Initiatiefnota Klein: sociale zekerheid met onvoorwaardelijk basisinkomen

Logo50PlusKlein PMS369+PMS307Den Haag, 26 januari 2016 – De arbeidsmarkt is zo veranderd, daar passen nieuwe concepten bij. Sluit dus niet langer de ogen voor het basisinkomen, betoogt Norbert Kleinvan de Vrijzinnige Partij.

Er komen steeds meer lokale regionale initiatieven voor vormen van een basisinkomen, maar dat is niet meer dan een regelarme bijstand. Het wordt tijd dat de landelijke politiek serieus naar het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen gaat kijken”, zo stelt Klein.

Om deze reden heeft Norbert Klein vandaag een initiatietnota “Zeker Flexibel” naar de Tweede Kamer gestuurd om het basisinkomen op de agenda te zetten. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Norbert Klein gaat graag de open discussie aan met de Tweede Kamer en het kabinet hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Norbert Klein: “De economische crisis, de vele bezuinigingen die hierop volgden en de steeds verdergaande automatisering en robotisering zijn van grote invloed geweest op de arbeidsmarkt. Daarop zullen we met een antwoord moeten komen. Het basisinkomen biedt daarvoor een oplossingsrichting. Het grote voordeel van een basisinkomen is ook dat mensen hiermee meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien in de richting die zij zelf kiezen, een zeer belangrijk uitgangspunt voor vrijzinnige politiek.”

“Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”

Hieronder een gedeelte, lees meer in de pdf Initiatiefnota-basisinkomen

5. Doelstelling: Basisinkomen

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van de productiviteitsgroei en om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de mensen naar meer flexibiliteit, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Vereenvoudiging, evenwichtigheid, zekerheid en keuzevrijheid zijn daarbij de sleutelbegrippen. De mens kan alleen vrij zijn met een basiszekerheid voor een menswaardig bestaan. Dat is de fundament voor onze sociale grondrechten. Om te komen tot noodzakelijke vernieuwing van onze verzorgingsstaat moeten bestaande ingewikkelde sociale zekerheidsregelingen op de schop. Het basisinkomen is daarbij een oplossingsrichting. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daaraan voorwaarden te stellen. Het heet ‘basisinkomen’, omdat het basaal genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil, wordt gestimuleerd andere bronnen te verwerven, bijvoorbeeld door te gaan werken. Het principe van het basisinkomen sluit ook aan bij de sociale grondrecht dat in artikel 20 van de Nederlandse Grondwet is opgenomen.
De voordelen van een basisinkomen zijn ook op het gebied van de uitvoering een verbetering:
Minder bureaucratie, minder regels, minder controle en minder kosten.
Het sleutelwoord bij het basisinkomen is vrijheid. Het systeem zoals dat nu is, is gebaseerd op
onvrijheid, wantrouwen en controle. Deze initiatiefnota is een eerste stap naar deze transitie.

6. Voor wie is het basisinkomen?

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder verstrekt of garandeert. Voor kinderen zal de kinderbijslag, oftewel een kinderbasisinkomen, blijven bestaan.
Een uitgangspunt, voor het in aanmerking komen van een basisinkomen, is dat iemand meer dan 10 jaar woonachtig in Nederland moet zijn. Op deze manier wordt een eventuele aanzuigende werking voor migranten vanuit het buitenland voorkomen.

7. Financiële consequenties: is een basisinkomen betaalbaar?

Of een basisinkomen betaalbaar is, is nooit echt goed onderzocht en doorgerekend. Het CPB heeft het in 2006 wel eens geprobeerd.3 In dit onderzoek is uitgegaan van een basisinkomen van 550 euro per maand, voor iedereen vanaf 18 jaar (dit is de helft van het bestaansminimum in 2006). De netto kosten kwamen uit op 45 miljard euro. Om dit te bekostigen zou een belastingtarief van  53,5% nodig zijn. Dit hoge tarief zou volgens het CPB tot gevolg hebben dat de werkgelegenheid 4% zou dalen. De conclusie was daarom dat het niet efficiënt is om op deze manier het geld her te verdelen.

Een compleet beeld geeft het CPB in dit onderzoek echter niet. Vele maatschappelijke baten, positieve effecten, zijn in de rekensom namelijk niet meegenomen:

 • Positief effect op overheidsfinanciën. Wanneer mensen voor het overgrote deel ook betaald blijven werken, zoals verwacht, kost een basisinkomen niets: mensen betalen hun basisinkomen immers weer via de belastingen terug. Het is dus niet zo dat iedereen als gevolg van het basisinkomen er opeens netto een smak geld bij krijgt.
 • Positief effect ten aanzien van bureaucratisering.
  • Als een aantal sociale zekerheidsregelingen vervangen worden door een basisinkomen zal een groot deel van de uitvoeringskosten van de huidige sociale zekerheid kunnen verdwijnen. De huidige uitvoeringslaten van de SVB en het UWV zijn nu jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro.
  • Allerlei kosten die de overheid maakt ter bevordering van banen vervallen. Denk hierbij aan banenplannen, sollicitatietrainingen etcetera; allemaal zaken die gefinancierd worden door de overheid.
 • Positief effect op de arbeidsdeelname. Werken wordt weer lonend. Bijverdiensten worden niet gekort zoals dat nu wel wordt gedaan in de Wet Werk en Bijstand.
 • Positief effect op ondernemerschap. Het zelf ondernemen wordt gestimuleerd, omdat er namelijk altijd een basisinkomen is om op terug te vallen. Risico nemen is daarmee aantrekkelijker, omdat de consequenties te overzien zijn als het onverhoopt mis gaat. Het basisinkomen kan dan gezien worden als een trampoline om hogerop te komen.
 • Positief effect op de woning markt. In de huidige sociale zekerheidsstaat wordt men financieel gestraft als men gaat samenwonen. Als dit niet meer het geval is, heeft dit wellicht ook effecten op de woningmarkt. Met het basisinkomen komen er woningen vrij, omdat het aantrekkelijker is om te gaan samenwonen. Nu woont men vaak gescheiden vanwege de voorwaarden voor een uitkering.
 • Positief effect op de gezondheid van mensen. In het experiment Mincome van de Canadese overheid in samenwerking met de regionale overheid werd in de stad Dauphin aan de inwoners een basisinkomen verstrekt tussen 1974 en 1979. Hieruit bleek onder andere dat mensen langer naar school gingen en gezonder waren.
  Concreet betekende het minder ziekenhuisbezoek, minder alcoholmisbruik, minder huiselijk geweld en minder druk op de GGZ. Mensen waren gezonder, omdat zij minder angst en stress in het leven ervaarden. Ook blijkt uit recent onderzoek van Princeton en Harvard blijkt als mensen minder financiële stress ervaren, zij meerdere IQ punten slimmer kunnen worden4. Puur omdat zij hun energie niet meer hoeven te gebruiken voor basale problemen.
 • Positief effect op participatie. Mensen kunnen meer kiezen voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, opvoeden van kinderen, etcetera. Dit is werk dat een grote meerwaarde heeft voor de samenleving.
 • Positief effect op veiligheid. Doordat er altijd een terugvaloptie is in de vorm van een basisinkomen, hebben mensen minder redenen om te vervallen in criminaliteit of radicalisering.

Als deze positieve effecten worden meegenomen in een nieuw gedegen onderzoek naar
invoering van het basisinkomen, ontstaat het perspectief dat de balans positief zal doorslaan.
De overige financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bekend.

Meer in de pdf Initiatiefnota-basisinkomen

https://www.fractieklein.nl/voor-iedereen-een-basisinkomen/

Norbert Klein is als onafhankelijk kamerlid actief voor deé Vrijzinnige Partij van Nederland. Deze staat voor een vrijzinnige politiek gericht op een vrije, evenwichtige en rechtvaardige samenleving. De  Vrijzinnige Partij heeft het ideaal dat iedereen die staat voor vrijheid van meningsuiting en zingeving dit ook politiek inhoud geeft. De partij is opgericht in november 2014. De Vijzinnige Partij is geregistreerd bij de Kiesraad en is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.  https://www.vrijzinnigepartij.nl/

LogoVrijzinnigePartij_PMS369+PMS307

Het bericht Initiatiefnota Klein: sociale zekerheid met onvoorwaardelijk basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Het basisinkomen bepleit in Frankrijk

revenu-universel-franceEen inkomen betaald zonder voorwaarden, of tegenprestatie: welk een revolutie zou dat zijn?
Het universeel basisinkomen, weet u wel?! Het idee om inkomsten te verdelen aan de ganse bevolking, zonder uitzonderingen of voorwaarden. Met andere woorden, dankzij het universeel inkomen (basisinkomen), heeft iedereen de zekerheid van een maandelijks leefbaar inkomen, werkend of niet-werkend.
Het concept kan verrassend zijn maar het vindt snel zijn weg: we weten dat het zal uitgeprobeerd worden in Finland en Nederland, en sinds nu misschien ook in Frankrijk?!

Op 5 januari heeft de Nationale Digitale Raad (CNNum) een rapport uitgegeven, bestemd voor de verdere projecten van de Franse Minister van Werk Myriam el Khomri en de minister van Economie,Emmanuel Macron.
Dit document, opgesteld na overleg met 50 deskundigen (sociologen, vakbonden, economen, werkgevers en gemeenschappen) bevat 20 specifieke aanbevelingen, waarvan 1 er de meeste aandacht trekt: de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in Frankrijk.
Volgens informatie van de nieuwszender Europe1 zou dit basisinkomen tussen de 600 en 800 euro bedragen per maand en per inwoner.
Een meer dan symbolisch en niet te verwaarlozen bedrag.
Tot dusver weer niemand hoe de overheden zullen reageren op dit voorstel, maar volgens de Nationale Digitale Raad ( CNNum), is dit idee zeker geen grap.

Volgens het CNNum is het absoluut noodzakelijk om zich vandaag deze vraag te stellen en een antwoord klaar te hebben voor de toekomst.

” Het OBi is absoluut noodzakelijk ” en dit is de verdienste door de eenvoud van dit idee!

Het doel van deze maatregel is niet enkel om armoede uit te roeien, maar niet alleen dat. Het heeft een veel ruimer bereik dan enkel een armoedemaatregel.
Het zou ook de relatie van de Fransen tussen werk en privé veranderen: wanneer iemand gegarandeerd is van een leefbaar inkomen zou hij aanvullend aan ‘het werk’ zich kunnen toewijden aan andere nuttige taken voor de samenleving, in de non-profit sector, het vrijwilligerswerk, het onderwijs of het werken rond solidariteit.
Hoe dan ook, het idee is vernieuwend genoeg om getest te worden!
We zullen er nog van horen ”

 

800 €/mois pour chaque citoyen ? C’est officiel : la France songe à instaurer le revenu universel !

Het bericht Het basisinkomen bepleit in Frankrijk verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Vrijzinnige Partij gaat volledig voor basisinkomen in de Tweede Kamer

LogoVrijzinnigePartij_PMS369+PMS307Over het Basisinkomen eerst een uitspraak over het principe en dan pas over de centen, net zoals dat is gegaan in het debat voor invoering van de AOW en de Kinderbijslag, is het standpunt van de Vrijzinnige Partij in Nederland.
“Krachtig het nieuwe jaar in”, zo kan kort samengevat de start van 2016  voor de Vrijzinnige Partij omschreven worden.  De korte maar enthousiaste ledenactie in december 2015 is succesvol geweest. Het ledental van de partij is nu vervijfvoudigd.

De ledenwerfactie had drie zelfstandige doelstellingen:

 1. om het voor ons zo belangrijke onderwerp “basisinkomen” voor de Tweede Kamer met meer draagvlak te agenderen. Dat is goed gelukt. De initiatiefnota “Zeker flexibel” zal binnenkort op de Kameragenda gezet
  worden door ons. We hebben daarbij voor de strategie gekozen om eerst de Tweede Kamer te laten uitspreken dat het principe van het basisinkomen goed is. Pas daarna wordt de hoogte en vervolgens de maatschappelijke
  betaalbaarheid bepaald. Vergelijkbaar traject is ook bij de AOW en Kinderbijslag gevolgd. Eerst het principe dat een basispensioen en een kinderbijslag er zou komen en vervolgens werd de hoogte bepaald. We willen resultaat en vermijden dat het basisinkomen op voorhand al afgeschoten wordt door de Tweede Kamer. Deze nota is binnenkort vanaf de website[1] te downloaden.
 2. meer leden betekent ook meer kans op een eventuele subsidie voor de partij. Daarvoor was het nodig dat er op 1-1-2016 minimaal 1000 leden zouden zijn. Dat is helaas niet gelukt. Maar een goede basis voor een
  aanvraag 2017 is nu wel gelegd.
 3. meer leden betekent ook meer mogelijkheden voor mensen om onze politieke inzet te versterken. Dat kan dan via Regionale Werkgroepen, bestuurswerkgroepen of deelname van deskundigen aan de Tweede Kamerfractie Klein. Als je ergens belangstelling voor hebt, geef dat svp aan ons door.

Welke zijn de acties voor de komende tijd?

 • we werken verder aan onze organisatie samen met het Ledenparlement
 • we werken verder aan onze samenwerking met andere nieuwe partijen. Veel nieuwe leden zijn ook lid van een van deze andere partij. Dat is prima en geeft nog meer verbindingen.
 • we gaan de voorbereidingen voor de verkiezingen 2017 op starten
 • we gaan onze internetactiviteiten sterk verbeteren
 • we organiseren binnenkort de leden-themamiddag
 • we zullen iedereen op de hoogte houden via onze nieuwsbrief

De Vrijzinnige Partij werkt samen met de Tweede Kamerfractie Klein.

[1] https://www.vrijzinnigepartij.nl/

 

The post Vrijzinnige Partij gaat volledig voor basisinkomen in de Tweede Kamer appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.