Marx, socialistische en communistische voorgangers van 100 jaar terug.
Waarom laat hij geheel en al de mondiale hedendaagse basisinkomen beweging: UBIE, BIEN, onze eigen nationale vereniging Basisinkomen, ongenoemd? Waarom geen verwijzing naar  de Jong Democraten van D’66 die een concreet plan voor invoering van een basisinkomen opstelden.
Waarom wordt -behalve aan de VVD dan- geen serieuze oproep gedaan aan heel politiek Nederland (immers behalve de Vrijzinnige Partij omarmt  geen enkele politieke partij het basisinkomen) om ernst en tempo te maken met de afschaffing van een heel stuk bureaucratie van controleren van burgers op tandenborstels, het hen laten invullen van alsmaar meer formulieren, het in de gaten laten houden van welke nieuwe toeslagen er nu weer zijn bijgekomen en welke afgevallen of gewijzigd. Een bureaucratie die bij afschaffing  een flink deel van het benodigde geld voor een bescheiden basisinkomen op kan hoesten en tegelijk een afschaffing is, die ruimte maakt burgers vertrouwen in de overheid terug te geven en  energie geeft zelf iets van hun leven te gaan maken, betaald en onbetaald.

Kortom, veel wat Rutger Bregman in zijn one-man-show naar voren bracht deel ik zeker, maar hij zou meer verbinding hebben moeten maken met andere moderne gegadigden dan enkel liberale voorgangers van 100 jaar terug. En laat Rutger ook zijn schroom overwinnen en gewoon van basisinkomen spreken. Al die termen zoals gratis geld, burgerschapsdividend en nog andere, scheppen eerder onduidelijkheid dan duidelijkheid.

Een basisinkomen is een vast bedrag per maand voor iedere 18+-er, hoog genoeg om sober van te kunnen leven. Het basisinkomen is individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen naast het basisinkomen zijn toegestaan. Lees ons artikel OPERATIE BASISINKOMEN op de website van de landelijke vereniging basisinkomen.nl en op onze eigen facebook pagina.

Eric Binsbergen
Basisteam basisinkomen Amsterdam
26 november 2018

Het bericht Bregman’s burgerschapsdividend verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Bregman’s burgerschapsdividend

In VPRO-Tegenlicht propageerde Rutger Bregman het burgerschapsdividend, een nieuwe term voor basisinkomen.
Eric Binsbergen vat zijn betoog samen en sluit af met wat kritische kanttekeningen.

Gisterenavond (25-11-2018) heb ik in Tegenlicht van de VPRO de one-man-show van Rutger Bregman bekeken over zijn burgerschapsdividend. Een term die hij wil gaan gebruiken in plaats van het veel meer gebruikelijke basisinkomen.
Vier jaar geleden startte Bregman zijn campagne voor het basisinkomen, toen met de term gratis geld, de titel van zijn boek over het basisinkomen. Met dit boek en zijn vele lezingen en ’pep-talks’ over zijn boek bracht hij wereldwijd nieuw elan teweeg over het inmiddels wat verstofte idee van een basisinkomen. Een prima initiatief. Achteraf, zo bekende hij gisteren, was de term gratis geld geen gelukkige. Of het met de door hem voorgestelde nieuwe term burgerschapsdividend (bsd) beter zal gaan?
Met de invoering van een bsd wordt bereikt dat de maatschappij gezonder wordt , minder ziektekosten maakt, de stress vermindert. Ook draagt het bsd bij tot meer en betere deelname aan onderwijs, tot innovatie en creativiteit. De burger zal meer initiatief en risico durven nemen: het bsd versterkt de arbeidsmarktpositie van lager- en middengroepen t.o.v. de hoogst betaalde salarisgroepen. Door de inkomensgarantie van het bsd hoeven die lager- en middengroepen zich minder afhankelijk op te stellen tegenover de machtigen der aarde die hun salaris bepalen.

Het zal allemaal wel wat extra kosten in den beginne, maar dat zal op den duur zich ruimschoots uitbetalen. Laten wij gaan investeren zoals Bregman poneert, investeren in een bsd. En daarbij, de huidige maatschappij kan blijkbaar met groot gemak financieren dat in deze tijd bijna 25% van de burgers zich bezig houdt –en betaald wordt- met bullshitbanen. Wat een geldverspilling en ook op andere manieren is geld voor financiering van het bsd te genereren: CO-2 belasting en torenhoge verhoging, tot 100%, van de erfbelasting. Dit laatste op grond van argumenten door Bregman ontleend aan de liberale voormannen van het eerste uur (eind 1800, begin 1900), die stelden dat het verwerven van welstand door keihard (betaald) werken door het individu bereikt moest worden en niet door erving van vermogen van ouders.

Tot zover naar mijn idee de essentie van het betoog van Rutger Bregman.
Ik vond de vorm van de Tegenlicht uitzending een soort one-man-show.  Zijn eerdere ‘gratis geld’ vervangen door een burgerschapsdividend, waarna hij meteen stevig verbinding maakte met voormannen van het liberalisme van meer dan 100 jaar geleden en bleef benadrukken dat het bsd de facto vooral liberaal zou zijn. Inderdaad, indien de erfbelasting naar 100% gaat, zullen de VVD stemmers voor  hun ‘heengaan’ er  uitstekend in zijn geslaagd hun vermogen voor die tijd naar hun kinderen te hebben overgeheveld, terwijl al die anderen hun bescheiden vermogens die vergaard zijn en in de meeste gevallen ook voor hun nageslacht  bedoeld, mogen zien verdampen.

Rutger voert in zijn one-manshow ook de bullshitbaan prominent op. Een kwart van de beroepsbevolking werkt betaald voor taken waar zij zich eigenlijk niet mee bezig willen houden. Zij gaan liever eigen bedrijfjes op richten en met de garantie van het bsd risico’s nemen, creatief en innovatief bezig zijn. Echter, het voorspellen van een massale overgang van burgers, nu met bullshit bezig en straks met hun dividend naar extra betaald zinvol, innovatief, creatief bezig zijn, is onzin en zal niet plaatsvinden. Het aantal burgers dat hecht aan structuur, zekerheid, niet te veel verandering tegelijk, behoud van het bekende is aanzienlijk en mag er ook zijn.

Ik begrijp niet waarom Rutger Bregman in zijn uitzending enkel  verbinding maakt met het liberalisme van 100 jaar terug.. Omdat dat liberalisme  voor gemotiveerd, veel en hard betaald werken zou zijn en afschaffing van het recht op vermogenserving door kinderen van ouders? Waarom wordt door hem geen hand uitgestoken naar Marx, socialistische en communistische voorgangers van 100 jaar terug.
Waarom laat hij geheel en al de mondiale hedendaagse basisinkomen beweging: UBIE, BIEN, onze eigen nationale vereniging Basisinkomen, ongenoemd? Waarom geen verwijzing naar  de Jong Democraten van D’66 die een concreet plan voor invoering van een basisinkomen opstelden.
Waarom wordt -behalve aan de VVD dan- geen serieuze oproep gedaan aan heel politiek Nederland (immers behalve de Vrijzinnige Partij omarmt  geen enkele politieke partij het basisinkomen) om ernst en tempo te maken met de afschaffing van een heel stuk bureaucratie van controleren van burgers op tandenborstels, het hen laten invullen van alsmaar meer formulieren, het in de gaten laten houden van welke nieuwe toeslagen er nu weer zijn bijgekomen en welke afgevallen of gewijzigd. Een bureaucratie die bij afschaffing  een flink deel van het benodigde geld voor een bescheiden basisinkomen op kan hoesten en tegelijk een afschaffing is, die ruimte maakt burgers vertrouwen in de overheid terug te geven en  energie geeft zelf iets van hun leven te gaan maken, betaald en onbetaald.

Kortom, veel wat Rutger Bregman in zijn one-man-show naar voren bracht deel ik zeker, maar hij zou meer verbinding hebben moeten maken met andere moderne gegadigden dan enkel liberale voorgangers van 100 jaar terug. En laat Rutger ook zijn schroom overwinnen en gewoon van basisinkomen spreken. Al die termen zoals gratis geld, burgerschapsdividend en nog andere, scheppen eerder onduidelijkheid dan duidelijkheid.

Een basisinkomen is een vast bedrag per maand voor iedere 18+-er, hoog genoeg om sober van te kunnen leven. Het basisinkomen is individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen naast het basisinkomen zijn toegestaan. Lees ons artikel OPERATIE BASISINKOMEN op de website van de landelijke vereniging basisinkomen.nl en op onze eigen facebook pagina.

Eric Binsbergen
Basisteam basisinkomen Amsterdam
26 november 2018

Het bericht Bregman’s burgerschapsdividend verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek

Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een begin van het opsommen van argumenten voor het basisinkomen.
Hieronder komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) publiceer ik nu ook argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.
In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

1.
Invoering van basisinkomen in een land of een regio kan leiden tot vermindering van tijdelijke arbeidsimmigranten die tegen lage tarieven werken. Immers, hun concurrentiepositie wordt minder doordat ingezetenen met een basisinkomen ervoor kunnen kiezen voor vergelijkbare tarieven werk te aanvaarden. Bovendien kan met een basisinkomen het minimumloon worden aangepast naar een lager niveau dan wel geheel worden afgeschaft.

2.
Bij invoering van basisinkomen in ontwikkelingslanden zal de behoefte om een land om economische redenen te ontvluchten afnemen, waardoor minder economische vluchtelingen zullen proberen werk te zoeken in ontwikkelde landen.

3.
Achterstanden op de arbeidsmarkt van ingezetenen met een migratie-achtergrond kunnen met een basisinkomen worden verminderd. De arbeidsmarkt wordt met een basisinkomen voor iedereen toegankelijker, dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

4.
De verstedelijking groeit onder meer omdat in steden de meeste werkgelegenheid te vinden is. Met een basisinkomen wordt de druk om naar de stad te verhuizen minder en zullen sommige stedelingen er makkelijker toe overgaan om naar het platteland te verhuizen.

5.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen samen te gaan wonen, waardoor de ruimtelijke druk zal afnemen omdat er minder nieuwbouw nodig zal zijn.

6.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen thuis te gaan werken. Daardoor zal er minder behoefte zijn aan bedrijfshuisvesting, maar wel meer behoefte aan woningen met voldoende werkruimte.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld, Maatschappijvisie en Ideologie  en Economie.
Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie en Welzijn en gezondheid

 Reyer Brons, november  2018

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek

Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een begin van het opsommen van argumenten voor het basisinkomen.
Hieronder komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) publiceer ik nu ook argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.
In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

1.
Invoering van basisinkomen in een land of een regio kan leiden tot vermindering van tijdelijke arbeidsimmigranten die tegen lage tarieven werken. Immers, hun concurrentiepositie wordt minder doordat ingezetenen met een basisinkomen ervoor kunnen kiezen voor vergelijkbare tarieven werk te aanvaarden. Bovendien kan met een basisinkomen het minimumloon worden aangepast naar een lager niveau dan wel geheel worden afgeschaft.

2.
Bij invoering van basisinkomen in ontwikkelingslanden zal de behoefte om een land om economische redenen te ontvluchten afnemen, waardoor minder economische vluchtelingen zullen proberen werk te zoeken in ontwikkelde landen.

3.
Achterstanden op de arbeidsmarkt van ingezetenen met een migratie-achtergrond kunnen met een basisinkomen worden verminderd. De arbeidsmarkt wordt met een basisinkomen voor iedereen toegankelijker, dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

4.
De verstedelijking groeit onder meer omdat in steden de meeste werkgelegenheid te vinden is. Met een basisinkomen wordt de druk om naar de stad te verhuizen minder en zullen sommige stedelingen er makkelijker toe overgaan om naar het platteland te verhuizen.

5.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen samen te gaan wonen, waardoor de ruimtelijke druk zal afnemen omdat er minder nieuwbouw nodig zal zijn.

6.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen thuis te gaan werken. Daardoor zal er minder behoefte zijn aan bedrijfshuisvesting, maar wel meer behoefte aan woningen met voldoende werkruimte.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld, Maatschappijvisie en Ideologie  en Economie.
Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie en Welzijn en gezondheid

 Reyer Brons, november  2018

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag.
Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken.
Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting.
Voor bekostiging van een basisinkomen is geld niet het probleem
.
Een pamflet van het basisteam Amsterdam.

Basisinkomen is een vast bedrag per maand voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, hoog genoeg om sober te kunnen leven. Het basisinkomen is individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen naast het basisinkomen zijn toegestaan.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag. De bureaucratische wirwar van regels die burgers de weg doet kwijtraken in het huidige stelsel van sociale zekerheid, de voortdurende structurele werkeloosheid, het nutteloos solliciteren boven de 50 jaar, de enorme aantallen zzp-ers, daling van het aantal vaste arbeidscontracten, de digitalisering en automatisering met  omvattende en deels onbekende gevolgen, de vergrijzing, de toenemende ongelijkheid in vermogens en inkomens met als gevolg zeer rijke mensen en forse groepen burgers die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
Basisinkomen is medicijn voor veiligheid en zekerheid bij burgers door zijn inkomensgarantie, werkt tegen armoede en die steeds maar groter worden kloof rijk – arm. Basisinkomen onthaast onze wereld, vermindert stress en bevordert de gezondheid. Het beteugelt consumentisme, vangt schommelingen in werkeloosheid makkelijker op. Forse stukken bureaucratie kunnen verdwijnen, waardoor burgers en ambtenaren elkaar eerder zullen ontmoeten in vertrouwen in plaats van wantrouwen. Een reeks aan formulieren kan de prullenbak in,  fraudegesprekken worden overbodig evenals geldverslindende en doorgaans weinig effectieve bemiddelingsprojecten. Allerlei uitkeringen en wantrouwende controles daarop, worden overbodig en kunnen worden geschrapt.
Met een basisinkomen leggen wij een fundament voor versterking van solidariteit in de samenleving en wordt nutteloze arbeid van ambtenaren om te controleren en uitkeringsfraude te voorkomen, voor zinniger werk ingeruild.

Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken: veel te werken, minder te werken, veel betaald te werken en in luxe leven of juist onbetaald werken en sober leven, weer te gaan studeren, een familielid verzorgen.
Betaald en onbetaald werken, studeren komen op één lijn: de huisman/vrouw krijgt met het basisinkomen zijn/haar huidige onbetaalde arbeid uitbetaald, evenals de mantelzorger, de vrijwilliger in de voetbalkantine en het buurthuis. Zij kunnen extra inkomen genereren door naast hun onbetaald werken en/of studeren ook betaald werk te zoeken.

Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting (een korting op de belasting per individu even hoog als zijn/haar basisinkomen). Iedereen zal dan belastingaangifte doen en iedereen ontvangt de algemene heffingskorting.
Heeft iemand geen inkomen dan wordt het geheel (of een deel bij een laag inkomen) door de belastingdienst uitbetaald, zoals nu (2018) ook een huisman/vrouw een algemene heffingskorting van € 63  per maand ontvangt van de belastingdienst.

Voor bekostiging van basisinkomen is geld niet het probleem.
Maar voor degenen die daaraan twijfelen toch even een rekensommetje. Als we een groot deel van de sociale zekerheid afschaffen kunnen we zo’n € 60 miljard  besparen. Als we ook een aantal toeslagen en aftrekposten in het belastingstelsel afschaffen kan daar € 30 miljard bijkomen. Samen met de huidige algemene heffingskorting (€ 25 miljard) komen we op  € 115 miljard  en is de operatie al gevorderd tot het kunnen uitkeren van een basisinkomen (= algemene heffingskorting) van ongeveer € 700  per maand per persoon (18+). Maar we gaan voor meer, uiteindelijk willen we uitkomen op een basisinkomen van € 1.000 of zelfs meer.  Aanpassingen in het belastingstelsel (vermogensbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting voor bedrijven, dividendbelasting) of aanpassingen in het financiële systeem van de bankensector, kunnen vele miljarden opleveren.

Een hoger basisinkomen heeft als nadeel dat er veel aanpassingen in het huidige belastingstelsel en financiële systeem nodig zijn. Daar is eerst een politieke aardverschuiving voor nodig. Een basisinkomen van rond de duizend euro heeft als voordeel dat er eigenlijk niet veel hoeft te veranderen. Maar nadeel is dan dat zorgtoeslag en huurtoeslag voor alleenstaanden met een laag inkomen behouden moeten blijven.

Vanwege de financiële haalbaarheid kan er ook gedacht worden aan het loslaten van de basisprincipes van het basisinkomen. Er gaan stemmen op om een woontoeslag per woning in combinatie met een gering basisinkomen per individu in te voeren.  Om diezelfde reden kan gedacht worden aan onderscheid maken tussen alleenstaanden en samenwonenden, zoals in de huidige AOW. Uiteraard zijn meer varianten  mogelijk.

Geld is dus het probleem niet en als we stoppen met het wantrouwen van mensen, als we ervan uitgaan dat het overgrote deel van de bevolking op de een of andere manier zijn steentje aan de maatschappij zal bijdragen.
Ook als er geen voorwaarden aan het basisinkomen verbonden worden, is de operatie basisinkomen een goede stap op weg naar een betere samenleving waarin iedereen, zonder Participatiewet,  kan participeren.

Amsterdam, november 2018
Eric Binsbergen en Harry Ebbink   
Basisteam Basisinkomen Amsterdam.

Zoek ons op www.facebook.com/basisteam.basisinkomen.amsterdam met informatie over onze bijeenkomsten, foto’s, activiteiten, verslagen, etc.

Het bericht Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag.
Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken.
Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting.
Voor bekostiging van een basisinkomen is geld niet het probleem
.
Een pamflet van het basisteam Amsterdam.

Basisinkomen is een vast bedrag per maand voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, hoog genoeg om sober te kunnen leven. Het basisinkomen is individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen naast het basisinkomen zijn toegestaan.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag. De bureaucratische wirwar van regels die burgers de weg doet kwijtraken in het huidige stelsel van sociale zekerheid, de voortdurende structurele werkeloosheid, het nutteloos solliciteren boven de 50 jaar, de enorme aantallen zzp-ers, daling van het aantal vaste arbeidscontracten, de digitalisering en automatisering met  omvattende en deels onbekende gevolgen, de vergrijzing, de toenemende ongelijkheid in vermogens en inkomens met als gevolg zeer rijke mensen en forse groepen burgers die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
Basisinkomen is medicijn voor veiligheid en zekerheid bij burgers door zijn inkomensgarantie, werkt tegen armoede en die steeds maar groter worden kloof rijk – arm. Basisinkomen onthaast onze wereld, vermindert stress en bevordert de gezondheid. Het beteugelt consumentisme, vangt schommelingen in werkeloosheid makkelijker op. Forse stukken bureaucratie kunnen verdwijnen, waardoor burgers en ambtenaren elkaar eerder zullen ontmoeten in vertrouwen in plaats van wantrouwen. Een reeks aan formulieren kan de prullenbak in,  fraudegesprekken worden overbodig evenals geldverslindende en doorgaans weinig effectieve bemiddelingsprojecten. Allerlei uitkeringen en wantrouwende controles daarop, worden overbodig en kunnen worden geschrapt.
Met een basisinkomen leggen wij een fundament voor versterking van solidariteit in de samenleving en wordt nutteloze arbeid van ambtenaren om te controleren en uitkeringsfraude te voorkomen, voor zinniger werk ingeruild.

Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken: veel te werken, minder te werken, veel betaald te werken en in luxe leven of juist onbetaald werken en sober leven, weer te gaan studeren, een familielid verzorgen.
Betaald en onbetaald werken, studeren komen op één lijn: de huisman/vrouw krijgt met het basisinkomen zijn/haar huidige onbetaalde arbeid uitbetaald, evenals de mantelzorger, de vrijwilliger in de voetbalkantine en het buurthuis. Zij kunnen extra inkomen genereren door naast hun onbetaald werken en/of studeren ook betaald werk te zoeken.

Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting (een korting op de belasting per individu even hoog als zijn/haar basisinkomen). Iedereen zal dan belastingaangifte doen en iedereen ontvangt de algemene heffingskorting.
Heeft iemand geen inkomen dan wordt het geheel (of een deel bij een laag inkomen) door de belastingdienst uitbetaald, zoals nu (2018) ook een huisman/vrouw een algemene heffingskorting van € 63  per maand ontvangt van de belastingdienst.

Voor bekostiging van basisinkomen is geld niet het probleem.
Maar voor degenen die daaraan twijfelen toch even een rekensommetje. Als we een groot deel van de sociale zekerheid afschaffen kunnen we zo’n € 60 miljard  besparen. Als we ook een aantal toeslagen en aftrekposten in het belastingstelsel afschaffen kan daar € 30 miljard bijkomen. Samen met de huidige algemene heffingskorting (€ 25 miljard) komen we op  € 115 miljard  en is de operatie al gevorderd tot het kunnen uitkeren van een basisinkomen (= algemene heffingskorting) van ongeveer € 700  per maand per persoon (18+). Maar we gaan voor meer, uiteindelijk willen we uitkomen op een basisinkomen van € 1.000 of zelfs meer.  Aanpassingen in het belastingstelsel (vermogensbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting voor bedrijven, dividendbelasting) of aanpassingen in het financiële systeem van de bankensector, kunnen vele miljarden opleveren.

Een hoger basisinkomen heeft als nadeel dat er veel aanpassingen in het huidige belastingstelsel en financiële systeem nodig zijn. Daar is eerst een politieke aardverschuiving voor nodig. Een basisinkomen van rond de duizend euro heeft als voordeel dat er eigenlijk niet veel hoeft te veranderen. Maar nadeel is dan dat zorgtoeslag en huurtoeslag voor alleenstaanden met een laag inkomen behouden moeten blijven.

Vanwege de financiële haalbaarheid kan er ook gedacht worden aan het loslaten van de basisprincipes van het basisinkomen. Er gaan stemmen op om een woontoeslag per woning in combinatie met een gering basisinkomen per individu in te voeren.  Om diezelfde reden kan gedacht worden aan onderscheid maken tussen alleenstaanden en samenwonenden, zoals in de huidige AOW. Uiteraard zijn meer varianten  mogelijk.

Geld is dus het probleem niet en als we stoppen met het wantrouwen van mensen, als we ervan uitgaan dat het overgrote deel van de bevolking op de een of andere manier zijn steentje aan de maatschappij zal bijdragen.
Ook als er geen voorwaarden aan het basisinkomen verbonden worden, is de operatie basisinkomen een goede stap op weg naar een betere samenleving waarin iedereen, zonder Participatiewet,  kan participeren.

Amsterdam, november 2018
Eric Binsbergen en Harry Ebbink   
Basisteam Basisinkomen Amsterdam.

Zoek ons op www.facebook.com/basisteam.basisinkomen.amsterdam met informatie over onze bijeenkomsten, foto’s, activiteiten, verslagen, etc.

Het bericht Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Economie

Naast een  verzameling van bezwaren tegen basisinkomen  volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Hier volgen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

1.
Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime, waardoor er in sterke mate sprake is van beperkt herordenen van de geldstromen. Welbeschouwd gaat het eigenlijk om het onvoorwaardelijk maken van het onderste deel van het inkomensgebouw.
Mogelijk is een beperkte verhoging van de belastingen voor de hogere inkomens/vermogens nodig, maar ook is denkbaar additionele financiering te zoeken bij heel andere grondslagen, zoals vervuilende producten, financiële transacties. Los daarvan is het raadzaam om ondoelmatig/obsoleet beleid zoveel mogelijk af te schaffen of te vervangen door doelmatiger beleid.

2.
Een basisinkomen dat hoog genoeg is, maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend, ook voor degenen die gevangen zitten in de manier waarop nu de sociale zekerheid is geregeld.

3.
De arbeidsparticipatie zal toenemen, omdat het minimumloon kan worden verlaagd dan wel afgeschaft en er meer ruimte komt voor allerlei heroriëntaties op de arbeidsmarkt. Ook de verdeling van huishoudelijk werk tussen mannen en vrouwen zal flexibeler kunnen worden. Per saldo levert dit een extra impuls op voor de economische groei.

4.
De drempel naar ondernemerschap wordt verlaagd. Dit geldt op de eerste plaats voor de startende ondernemer zelf, die in elk geval over een inkomen kan beschikken tijdens de startperiode. Met name ook innovatieve starters krijgen hierdoor meer kansen, want innovatietrajecten duren vrij lang.
Het werkgeverschap wordt niet alleen een stuk eenvoudiger maar ook een stuk minder riskant na invoering van een basisinkomen. Dat zal werkgevers stimuleren tot meer ondernemerschap, waarmee vervolgens extra werkgelegenheid kan worden geschapen.
Doordat ook de drempel voor het aantrekken van medewerkers wordt verlaagd kunnen jonge ondernemingen sneller groeien.

5.
Er ontstaat een herwaardering c.q. financiële herverdeling waarbij meer betaald zal gaan worden voor werk dat onaantrekkelijk is maar noodzakelijk. Voor werk dat mensen doen uit innerlijke gedrevenheid, zoals vrijwilligerswerk, komt er meer ruimte omdat er een financiële basis voor wordt geschapen.

6.
Een basisinkomen kan een rem zetten op werk dat de samenleving niets oplevert (bullshitbanen, flutbanen) of zelfs schade berokkent. De besluitvorming daarover zal veranderen omdat de potentiële werknemers door hun basisinkomen kritischer kunnen zijn. De druk op mensen om werk te vinden neemt af, waardoor de bereidheid om nutteloos werk te doen ook zal afnemen. Ook de druk om zwart werk of criminele activiteiten uit te voeren zal afnemen.

7.
Bij invoering in een groot aantal landen (bijv. de EU of een groot deel daarvan) van een basisinkomen, waarbij de hoogte gebaseerd is op het landelijke of regionale welvaartspeil ontstaat een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt. Dat zal veel economisch gedreven migratie verminderen.

8.
De inkomensverdeling wordt minder scheef. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingen van consumenten zullen toenemen, met gunstige gevolgen voor de economische groei.

Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld, waardoor de koopkracht ook bij een afnemende werkgelegenheid beter in stand kan worden gehouden.

9.
Als gevolg van de verhoogde focus op aansprekend werk en het daarmee samenhangende werkplezier ontstaat er een hogere effectiviteit/efficiëntie in werkprocessen, hetgeen leidt tot een hogere toegevoegde waarde per arbeidsuur.

10.
Met een basisinkomen zijn mensen beter in staat hun financiële huishouding op orde te houden, waarmee zij minder afhankelijk worden van allerlei financiële regels van overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld en een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Maatschappijvisie en Ideologie

Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek van Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie, Geografie en Welzijn en gezondheid

Reyer Brons, november 2018
foto: Pixabay

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Economie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Economie

Naast een  verzameling van bezwaren tegen basisinkomen  volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Hier volgen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

1.
Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime, waardoor er in sterke mate sprake is van beperkt herordenen van de geldstromen. Welbeschouwd gaat het eigenlijk om het onvoorwaardelijk maken van het onderste deel van het inkomensgebouw.
Mogelijk is een beperkte verhoging van de belastingen voor de hogere inkomens/vermogens nodig, maar ook is denkbaar additionele financiering te zoeken bij heel andere grondslagen, zoals vervuilende producten, financiële transacties. Los daarvan is het raadzaam om ondoelmatig/obsoleet beleid zoveel mogelijk af te schaffen of te vervangen door doelmatiger beleid.

2.
Een basisinkomen dat hoog genoeg is, maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend, ook voor degenen die gevangen zitten in de manier waarop nu de sociale zekerheid is geregeld.

3.
De arbeidsparticipatie zal toenemen, omdat het minimumloon kan worden verlaagd dan wel afgeschaft en er meer ruimte komt voor allerlei heroriëntaties op de arbeidsmarkt. Ook de verdeling van huishoudelijk werk tussen mannen en vrouwen zal flexibeler kunnen worden. Per saldo levert dit een extra impuls op voor de economische groei.

4.
De drempel naar ondernemerschap wordt verlaagd. Dit geldt op de eerste plaats voor de startende ondernemer zelf, die in elk geval over een inkomen kan beschikken tijdens de startperiode. Met name ook innovatieve starters krijgen hierdoor meer kansen, want innovatietrajecten duren vrij lang.
Het werkgeverschap wordt niet alleen een stuk eenvoudiger maar ook een stuk minder riskant na invoering van een basisinkomen. Dat zal werkgevers stimuleren tot meer ondernemerschap, waarmee vervolgens extra werkgelegenheid kan worden geschapen.
Doordat ook de drempel voor het aantrekken van medewerkers wordt verlaagd kunnen jonge ondernemingen sneller groeien.

5.
Er ontstaat een herwaardering c.q. financiële herverdeling waarbij meer betaald zal gaan worden voor werk dat onaantrekkelijk is maar noodzakelijk. Voor werk dat mensen doen uit innerlijke gedrevenheid, zoals vrijwilligerswerk, komt er meer ruimte omdat er een financiële basis voor wordt geschapen.

6.
Een basisinkomen kan een rem zetten op werk dat de samenleving niets oplevert (bullshitbanen, flutbanen) of zelfs schade berokkent. De besluitvorming daarover zal veranderen omdat de potentiële werknemers door hun basisinkomen kritischer kunnen zijn. De druk op mensen om werk te vinden neemt af, waardoor de bereidheid om nutteloos werk te doen ook zal afnemen. Ook de druk om zwart werk of criminele activiteiten uit te voeren zal afnemen.

7.
Bij invoering in een groot aantal landen (bijv. de EU of een groot deel daarvan) van een basisinkomen, waarbij de hoogte gebaseerd is op het landelijke of regionale welvaartspeil ontstaat een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt. Dat zal veel economisch gedreven migratie verminderen.

8.
De inkomensverdeling wordt minder scheef. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingen van consumenten zullen toenemen, met gunstige gevolgen voor de economische groei.

Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld, waardoor de koopkracht ook bij een afnemende werkgelegenheid beter in stand kan worden gehouden.

9.
Als gevolg van de verhoogde focus op aansprekend werk en het daarmee samenhangende werkplezier ontstaat er een hogere effectiviteit/efficiëntie in werkprocessen, hetgeen leidt tot een hogere toegevoegde waarde per arbeidsuur.

10.
Met een basisinkomen zijn mensen beter in staat hun financiële huishouding op orde te houden, waarmee zij minder afhankelijk worden van allerlei financiële regels van overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld en een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Maatschappijvisie en Ideologie

Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek van Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie, Geografie en Welzijn en gezondheid

Reyer Brons, november 2018
foto: Pixabay

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Economie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

UBI-Vault, een verdeelsysteem voor basisinkomen

Er wordt gewerkt aan een systeem om in potentie iedereen wereldwijd een basisinkomen te verschaffen, door gebruik te maken van een blockchain. Hilde Latour en Roland Sassen schreven het volgende over hun project UBI-Vault.

Ons doel is om geld voor een basisinkomen in te zamelen en dan dat geld automatisch te verdelen onder alle deelnemende individuen (verder ‘burgers’ genoemd).  Met zo een verdeelsysteem is het makkelijker voor organisaties, instanties en particulieren om te besluiten een regelmatige basisinkomen-donatie te doen.
Wij zijn (met ondersteuning van Trent McConaghy) een verdeelsysteem aan het bouwen voor een basisinkomen.

Je kunt zo een verdeelsysteem op de “gewone” manier maken met een bankrekening en een computer programma dat het geld naar bankrekeningen van burgers stuurt. Maar hoe veilig is dat? In juli van dit jaar werd de VBS Mutual Bank  beroofd van $ 114 miljoen door de bankiers zelf! Het vertrouwen in deze sector is niet groot. Sinds ongeveer tien jaar worden in veel landen geldransacties verzorgd door mobile money platforms, die een omzet hadden van $ 1 miljard per dag in 2017.
UBI-Vault speelt hierop in door een systeem te bouwen dat ook onafhankelijk van banken is.

We maken we gebruik van een bestaande, functionerende blockchain infrastructuur op het internet, Ethereum. De blockchain is bekend geworden van de digitale munt Bitcoin. Bij de tweede generatie van blockchain, Ethereum, gaat het niet om speculeren of betalen met digitaal geld maar om kleine slimme software programma`s (smart contracts) waarmee je allerlei nuttige dingen kunt doen. Met de Ethereum blockchain techniek kun je zulke smart contracts uitvoeren op virtuele machines.

 Op dit publiek toegankelijke netwerk maken we een centrale kluis (de UBI-Vault) vanwaar uit het geld automatisch, met speciale computer programma`s  naar de burgers verstuurd wordt.
Telefoon-providers kunnen hun klanten een extra rekening aanbieden voor het basisinkomen. Het geld uit de UBI-Vault wordt geheel automatisch naar deze rekening gestuurd.

Veiligheid

Een groot voordeel van de (Ethereum) blockchain infrastructuur is dat deze heel erg lastig is te frauderen. Verder zijn mobiele telefoons in eerste instantie goed genoeg ter beveiliging, later kunnen multi-factor authenticatie en biometrie gebruikt worden tegen identiteitsfraude.
Op het blockchain netwerk wordt er gebruik gemaakt van cryptocurrency, digitaal geld, de telefoon-provider kan naar wens (tegen betaling uiteraard) terug wisselen naar een lokale munt.
Net zoals het terug wisselen kunnen derden nu ook andere nieuwe blockchain diensten op de mobiele telefoon gaan aanbieden. Zelfs belastingdiensten kunnen hiervan  gaan profiteren, aldus  PWC.

Wie krijgt er geld?

In eerste instantie willen we geld aan burgers in arme landen sturen. De UBI-Vault haalt elke maand een verdeellijst op met arme landen en telefoonnummers die daarbij horen. Meldt een burger zich bij de UBI-Vault aan met haar mobiele telefoon en is haar telefoonnummer uit het bereik van die lijst dan geeft ze haar nieuwe UBI-rekeningnummer aan en is ze als UBI-ontvanger geregistreerd.
Op lange termijn gaat iedereen een basisinkomen krijgen!

Hoeveel geld krijgen ze?

Op de verdeel-lijst staat ook wat burgers in welk land nodig hebben voor eten en behuizing. Elke week wordt er uit de pot aan burgers betaald, zit er minder in de pot dan wordt dat verdeeld.

Waar komt het geld vandaan?

Mogelijk bronnen:

  • AI DAO: Automatisering maakt het de mens makkelijker, de winst daarvan kan gebruikt worden voor een basisinkomen. Een bedrijf zonder eigenaar heet een AI DAO: Nature 2.0 The Cradle of Civilization Gets an Upgrade. Zie ook Basisinkomen op Blockchaingers Hackathon Groningen.
  • Prive-personen: wanneer 10% van de mensen elke maand een € 70 donatie doen is de armoede op aarde verleden tijd.
  • Rijke mensen: Een idee om rijke mensen te laten deelnemen aan de nieuwe economie is een loterij systeem voor miljonairs. Die wordt ook gebouwd, natuurlijk weer op de veilige en transparante blockchain. Meer ideeën welkom!
  • Overheden: Stort een gedeelte van het ontwikkelingshulp-budget in de UBI-Vault. Je weet dan zeker dat het bij de burgers aankomt.
  • Bedrijven: Wanneer een bedrijf sponsort aan de UBI-Vault mag dat bedrijf ons logo voeren!

 

Planning

In december is er naar verwachting een eerste werkzame versie van de UBI-Vault klaar. Deze maand (november)  starten we een crowdfunding campagne om de programmering te financieren, maar jullie kunnen nu al een donatie sturen naar UBI-Vault, alvast bedankt!

Zodra ons systeem werkt vragen we jullie de pot te vullen!

Behalve donaties zijn we op zoek naar medewerkers en mededenkers, je kunt ons een bericht sturen vanaf de site UBI-Vault of mailen naar info@ubi-vault.com

Hilde Latour en Roland Sassen, november 2018

Zie ook eerdere publicaties over basisinkomen en blockchain op de VBi-site en het artikel The Biggest Misconception in Blockchain.

Het bericht UBI-Vault, een verdeelsysteem voor basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.